"ბა­ჩა­ლი­აშ­ვილს კობერიძესთან და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ ჰქო­ნია" - რას ჰყვება კომპანია ZEG-ის იურისტი, სადაც გარდაცვლილი პროგრამისტი მუშაობდა?
"ბა­ჩა­ლი­აშ­ვილს კობერიძესთან და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ ჰქო­ნია" - რას ჰყვება კომპანია ZEG-ის იურისტი, სადაც გარდაცვლილი პროგრამისტი მუშაობდა?
კომ­პა­ნია ZEG-ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი თა­მარ კო­ბე­რი­ძე რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში იკი­თხე­ბო­და ქვე­მო ქარ­თლის სამ­ხა­რეო პო­ლი­ცი­ა­ში. ეს ის კომ­პა­ნი­აა, სა­დაც გარ­დაც­ვლი­ლი 23 წლის პროგ­რა­მის­ტი თა­მარ ბა­ჩა­ლი­აშ­ვი­ლი მუ­შა­ობ­და. ად­ვო­კა­ტი თქმით, თა­მარ კო­ბე­რი­ძემ გა­მო­ძი­ე­ბას კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ა­წო­და. ZEG-ის იუ­რის­ტი თა­მარ ბა­ჩა­ლი­აშ­ვი­ლის კომ­პი­უ­ტე­რის დრო­უ­ლად გახ­სნას ითხოვს და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ მას­ში კომ­პა­ნი­ის მა­კომ­პრო­მე­ტი­რე­ბე­ლი არა­ნა­ი­რი ინ­ფორ­მა­ცია არ ინა­ხე­ბა. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, გო­გო­ნას სიკ­ვდი­ლი აღ­ნიშ­ნულ კომ­პა­ნი­ას უკავ­შირ­დე­ბა, რო­მე­ლიც პროგ­რა­მის­ტმა გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბამ­დე 2 დღით ადრე და­ტო­ვა.

Ambebi.ge კომ­პა­ნი­ის ად­ვო­კატს
ქეთი მი­რი­ა­ნაშ­ვილს ესა­უბ­რა.

- რა კი­თხვე­ბი ჰქონ­და გა­მო­ძი­ე­ბას კომ­პა­ნი­ის გე­ნე­რა­ლურ დი­რექ­ტორ­თან?
- გა­მო­კი­თხვა დიდ­ხანს მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, მაგ­რამ კი­თხვე­ბი ძი­რი­თა­დად ტექ­ნი­კურ და სამ­სა­ხურ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს ეხე­ბო­და - რო­გორ ხდე­ბა თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მი­ღე­ბა, თა­მარ­მა კონ­კრე­ტუ­ლად სად გა­მო­აგ­ზავ­ნა სივი, როცა 3 წლის წინ სამ­სა­ხურ­ში აიყ­ვა­ნეს, რო­მე­ლი ჯგუ­ფის ხელ­მძღვა­ნელს რა ფუნ­ქცია
აქვს, რას საქ­მი­ა­ნობს კომ­პა­ნია და ა.შ.

- რა­ტომ შე­ვიდ­ნენ სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი იმა­ვე დღეს კომ­პა­ნი­ის ოფის­ში, როცა გო­გო­ნა გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს?
- ვფიქ­რობ, ოჯა­ხის გან­ცხა­დე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე შე­ვიდ­ნენ - მათ თქვეს, რომ არ იცოდ­ნენ სად, რო­მელ კომ­პა­ნი­ა­ში მუ­შა­ობ­და და რას საქ­მი­ა­ნობ­და თა­მუ­ნა. ალ­ბათ ამი­ტო­მაც გა­მო­ით­ქვა ეჭ­ვე­ბი სამ­სა­ხურ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

- დიახ, ოჯახს მხო­ლოდ ეს ვერ­სია აქვს, უსა­ფუძ­ვლოა მათი ეჭვი?
- ოჯა­ხი­საც მეს­მის, ასე­თი ვერ­სია რომ აქვთ, ვი­ნა­ი­დან ზუს­ტად არ იცოდ­ნენ, სად მუ­შა­ობ­და და რას საქ­მი­ა­ნობ­და მათი შვი­ლი. თუმ­ცა სრულ­წლო­ვა­ნი ადა­მი­ა­ნი სამ­სა­ხუ­რი­დან სად გა­ივ­ლის, ყვე­ლას ხომ არ აყე­ნებს საქ­მის კურ­სში? ლა­პა­რა­კო­ბენ, სამ­სა­ხუ­რი­დან მო­დი­ო­და გა­ნერ­ვი­უ­ლე­ბუ­ლიო. ასე და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლად იმის თქმა, რომ მა­ინც და მა­ინც იქი­დან მო­დი­ო­და ატი­რე­ბუ­ლი, არ შე­იძ­ლე­ბა. ჩვენ ხომ რე­ა­ლო­ბა არ ვი­ცით, მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დე­ბია. ვე­ლო­დე­ბით ექ­სპერ­ტი­ზის და გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გებს და იმის მი­ხედ­ვით ვიმ­სჯე­ლებთ.

