გადამღებნი და გადაღებულნი "იმნაირი" ვიდეოჩნაწერების წინააღმდეგ, ანუ ქართული კინემატოგრაფია ტყუილად გვეგონა მკვდარი
გადამღებნი და გადაღებულნი "იმნაირი" ვიდეოჩნაწერების წინააღმდეგ, ანუ ქართული კინემატოგრაფია ტყუილად გვეგონა მკვდარი
24-03-2016
თუ არ ვცდები, 81 კაცი ყოფილა ბრალდებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოების გადაღების გამო. მშვენიერი სტატისტიკაა! ქართული კინემატოგრაფია ტყუილად გვეგონა მკვდარი. ამდენი რეჟისორი თუ ოპერატორი ბოლივუდსაც არ ეყოლება...

ვაშაძემ რიხიანად განაცხადა, - ჩვენი მმართველობის დროს არ გამოქვეყნებულა, ეს ბიძინას "სასტავის" გამოფენილიაო. შედეგი ფრიად გულის მომკვლელია, მაგრამ საკითხავი ისაა, კარიერა მაინცდამაინც საწოლიდან იწყება?


"ეს შენ გეხებას" პროტესტს ფრიად დინჯი ახალგაზრდა კაცი აკვირდებოდა, თან პირჯვარს იწერდა: საკვირველია, უფალო, საქმენნი შენნი, რამეთუ გადამღებნი და გადაღებულნი ერთად მართავენ აქციასო.

გერმანელ გიდო ვესტერველეს ორნაირად გამოემშვიდობა ქართველი ერი. ერთმა წყებამ, სამოქალაქო ღირსება მაგ კაცს ჰქონდა, ორიენტაცია არ დაუმალავსო; მეორე ჯგუფმა კიდევ, გეი რომ იყო, მაგიტომ გაუთეთრდა სისხლიო... ბარემ უცხოეთზე ვლაპარაკობთ და მეზობელ აზერბაიჯანზეც ვთქვათ: ალიევმა ისეთი პატიმრები შეიწყალა, ვის შეწყალებასაც არ ელოდა "შემწყნარებელი" დასავლეთი! ისე, ამერიკაში დემოკრატია მართლა მიდის წინ. ვიღაც ქალი (გვარად - რობინსონი) მაღალ სამხედრო თანამდებობაზე დაუნიშნავთ, კაი ხნის წინ ფერადკანიანიც აირჩიეს პრეზიდენტად და თუ ოდესმე მელოტსა და ქალსაც აირჩევენ პრეზიდენტად, ბარემ ეს იქნება დემოკრატიის შუქურაზე უფრო მეტიც (ამბობენ, "აშუშუს" ყველა პრეზიდენტი ქოჩორა იყოო). ისე, ამ ფარულ ვიდეოებს დიდი სარგებელიც მოაქვს ამერიკაში, ჩვენგან განსხვავებით, ცნობილ რესლერს მეგობრის ცოლთან გადაუღეს "იმნაირი" ვიდეო და 115 მილიონი დოლარიც მიუღია იმ ბაბუს ამ სკანდალის ამტეხებისგან (25 მილიონს დამატებით ცალკე ითხოვს თურმე)!

ალეკო ელისაშვილმა მკვეთრი ხმით თქვა, მაგ ქალებს (კობახიძესა და ბესელიას) თავის პროკურორებიანად მატროსოვზე ვიხილავთ მალეო. ამის გამგონე ბესელია "რუსთავი 2"-ის ეთერში კინაღამ გადაბჟირდა სიცილით და კინაღამ "გაუცრელი ინფორმაციით" გაზრდილი ჟურნალიტი ეძახა თბილისის ფრიად პატივსაცემ საკრებულოს დამოუკიდებელ წევრს.

კიდევ არ მოეშვა ჩვენი ძვირფასი პრეზიდენტი მრავალფეროვნების თემას - მხოლოდ შავ-თეთრ ფერშია პოლიტიკური სპექტრი, ეს დაუშვებელიაო! ოღონდ არ დაუზუსტებია, შავი ან თეთრი ფერის რომლები არიან, "ნაცები" თუ "ქოცები"...

