"მა­მამ დათ­ქმულ ად­გილ­ზე ფული მი­ი­ტა­ნა, თუმ­ცა დამ­ნა­შა­ვე­ებ­მა პი­რო­ბა არ შე­ას­რუ­ლეს" - ვინ გაიტაცა 15 წლის გოგონა და არსებობს თუ არა მისი ცოცხლად პოვნის შანსი?
31-05-2019
"მა­მამ დათ­ქმულ ად­გილ­ზე ფული მი­ი­ტა­ნა, თუმ­ცა დამ­ნა­შა­ვე­ებ­მა პი­რო­ბა არ შე­ას­რუ­ლეს" - ვინ გაიტაცა 15 წლის გოგონა და არსებობს თუ არა მისი ცოცხლად პოვნის შანსი?
"ადე­იშ­ვი­ლმა მი­თხრა, უნდა თქვა ის, რაც გა­მო­ძიე­ბას სჭირ­დე­ბა, თუ არა­და, ცი­ხე­ში დალ­პე­ბიო" - რა კავშირი აქვს აფრასიძეებს მარიამ გოგინაშვილის გაუჩინარებასთან, რომლის გატაცების საქმესაც 17 წელია იძიებენ

2002 წლის 24 ივ­ლისს 15 წლის მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლი წყნე­თი­დან გა­ი­ტა­ცეს. მომ­ხდა­რი­დან ორ დღე­ში ვაკე-სა­ბურ­თა­ლოს რა­ი­ო­ნულ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნოდ აღ­კვე­თის ფაქ­ტზე სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე აღ­ძრა. უკვე მეჩ­ვიდ­მე­ტე წე­ლია, რაც ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ამ საქ­მეს იძი­ებს. მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით უგზო-უკვლოდ გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბულ სხვა ბავ­შვებ­თან ერ­თად, ინ­ტერ­პო­ლი დღემ­დე ეძებს
მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვილს.

საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით AMBEBI.GE-მ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს­გან ინ­ფორ­მა­ცია გა­მო­ი­თხო­ვა, თუმ­ცა უწყე­ბა­ში მხო­ლოდ ის გან­გვი­ცხა­დეს, რომ მო­ზარ­დის გა­ტა­ცე­ბის საქ­მე­ზე ჯერ კი­დევ მიმ­დი­ნა­რე­ობს გა­მო­ძი­ე­ბა.

"ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ცენ­ტრა­ლუ­რი კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, 2002 წლის ივ­ლი­სის თვე­ში, დაბა წყნე­თი­დან არას­რულ­წლო­ვა­ნის - მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის, გა­მო­ძი­ე­ბით
და­უდ­გე­ნე­ლი პირ(ებ)ის მიერ გა­ტა­ცე­ბის ფაქ­ტზე, სა­მი­ნის­ტროს ცენ­ტრა­ლუ­რი კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტში კვლავ მიმ­დი­ნა­რე­ობს გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის No090050026 საქ­მე­ზე, და­ნა­შა­უ­ლი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 143-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის "ე" და "თ" ქვე­პუნ­ქტე­ბით", - ნათ­ქვა­მია უწყე­ბის მიერ AMBEBI.GE- სთვის გა­მოგ­ზავ­ნილ წე­რილ­ში.

არას­რულ­წლო­ვა­ნი გო­გო­ნას გა­ტა­ცე­ბის საქ­მე იმ პე­რი­ოდ­ში ძალ­ზედ გახ­მა­უ­რე­ბუ­ლი იყო და იმ­დე­ნად აქ­ტი­უ­რად შუქ­დე­ბო­და მე­დი­ით, რომ შე­საძ­ლოა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდ ნა­წილს დღემ­დე ახ­სოვ­დეს საქ­მის დე­ტა­ლე­ბი.

ბუ­რუ­სით მო­ცულ საქ­მეს ერ­თა­დერ­თი თვითმხილ­ვე­ლი ჰყავ­და: მზე­სუმ­ზი­რის გამ­ყიდ­ვე­ლი ქალი. ის ამ­ბობ­და, რომ ბავ­შვი, რო­მე­ლიც წყნეთ­ში, სა­კუ­თარ უბან­ში მდე­ბა­რე მა­ღა­ზი­ა­ში პრო­დუქ­ტე­ბის სა­ყიდ­ლად წა­ვი­და, გამ­ტა­ცებ­ლებს სა­კუ­თა­რი ნე­ბით ჩა­უჯ­და მან­ქა­ნა­ში. ამ ფაქ­ტმა საქ­მის მოწ­მეს გა­უ­ჩი­ნა ეჭვი, რომ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი ბავ­შის­თვის უცხო­ე­ბი არ იყ­ვნენ. გა­მო­ძე­ბის­თვის მი­ცე­მულ ჩვე­ნე­ბა­ში, ფაქ­ტის შემ­სწრე ქალ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ ბავ­შვს მათი და­ნახ­ვა გა­უ­ხარ­და კი­დეც. თუმ­ცა მან ვერ გა­იხ­სე­ნა ავ­ტო­მო­ბი­ლის ნო­მე­რი და ვერც კრი­მი­ნა­ლე­ბის სახე აღიდ­გი­ნა.