- კომ­პა­ნი­ი­დან ამო­ღე­ბულ ტექ­ნი­კას თუ ჩა­უ­ტარ­და ექ­სპერ­ტი­ზა?
- პირ­ვე­ლი­ვე დღეს შე­მო­ვიდ­ნენ, გა­და­უ­დე­ბე­ლი აუ­ცი­ლებ­ლო­ბით ამო­ი­ღეს ყვე­ლა თა­ნამ­შრომ­ლის კომ­პი­უ­ტე­რი და რამ­დე­ნა­დაც ჩემ­თვის ცნო­ბი­ლია, ექ­სპერ­ტი­ზა ჯერ არ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა, მა­სა­ლა მო­ცუ­ლო­ბი­თაც ბევ­რია. გა­მო­ძი­ე­ბას ზო­გა­დი კი­თხვე­ბი აქვს და ჩვე­ნი მო­თხოვ­ნაა, რომ პირ­ველ რიგ­ში მოხ­დეს თა­მა­რის პი­რა­დი ტე­ლე­ფო­ნის და კომ­პი­უ­ტე­რის გახ­სნა, რომ ამის მი­ხედ­ვით და­ად­გი­ნონ იმ პირ­თა წრე, ან ის საქ­მი­ა­ნო­ბა იქ­ნე­ბა, თუ სამ­სა­ხუ­რი, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა რა­ღა­ცა გარ­კვე­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა მის­ცეს გა­მო­ძი­ე­ბას.

- კომ­პა­ნი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ როცა თა­მა­რის ლეპ­ტო­პი გა­იხ­სნე­ბა, იქ მათი მა­კომ­პრო­მა­ტი­რე­ბე­ლი არა­ნა­ი­რი მა­სა­ლა არ აღ­მოჩ­ნდე­ბა?

- რა თქმა უნდა, კომ­პა­ნია დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ თა­მარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მსგავ­სი არა­ფე­რი იქ­ნე­ბა. ამი­ტო­მაც არის, რომ პირ­ველ რიგ­ში ვი­თხოვთ, გახ­სნან თა­მა­რის კომ­პი­უ­ტე­რი. ის კი­თხვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩნდე­ბა გა­უ­გებ­რო­ბის ბრა­ლია. ძნე­ლია ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აუხ­სნა, რას აკე­თებს პროგ­რა­მის­ტი, რო­გორ იწე­რე­ბა პროგ­რა­მა, ძა­ლი­ან ბევ­რი ამას ვერ გა­ი­გებს. მეც იუ­რის­ტი ვარ და ახლა ვერ­კვე­ვი, ეს სფე­რო სპე­ცი­ფი­კურ ცოდ­ნას მო­ი­თხოვს. გა­უ­გებ­რო­ბა რომ არის, ამი­ტო­მაა მერე არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცია და ბევ­რი ჭორი რომ ვრცელ­დე­ბა - აი, სპეც­სამ­სა­ხუ­რე­ბი, კი­ბერ­და­ნა­შა­უ­ლი და ა.შ. ყვე­ლა­ფერს არას­წო­რი ინ­ტერპრე­ტა­ცია მი­ე­ცა და ამი­ტომ ვი­თხოვთ, დრო­უ­ლად გა­იხ­სნას კომ­პი­უ­ტე­რი. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კი­თხვებს პა­სუ­ხი გა­ე­ცეს, ვი­ნა­ი­დან კომ­პა­ნი­ის ინ­ტე­რე­სე­ბი რე­პუ­ტა­ცი­უ­ლად ილა­ხე­ბა.