პოზიტივებიც აღვნიშნოთ. კულტურის მინისტრმა, რამაზოტი და უილიამსი უნდა ჩამოვიყვანოთო. მიშას დროს არ მოგვწონდა შაკირა, თორემ ახლა ყველაფერი გაძვირფასდა... არადა, ზუგდიდის თეატრის ერთი ხელმძღვანელი პირი სკამიანად რომ ჩავარდა დაბლა სართულზე, ეგ რა კულტურის სამინისტროს სადარდებელია?

"ქართულმა ოცნებამ" ბოდიში მოიხადა ნიშნიანიძისა და მეჭიაურის გამონათქვამებზე (კიდევ კარგი, "მრეწველი" გოგი წყნარადაა). კორძაიამ ხელმოსმით გამოიტანა მათი განაჩენი: ჰომოფობებზე მე არ ვიტყვი არაფერს, მაგათ ამომრჩეველი მიხედავსო. ოღონდ ეს ამომრჩეველი რომ ბიძინა იქნება, ეგ არ უთქვამს!

პ.ს. მიწის დაკანონება იოლად მოხდებაო, საპენსიო ფონდი შეიქმნებაო, ლარი გამყარდა და ავყვავდებითო... აი, ლარის გამყარებაზე გამახსენდა: ავტობუსში კაცს ქალი ეჩხუბება, გაიწიე, შენი "იგი" მეხახუნებაო. არაა, ქალბატონო, ეს "იგი", ხელფასი ავიღე და ჯიბეში მიდევსო. ქალმა შეჰკივლა, ნუთუ
ჩვენი ლარი ასე გამყარდა, ვენაცვალე ეკონომიკურ გუნდს, მე რა არ ვიფიქრე, ეგებ კამერაც კია სადმე აქ და კადრები უნდა ახლა ჩემს აწეწილ ცხოვრებასო?

ოდესიდან ახალი რეკომენდაცია გამოიგზავნა, - ახალი სახეებით გაამყარეთ პარტიაო. "გამამყარებელთა" შორის თუნდაც ლარის "დამსლაბებელი", ყოფილი
You must have Flash Player installed in order to see this player.
"ერბანკელი" იყოსო... რა ტყუილად ჩაუარა ერთგულებამ "მასტერას", მაგას კი დაიჭერენ და "ნაცმოძის" "გაპრიალებულ" ნაწილს კი საარჩევნო სიის პირველი ათეული ელოდება!gza-12
provokatori

myardeba lari da `nacmoZraoba~?!

Tu ar vcdebi, 81 kaci yofila braldebuli piradi cxovrebis amsaxveli videoebis gadaRebis gamo. mSvenieri statistikaa! qarTuli kinomatografia tyuilad gvegona mkvdari. amdeni reJisori Tu operatori bolivudsac ar eyoleba... vaSaZem rixianad ganacxada, _ Cveni mmarTvelobis dros ar gamoqveynebula, es biZinas `sastavis~ gamofeniliao. Sedegi friad gulis momkvlelia, magram sakiTxavi isaa, kariera maincdamainc sawolidan iwyeba?

