ვისაც დღემდე ახსოვს
12-10-2017
ვისაც დღემდე ახსოვს
სი­ახ­ლე მათ­თვის, ვინც ომ­ში და­ღუ­პულ თუ და­კარ­გულ წი­ნა­პარს ისევ ეძებს...

მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომ­ში უგ­ზო­-უკ­ვლოდ და­კარ­გულ­თა თუ და­ღუ­პულ­თა შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა, ასე­ვე მა­თი სა­მუ­და­მო გან­სას­ვე­ნებ­ლის დად­გე­ნის პრო­ცე­სი მარ­ტივ­დე­ბა. მათ, ვი­საც ომის პე­რი­ოდ­ში და­კარ­გუ­ლი ან და­ღუ­პუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია სა­ერ­თოდ არ ჰქონ­დათ ან ჰქონ­დათ, მაგ­რამ ძალ­ზე მწი­რი, დე­ტა­ლე­ბის დად­გე­ნა უკ­ვე ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­ეძ­ლე­ბათ.

ინ­ფორ­მა­ცი­ას მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომ­ში და­ღუ­პუ­ლი ბი­ძე­ბის, ვა­სილ გურ­გე­ნი­ძი­სა და ივა­ნე ფოფ­ხა­ძის შე­სა­ხებ რა­მაზ გურ­გე­ნი­ძემ "მე­მო­რი­ა­ლი­სა" და დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის ცენ­ტრის
ვებ­გვერ­დებ­ზე მი­აკ­ვლი­ა. ოჯა­ხე­ბის­თვის მა­ნა­მ­დე მხო­ლოდ ის იყო ცნო­ბი­ლი, რომ ვა­სილ გურ­გე­ნი­ძეც და ივა­ნე ფოფ­ხა­ძეც მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომ­ში და­ი­ღუპ­ნენ.
ინ­ტერ­ნეტ­ში მა­სა­ლე­ბის მო­ძი­ე­ბის შემ­დეგ გა­ირ­კვა, რომ ლე­ი­ტე­ნან­ტი ივა­ნე ფოფ­ხა­ძე 1941 წლის 19 ოქ­ტომ­ბერს, მა­ლო­ი­ა­როს­ლა­ვეც­თან გერ­მა­ნე­ლებს ჩა­ვარ­დნია ტყვედ და ბა­ნაკ "შტა­ლაგ 342"-ში ტყვე­ო­ბა­ში და­ღუ­პუ­ლა 1942 წლის 18 მა­ისს.

მო­ნა­ცე­მე­ბი მის შე­სა­ხებ ტყვე ოფი­ცე­რთა კარ­ტო­თე­კა­ში ინა­ხე­ბო­და. დო­კუ­მენ­ტე­ბი სა­ჯა­რო არ­ცთუ დი­დი ხნის წინ გახ­და.
ტყვე­ო­ბა­ში, ბა­ნაკ "შტა­ლაგ IV B"-ში გარ­დაც­ვლი­ლა 1944 წლის 5 ივ­ნისს ლე­ი­ტე­ნან­ტი ვა­სილ გურ­გე­ნი­ძეც. 51-ე ქვე­ით­თა პოლ­კის მებ­რძო­ლი გერ­მა­ნე­ლებს ტყვედ 1942 წლის 28 ოქ­ტომ­ბერს, კავ­კა­სი­ის მი­სად­გო­მებ­თან მიმ­დი­ნა­რე ბრძო­ლე­ბი­სას ჩა­ვარ­დნი­ა.

