ნიკორწმინდის უცნობი ფრესკები
21-12-2017
ნიკორწმინდის უცნობი ფრესკები
რა­ჭა­ში, ნი­კორ­წმინ­დის ტა­ძარ­ში მიმ­დი­ნა­რე სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი­სას დღემ­დე უც­ნო­ბი ფრეს­კე­ბი აღ­მო­ა­ჩი­ნეს. ტაძ­რის ქტი­ტორ­თა, ად­გი­ლობ­რივ ფე­ო­დალ­თა და მთა­ვა­რან­გე­ლოზ მი­ქა­ე­ლის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბას მეც­ნი­ე­რებ­მა ჭვარ­ტლით და­ფა­რულ კა­რიბ­ჭე­ებ­ში მი­აკ­ვლი­ეს.

ერთ-ერ­თი წარ­წე­რა გვამ­ცნობს, რომ ტა­ძა­რი ვინ­მე ჯა­ვა­ხა­ძეს მო­უ­ხატ­ვი­ნე­ბია. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ ნი­კორ­წმინ­დის ახა­ლაღ­მო­ჩე­ნი­ლი მხატ­ვრო­ბის ნი­მუ­შე­ბი XVI სა­უ­კუ­ნეს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა.

კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ნი­კა ვა­ჩე­იშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, ამ აღ­მო­ჩე­ნის შემ­დეგ ცნო­ბი­ლი გახ­და ორი ფე­ო­და­ლუ­რი გვა­რი, რო­მე­ლიც XVI სა­უ­კუ­ნე­ში ტაძ­რის აღ­დგე­ნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. ფრეს­კებ­ზე გა­მო­სა­ხუ­ლია ქტი­ტორ­თა მთე­ლი ოჯა­ხი. აქ­ვეა
მხატ­ვრის წარ­წე­რა, შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ასომ­თავ­რუ­ლით: "შენ­დო­ბა ბრძა­ნეთ და ვინ­ცა შენ­დო­ბა ბრძა­ნოთ, თქვე­ნაც შე­გინ­დოთ ღმერ­თმა".

ნი­კორ­წმინ­დის სა­რეს­ტავ­რა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრე­მი­ის "ნოს­ტრას" მფლო­ბე­ლი, რეს­ტავ­რა­ტო­რი გუ­რამ ჭე­იშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ კა­რიბ­ჭის მხატ­ვრო­ბა, სა­დაც მეც­ნი­ე­რებ­მა უნი­კა­ლურ ფრეს­კებს მი­აკ­ვლი­ეს, სრუ­ლი­ად შეჭ­ვარ­ტლუ­ლი იყო და მცი­რე ორ­ნა­მენ­ტუ­ლი ზო­ლე­ბის გარ­და არა­ფე­რი ჩან­და.

"ამ ორ­ნა­მენ­ტებ­ზე
დაკ­ვირ­ვე­ბის შემ­დეგ საც­დე­ლი მო­ნაკ­ვე­თე­ბი მოვ­ნიშ­ნეთ და მხატ­ვრო­ბის კვა­ლი აღ­მო­ვა­ჩი­ნეთ. ამის შემ­დეგ და­სავ­ლე­თის კა­რიბ­ჭის გაწ­მენ­და და­ვიწ­ყეთ და ეს პრო­ცე­სი ჯერ დას­რუ­ლე­ბუ­ლი არ არის. ქტი­ტორ­თა გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბებ­თან მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლია ორი გვა­რი, ჯა­ვა­ხა­ძე­ე­ბი და წუ­ლუ­კი­ძე­ე­ბი", - ამ­ბობს გუ­რამ ჭე­იშ­ვი­ლი.
ნიკორწმინდის ფრესკები
"ნი­კორ­წმინ­დის ტაძ­რის უმ­დიდ­რეს ინ­ტე­რი­ერ­ში ძვე­ლი მო­ხა­ტუ­ლო­ბის სულ ახა­ლი ფე­ნე­ბი ჩნდე­ბა. ეს მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­მეც­ნი­ე­რო აღ­მო­ჩე­ნაა. მხატ­ვრო­ბის ნი­მუ­შე­ბის კონ­სერ­ვა­ცია წლეულს, მიმ­დი­ნა­რე სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ებ­თან ერ­თად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა", - მი­იჩ­ნევს ნი­კა ვა­ჩე­იშ­ვი­ლი.

ნი­კორ­წმინ­დის ტაძ­რის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს და­ფი­ნან­სე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ამ დრო­ის­თვის უკ­ვე გან­ხორ­ცი­ელ­და ტაძ­რის გა­მაგ­რე­ბი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და გა­და­ხურ­ვა.

ნი­კორ­წმინ­დის იმ ფრეს­კე­ბის კონ­სერ­ვა­ცი­ის I ეტა­პი კი, რომ­ლე­ბიც რთულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია, 2010 წელს და­იწ­ყო. ექ­სპე­დი­ცია ამ ეტაპ­ზე ტაძ­რის და­სავ­ლეთ მკლა­ვის, გუმ­ბათ­სა და სა­კურ­თხე­ველ­ში არ­სე­ბუ­ლი ფრეს­კე­ბის გა­დარ­ჩე­ნა­ზე მუ­შა­ობს. ეს სა­მუ­შა­ო­ე­ბი აგ­ვის­ტოს ბო­ლოს­თვის დას­რულ­დე­ბა.

სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო და კონ­სერ­ვა­ცი­ის სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გარ­და, ტაძ­რის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, წყლის გა­დამ­ყვა­ნი სის­ტე­მე­ბი­სა და ტე­რი­ტო­რი­ის კე­თილ­მოწ­ყო­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს.
პრო­ექტს სამ­ხატ­ვრო აკა­დე­მი­ის რეს­ტავ­რა­ცი­ი­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის ის­ტო­რი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ.
ქტიტორთა გამოსახულება (დღემდე უცნობი ფრესკა)
ნი­კორ­წმინ­დის ტა­ძა­რი 1010-1014 წლებ­ში აა­გეს. სამ­ხრე­თი­სა და და­სავ­ლე­თის კა­რიბ­ჭე­ე­ბი კი მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­ა­შე­ნეს. 1534 წელს ტა­ძა­რი იმე­რე­თის მე­ფეს ბაგ­რატ III-ს გა­ნუ­ახ­ლე­ბია. ტაძ­რის შიგ­ნი­თა ფრეს­კე­ბიც ამა­ვე პე­რი­ო­დი­საა.

ნი­კორ­წმინ­დის ფა­სა­დე­ბი და ეკ­ვდე­რე­ბი, ჩუ­ქურ­თმა­თა გარ­და, მორ­თუ­ლია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რე­ლი­ე­ფუ­რი ქან­და­კე­ბე­ბით: წმინ­დან­თა გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბე­ბით, მრა­ვალ­ფი­გუ­რი­ა­ნი სცე­ნე­ბით ("ფე­რის­ცვა­ლე­ბა", "მე­ო­რედ მოს­ვლა", "ჯვრის ამაღ­ლე­ბა"), რე­ა­ლუ­რი და მის­ტი­კუ­რი ცხო­ვე­ლე­ბით, რომ­ლე­ბიც ლა­ღად და ზუს­ტად ზის ერ­თი­ან სი­ლუ­ეტ­ში.

ნი­ნო ჯა­ფა­რი­ძე
ჟურნალი "ისტორიანი",#8
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!