`es Sen gexebas~ protests friad dinji axalgazrda kaci akvirdeboda, Tan pirjvars iwerda: sakvirvelia, ufalo, saqmenni Senni, rameTu gadamRebni da gadaRebulni erTad marTaven aqciaso.
germanel gido vesterveles ornairad gamoemSvidoba qarTveli eri. erTma wyebam, samoqalaqo Rirseba mag kacs hqonda, orientacia ar daumalavso; meore jgufma kidev, gei rom iyo, magitom gauTeTrda sisxlio... barem ucxoeTze vlaparakobT da mezobel azerbaijanzec vTqvaT: alievma iseTi patimrebi Seiwyala, vis Sewyalebasac ar eloda `Semwynarebeli~ dasavleTi! ise, amerikaSi demokratia marTla midis win. viRac qali (gvarad _ robinsoni) maRal samxedro Tanamdebobaze dauniSnavT, kai xnis win feradkanianic airCies prezidentad da Tu odesme melotsa da qalsac airCeven prezidentad, barem es iqneba demokratiis Suquraze ufro metic (amboben, `aSuSus~ yvela prezidenti qoCora iyoo). ise, am farul videoebs didi sargebelic moaqvs amerikaSi, Cvengan gansxvavebiT, cnobil reslers megobris colTan gadauRes `imnairi~ video da 115 milioni dolaric miuRia im babus am skandalis amtexebisgan (25 milions damatebiT calke iTxovs Turme)!
aleko elisaSvilma mkveTri xmiT Tqva, mag qalebs (kobaxiZesa da beselias) Tavis prokurorebianad matrosovze vixilavT maleo. amis gamgone beselia `rusTavi 2~-is eTerSi kinaRam gadabJirda siciliT da kinaRam `gaucreli informaciiT~ gazrdili Jurnaliti eZaxa Tbilisis friad pativsacem sakrebulos damoukidebel wevrs.
kidev ar moeSva Cveni Zvirfasi prezidenti mravalferovnebis Temas _ mxolod Sav-TeTr ferSia politikuri speqtri, es dauSvebeliao! oRond ar dauzustebia, Savi an TeTri feris romlebi arian, `nacebi~ Tu `qocebi~...
pozitivebic aRvniSnoT. kulturis ministrma, ramazoti da uiliamsi unda CamoviyvanoTo. miSas dros ar mogvwonda Sakira, Torem axla yvelaferi gaZvirfasda... arada, zugdidis Teatris erTi xelmZRvaneli piri skamianad rom Cavarda dabla sarTulze, eg ra kulturis saministros sadardebelia?
`qarTulma ocnebam~ bodiSi moixada niSnianiZisa da meWiauris gamonaTqvamebze (kidev kargi, `mrewveli~ gogi wynaradaa). korZaiam xelmosmiT gamoitana maTi ganaCeni: homofobebze me ar vityvi arafers, magaT amomrCeveli mixedavso. oRond es amomrCeveli rom biZina iqneba, eg ar uTqvams!