წლე­ულს, მა­ის­ში მშობ­ლი­ურ ზუგ­დიდ­ში ჩა­მო­ას­ვე­ნეს და ჭი­თაწყ­ა­რის პან­თე­ონ­ში დაკ­რძა­ლეს მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომ­ში და­ღუ­პუ­ლი და­ვით ესე­ბუ­ას ცხე­და­რიც. 66 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ოჯახს ის უგ­ზო­-უკ­ვლოდ და­კარ­გუ­ლი ეგო­ნა. და­ვით ესე­ბუა ფრონ­ტზე 22 წლი­სა გა­იწ­ვი­ეს და 1944 წელს ფი­ნე­თის საზღ­ვარ­თან, კა­რე­ლი­ის ოლ­ქში ბრძო­ლის დროს და­ი­ღუ­პა. ომ­ში და­კარ­გულ­თა მო­ძი­ე­ბის კო­მი­სი­ამ და­ვით ესე­ბუ­ას ცხე­და­რი მე­და­ლი­ონ­ზე ამოტ­ვიფ­რუ­ლი ნომ­რით ამო­იც­ნო.
ვა­სილ გურ­გე­ნი­ძის პი­რა­დი ბა­რა­თი საბ­ჭო­თა სამ­ხედ­რო ტყვე­ე­ბის გერ­მა­ნულ სა­კონ­ცენ­ტრა­ციო ბა­ნაკ­ში. აღ­ნიშ­ნულ დო­კუ­მენ­ტზე და­ტა­ნი­ლია რუ­სუ­ლი თარ­გმა­ნი და მი­თი­თე­ბუ­ლია გარ­დაც­ვა­ლე­ბის თა­რი­ღი
მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომ­ში და­კარ­გულ­თა თუ და­ღუ­პულ­თა შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბა რამ­დე­ნი­მე ინ­ტერ­ნეტ­რე­სურ­სის სა­შუ­ა­ლე­ბით არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. მო­ნა­ცემ­თა ნა­წი­ლი და­კარ­გუ­ლი, ტყვედ ჩა­ვარ­დნი­ლი თუ და­ღუ­პუ­ლი სამ­ხედ­რო და სა­მო­ქა­ლა­ქო პი­რე­ბის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლურ ცნო­ბებს შე­ი­ცავს. მათ შო­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ას და­ღუ­პულ­თა საფ­ლა­ვე­ბის ად­გილ­მდე­ბა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ. ნა­წი­ლი კი მე­ტად მწი­რია და მხო­ლოდ უგ­ზო­-უკ­ვლოდ და­კარ­გვის თა­რიღ­სა და ად­გილს მი­უ­თი­თებს.

მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის მსხვერ­პლთა შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა და დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის ნა­წი­ლი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი მას შემ­დეგ გახ­და, რაც მა­თი ინ­ტერ­ნეტ­ში გან­თავ­სე­ბა მო­ხერ­ხდა.
ერ­თ-ერ­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა, ვინც ამ თე­მა­ზე მუ­შა­ობს, საქ­სო­ნი­ის მე­მო­რი­ა­ლე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის ცენ­ტრი­ა, რომ­ლის ვებ­გვერ­დის მი­სა­მარ­თია http://www.dokst.ru აქ გან­თავ­სდა გერ­მა­ნულ სამ­ხედ­რო ტყვე­თა ბა­ნა­კებ­სა და სხვა­დას­ხვა იძუ­ლე­ბით სა­მუ­შა­ო­ზე გამ­წე­სე­ბუ­ლი საბ­ჭო­თა სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ე­ბის შე­სა­ხებ და­ცუ­ლი ყვე­ლა სა­ხის დო­კუ­მენ­ტე­ბი, რო­მელ­თა სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც მა­თი ოჯა­ხის წევ­რებს ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლი­ათ. ამის­თვის საკ­მა­რი­სია სა­ძი­ე­ბო სის­ტე­მა­ში იმ პი­რის სა­ხე­ლი და გვა­რი ჩა­წე­როთ, ვის შე­სა­ხე­ბაც ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბა გსურთ.