მო­ზარ­დის გა­ტა­ცე­ბი­დან მე­ო­რე დღეს გამ­ტა­ცებ­ლე­ბი ტე­ლე­ფო­ნით და­უ­კავ­შირ­დნენ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის მა­მას და გო­გო­ნას გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სა­ნაც­ვლოდ 100 000 დო­ლა­რი მო­ი­თხო­ვეს. მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად, თან­ხა 70 ათას დო­ლა­რამ­დე შემ­ცირ­და. გო­გო­ნას მა­მამ 27 ივ­ლისს თბი­ლის­ში, ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზირ­ზე, დათ­ქმულ ად­გილ­ზე ფული მი­ი­ტა­ნა, თუმ­ცა დამ­ნა­შა­ვე­ებ­მა პი­რო­ბა არ შე­ას­რუ­ლეს, მძე­ვა­ლი არ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს და მას შემ­დეგ გა­ტა­ცე­ბუ­ლის ოჯახ­საც აღარ და­კავ­ში­რე­ბი­ან.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის მამა მხედ­რი­ო­ნე­ლი იყო, იმ დრო­ის­თვის ძა­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რებ­ში გავ­ლე­ნი­ან პო­ზი­ცი­ა­ზე მუ­შობ­და და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი ოჯა­ხი ჰქონ­და. მა­შინ გა­მო­ით­ქვა ვა­რა­უ­დი, თით­ქოს ბავ­შვის გა­ტა­ცე­ბა მის მხედ­რი­ო­ნელ მა­მა­ზე შუ­რის­ძი­ე­ბას უკავ­შირ­დე­ბო­და.

გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ვერ­სი­ით, გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი გო­გო­ნას მა­მამ ორ­ჯერ გა­და­უ­ხა­და სო­ლი­დუ­რი თან­ხა გამ­ტა­ცებ­ლებს. თუმ­ცა სი­ნამ­დვი­ლე­ში სულ სხვა პი­რე­ბი სარ­გებ­ლობ­დნენ მომ­ხდა­რით და რე­ა­ლუ­რი გამ­ტა­ცებ­ლე­ბი ოჯახ­თან კონ­ტაქ­ტზე არც არა­სო­დეს გა­მო­სუ­ლან.

კუ­ლუ­ა­რუ­ლად ვრცელ­დე­ბო­და ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, გო­გი­ნაშ­ვი­ლი თით­ქოს­და ძმებ­მა აფ­რა­სი­ძე­ებ­მა გა­ი­ტა­ცეს. 2006 წელს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ორ­გა­ნო­ებ­მა აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის საქ­მი­სა და კახა კა­ლა­ძის ძმის, ლე­ვან კა­ლა­ძის გა­ტა­ცე­ბის კონ­ტექ­სტში მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის გა­ტა­ცე­ბის ვერ­სია ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­მოთ­ქვეს.

სვა­ნეთ­ში გა­მარ­თულ სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინგზე მა­შინ­დელ­მა შს მი­ნის­ტრმა ვანო მე­რა­ბიშ­ვილ­მა და ყო­ფილ­მა გე­ნე­რა­ლურ­მა პრო­კუ­რორ­მა ზუ­რაბ ადე­იშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, რომ სა­მარხში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი რვა გვა­მი აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გი იყო. მა­შინ­ვე გავ­რცელ­და ვერ­სია, რომ ერთ-ერთი მათ­გა­ნი მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის გვა­მი იყო. სამ­ხა­რა­უ­ლის ექ­სპერ­ტი­ზის ბი­უ­რომ უარ­ყო ეს ინ­ფორ­მა­ცია - დად­გინ­და, რომ ეს ცხედ­რე­ბი 19-ე სა­უ­კუ­ნის დრო­ინ­დე­ლი იყო. მა­შინ­ვე გაჩ­ნდა მო­საზ­რე­ბა, რომ წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამით აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის ოჯახ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ხმა­უ­რი­ა­ნი სპე­ცო­პე­რა­ცი­ის გა­მარ­თლე­ბას ცდი­ლობ­და. ამ ვა­რა­უ­დის მარ­თე­ბუ­ლო­ბა გა­ამ­ყა­რა საქ­მის კი­დევ ერ­თმა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს­მა გა­რე­მო­ე­ბამ, რო­მე­ლიც სულ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გახ­და ცნო­ბი­ლი. გაგრძელება

...
03 ივნისი 2019 18:15
Amdeni xani gavida da ar makvs imedi gamochndes Es bavshvi
Ra sashinelebaa
Ras udlebs mshobeli carmomidgenia
ნინო
31 მაისი 2019 11:21
ასე ადვილად შესახებია 19 საუკუნის მიცვალებულთა ძვლები.ასეტი მძიმე ცოდვა სად უნდა მოინანიო.სად ფულიტ ვაჭრობა.და სად ამხელა ცოდვა.....მერე უნდა ტქვა პატიოსანი მშრომელი ხალხი იყოო......ასეთმა ცოდვებმა.გადაატრიალა ეს ქვეყანა უკუღმა......გამოფხიზლდიტ რა ,დროა უკვე.........

რედაქტორის რჩევით
რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, რა არის კოვიდშემთხვევების მატების მიზეზი საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რა არის კოვიდშემთხვევების მატების მიზეზი საქართველოში?