Ps. miwis dakanoneba iolad moxdebao, sapensio fondi Seiqmnebao, lari gamyarda da avyvavdebiTo... ai, laris gamyarebaze gamaxsenda: avtobusSi kacs qali eCxubeba, gaiwie, Seni `igi~ mexaxunebao. araa, qalbatono, es `igi~, xelfasi aviRe da jibeSi midevso. qalma Sehkivla, nuTu Cveni lari ase gamyarda, venacvale ekonomikur gunds, me ra ar vifiqre, egeb kamerac kia sadme aq da kadrebi unda axla Cems awewil cxovrebaso?
odesidan axali rekomendacia gamoigzavna, _ axali saxeebiT gaamyareT partiao. `gamamyarebelTa~ Soris Tundac laris `damslabebeli~, yofili `erbankeli~ iyoso... ra tyuilad Cauara erTgulebam `masteras~, magas ki daiWeren da `nacmoZis~ `gaprialebul~ nawils ki saarCevno siis pirveli aTeuli elodeba!
imereli
17 აპრილი 2016 17:12
პროვოკატორო! რატომ გიკვირთ, რომ გადამღებლები{ნაცმოძრაობა} და გადაღებულნი{ე.წ.არასამთავრობოები} ერთად აპროტესტებენ ცნობილი "ვიდეოების" გამოქვეყნებას.სწორედ მათ ერთნაირად არ აწყობთ კადრების გამოქვეყნება, თორემ ჩემთვის მინიმუმ სულერთია,უფრო ზუსტად ძალიანაც კარგი იქნება, თუ გახდებიან ცნობილები გადამღებნიც და "გადაღებულნიც" { უნებური "მსახიობები"}.
!!!!!!!!!!
29 მარტი 2016 19:33
Vashadze dzvel droshia charchenili da vinmem gamoagvidzet,droa tsxovrebas realurad shexedos da sheeshvas otsnebas.morcha kino tsadit saxlshi!
სხვა სიახლეები
ბოლო წლებში ქვეყანაში თუ რამე მოხდებოდა, მასზე ერთი რომელიმე "ნაციონალი" დაფეთებული სახით აკეთებდა სატელევიზიო კომენტარს, რომელიც დაახლოებით ასე მთავრდებოდა ყოველთვის: "ეს რა დღეში ჩააგდო ჩვენი მოწესრიგებული და გაბრწყინებამდე მისული საქართველო ხიხო ივანიშვილმა!"
დაწვრილებით...
თითქმის 20 წელია, სულ იმას ვნატრობ, რომ "ნაციონალურ მოძრაობასა" და "რუსთავი 2"-ზე არაფერი დამეწერინოს-მეთქი, მაგრამ რაც გეზარება, ის გეტანებაო, - უთქვამს ჩვენს ღირსეულ და გონიერ წინაპარს! თითქოს საპარლამენტო არჩევნების მერე ჩაწყნარდნენ და ჩაიფერფლნენ "ნაციონალები", მაგრამ ვერ მოგვართვეს!
დაწვრილებით...
გავაცილეთ 2016 წელი. კი ამბობდნენ, მაიმუნის წელი იყოო, მაგრამ, მგონია, უფრო უბედურებისა და პირისაგან მიწისა აღგვის წელი იყო "ნაციონალური მოძრაობისთვის", "რესპებისა" და "თავდემებისთვის" და ვინ ჰქმნა ეს "მართალი სამართალი", თუ არა - ბიძინამ? ვაკვირდები 2012 წლამდელი საქართველოს 9-წლიან ისტორიას და ბოლო ოთხი წელი მართლა უკეთესია, მაგრამ არა - საკმარისი და საოცნებო.
დაწვრილებით...
ორიოდე დღე მთელმა საქართველომ დაივიწყა ხელისუფლების უგერგილობა და სვანეთი მოექცა ჩვენი ყურადღების ქვეშ. ვიღაც რუდოლფ სისხლადუღებულმა მესტიის რომელიღაც სასტუმროს აივანზე შემოიძარცვა ყველაფერი, სარცხვინელზე ხელი აიფარა და მიეცა ფოტოგრაფიის ეშმაკს.
დაწვრილებით...
მთავრობა დაგვიმტკიცა პარლამენტმა და უკვე თავი გვაქვს ქუდში! მართალია, მასწავლებლების უმეტესობას არ ეზრდება ხელფასი, მაგრამ დოლარის კურსი ხომ იზრდება?! ფრიად დიდი ნუგეშია! ეს ჩვენი ეკონომისტები, ფინანსისტები და ვისაც არ ეზარება, ყველა დოლარის კურსის აწევის მიზეზებზე ლაპარაკობს.
დაწვრილებით...
შეიკრიბა მეცხრე მოწვევის პარლამენტი და ამოვისუნთქეთ! საპარლამენტო უმრავლესობაში კი არიან "ქოცები", მაგრამ რამდენად მყარად არიან "მეოცნებენი"? ერთმა ხაშურელმა მრეწველმა ეგრევე გადმოიბირა რამდენიმე ბიძინისტი და ქართული ინდუსტრიის მამის, გოგი თოფაძის კალთას შეაფარა!
დაწვრილებით...
როგორც ჩანს, მანანა კობახიძის პრინციპული სიჯიუტე ყელში ამოუვიდათ ზემოთ და კი დატოვეს მაღალი თანამდებობის გარეშე, თუმცა, დონალდ ტრამპის, ალექსანდრე ჯეჯელავას და ლარის კურსთან, ვის ემანანება ახლა?
დაწვრილებით...
წინა პროვოკაციაში ვწერდი ბიძინას დიდ შესაძლებლობებზე. კოალიციის ყოფილ წევრებსა და "ნაციონალურ მოძრაობას" რა დღეც დამართა, კი იცით უკვე, მაგრამ თუ "სამ ჭორვილსკის" "მსახვრალი ხელი" ოდესასაც მისწვდებოდა, არ მეგონა! არადა, რომ ჰკითხო რიგით "ნაცს", ბიძინას და მთელი სამყაროს ყველა ტირანს მხოლოდ მიშა დაამარცხებს და სხვა ვერავინ!
დაწვრილებით...
დასრულდა არჩევნების მეორე ტურიც. ამოისუნთქა ხალხმა. გასამარჯვებლებმა გაიმარჯვეს, დასამარცხებლებმა წააგეს და თანდათანობით შევეგუებით, რომ მომავალ წლამდე ჩვენ ვართ უხმო და უენო ხალხი, წყნარად იქნებიან ზაირა და მაყვალა კოორდინატორებიც, აღარ გააკრავენ პლაკატებს და არც "ზაბროშკადამაგრებული" "რუსთაველები" გვამცნობენ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას!
დაწვრილებით...
იყიდება კერძო სახლი ბაგების ბოლოს,
იყიდება 1430 კვ.მ მიწის ნაკვეთი
იყიდება დუპლექსის ტიპის ბინა გოთუას
ქირავდება 175 კვ.მ. საუკეთესო კომერციული
მასალების გადაბეჭდვა/რეპროდუცირება აკრძალულია, იხილეთ მასალის გამოყენების პირობები