სა­ინ­ფორ­მა­ციო ბა­ზა გერ­მა­ნი­ის ფე­დე­რა­ლუ­რი მთავ­რო­ბის და­ვა­ლე­ბით სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრო­ექ­ტის შეს­ა­ბა­მი­სად მომ­ზად­და. პრო­ექ­ტში სა­ხელ­წო­დე­ბით "საბ­ჭო­თა და გერ­მა­ნე­ლი სამ­ხედ­რო ტყვე­ე­ბი, მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომი­სა და ომის შემ­დგო­მი პე­რი­ო­დის ის­ტო­რი­ის სა­კითხ­ე­ბი", ასე­ვე ჩარ­თუ­ლია რუ­სე­თის, ბე­ლო­რუ­სი­ი­სა და უკ­რა­ი­ნის სა­არ­ქი­ვო სამ­სა­ხუ­რე­ბი.

ბა­ზა მუდ­მი­ვად ივ­სე­ბა და ზუს­ტდე­ბა. მო­ნა­ცემ­თა ბან­კი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბის სკა­ნი­რე­ბის, მა­თი და­მუ­შა­ვე­ბი­სა და ინ­ტერ­ნეტ­სა­ძი­ე­ბო სის­ტე­მა­ში გან­თავ­სე­ბის გზით ყა­ლიბ­დე­ბა.
ამ ტი­პის დო­კუ­მენ­ტე­ბის ნა­წი­ლი უკ­ვე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია ინ­ტერ­ნეტ­მი­სა­მარ­თზე www.obd-memorial.ruუ აქ თავ­მოყ­რი­ლია და შე­სა­ბა­მი­სი რუ­სუ­ლი თარ­გმა­ნი ახ­ლავს ათე­ულ ათა­სო­ბით დო­კუ­მენტს, რო­მელ­თა სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 10 მი­ლი­ო­ნი გვერ­დი­ა.

მათ­ში 20 მი­ლი­ო­ნამ­დე კა­ცის შე­სა­ხებ პერ­სო­ნა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ციაა თავ­მოყ­რი­ლი. ძი­რი­თა­დად ეს არის ინ­ფორ­მა­ცია სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­თა უგ­ზო­-უკ­ვლოდ და­კარ­გვის შე­სა­ხებ, ასე­ვე და­ღუ­პუ­ლი საბ­ჭო­თა მებ­რძო­ლე­ბის სი­ე­ბი. ზოგ­ჯერ მი­თი­თე­ბუ­ლია ად­გი­ლე­ბი, სა­დაც ისი­ნი დაკ­რძა­ლეს.
მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომ­ში და­ღუ­პულ­თა, და­კარ­გულ­თა და სამ­ხედ­რო ტყვე­თა შე­სა­ხებ ინ­ტერ­ნეტ­ში გან­თავ­სე­ბუ­ლი მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზა სა­ქარ­თვე­ლოს­თვი­საც ძალ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ა.

1939-1945 წლებ­ში სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­დან 700 000-მდე კა­ცი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. 300 ათა­სამ­დე და­ი­ღუ­პა ან დღემ­დე უგ­ზო­-უკ­ვლოდ და­კარ­გუ­ლად ით­ვლე­ბა.
ახ­ლა კი ირ­კვე­ვა, რომ საქ­სო­ნი­ის მე­მო­რი­ა­ლე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის ცენ­ტრის მა­სა­ლებ­ში არა­თუ ზო­გი­ერ­თის შე­სა­ხებ აქამდე უცნობი ინ­ფორ­მა­ცი­ის, არა­მედ საფ­ლა­ვე­ბის მო­ძი­ე­ბაც არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ნი­ნო ჯა­ფა­რი­ძე
ჟურნალი "ისტორიანი",#6
დავით
26 ოქტომბერი 2017 20:32
მე მართლაც ვიპოვე რამოდენიმე ადამიანი ჩემი მეგობრების წინაპრები რომლებიც უგზო უკვლოდ დაკარგულები ეგონათ მაგრამ ეხლა ისისც იყო მითითებული თუ სად არიან დაკრძალულები.

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?