- ალ­ბათ ეჭვს ისიც ბა­დებს, რომ გა­ურ­კვე­ვე­ლია კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბა და რო­გორც ამ­ბო­ბენ, შე­ნიღ­ბუ­ლია, არ აქვს ვებ­სა­ი­ტი, გო­გო­ნა ასა­ი­დუმ­ლო­ებ­და მის საქ­მი­ა­ნო­ბას და ა.შ. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ბა­ჩა­ლი­აშ­ვილს ჰქო­ნო­და წვდო­მა სა­ი­დუმ­ლო მა­სა­ლებ­ზე, მა­გა­ლი­თად, კომ­პა­ნი­ის ინ­ტე­რე­სე­ბის და­მა­ზი­ა­ნე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან?
- არა, გა­მო­რი­ცხუ­ლია. შე­ნიღ­ბულ­ში რას გუ­ლის­ხმობთ? ვებ­სა­ი­ტიც არის და რა­ტომ ამ­ბო­ბენ, რომ ვერ პო­უ­ლო­ბენ? ეს ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად, კა­ნო­ნის წე­სით რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­აა და იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­ზარ­ზე არ მუ­შა­ო­ბენ და ჰყავთ დამ­კვე­თი - ამე­რი­კუ­ლი კომ­პა­ნია (რომ­ლის­თვი­საც წე­რენ პროგ­რა­მას), არ იყო აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა, რეკ­ლა­მა გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ, ამის ინ­ტე­რე­სი არ ჰქო­ნი­ათ. ასე­ვე, არის ასე­თი პლატ­ფორ­მა "ლინკდი­ნი", რო­მელ­შიც თა­მა­რის გვერ­დზე თუ შეხ­ვალთ, ორი­ვე კომ­პა­ნია უწე­რია, სა­დაც მუ­შა­ობ­და. ის ვერ­სია, რომ მას სა­ი­დუმ­ლო ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან ჰქონ­და წვდო­მა, არას­წო­რია. კომ­პი­უ­ტე­რი გა­იხ­სნე­ბა და ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოჩ­ნდე­ბა - რას­თან ჰქონ­და წვდო­მა, რა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­და, ან რა დაკ­ვე­თებს იღებ­და ამ კომ­პა­ნი­ის­გან და სხვა კომ­პა­ნი­ე­ბის­გა­ნაც, ვი­ნა­ი­დან თა­მუ­ნა ფრი­ლან­სე­რა­დაც მუ­შა­ობ­და და სხვა შეკ­ვე­თებ­საც იღებ­და, რო­მელ­თაც ში­ნი­დან ას­რუ­ლებ­და. არა­ნა­ირ სა­ი­დუმ­ლო ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან მას შე­ხე­ბა არ ჰქო­ნია. ჩვე­ნი სურ­ვი­ლია, რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე გა­იხ­სნას კომ­პი­უ­ტე­რი, რად­გან რაც დრო გა­დის, ეს კამ­პა­ნია კომ­პა­ნი­ის მი­მართ ძა­ლი­ან ცუდ ფორ­მატს იღებს და აზი­ა­ნებს მას. ასე თუ გაგ­რძელ­და, არ ვიცი, რა იქ­ნე­ბა. ჩვენ კი ვხსნით, რომ გო­გო­ნას გარ­დაც­ვა­ლე­ბა სამ­სა­ხურ­თან არა­ნა­ირ კავ­შირ­ში არაა, მაგ­რამ ამას სჭირ­დე­ბა ფაქ­ტე­ბი და მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი.

- სა­ეჭ­ვოდ მი­იჩ­ნე­ვა გე­ჯა­ძე-ბა­ჩა­ლი­აშ­ვი­ლის მი­მო­წე­რაც. ჯერ ერთი, რა­ტომ არ მი­მარ­თა თა­მარ­მა პირ­და­პირ კომ­პა­ნი­ის ხელ­მძღვა­ნელს წას­ვლის თა­ო­ბა­ზე და მე­ო­რე - რას ნიშ­ნავს ფრა­ზა - "მე არ შე­მიძ­ლია". ამ სა­კი­თხზე გა­ე­სა­უბ­რე­ბო­დით მე­ნე­ჯერს და რას ამ­ბობს, რამე ისე­თი და­ვა­ლე­ბა ხომ არ მის­ცა, რის გა­კე­თე­ბა­ზეც პროგ­რა­მის­ტი უარს ამ­ბობ­და?
- ნიკა გე­ჯა­ძემ მი­ა­წო­და ტე­ლე­ვი­ზი­ებს ეს მი­მო­წე­რა, რო­მე­ლიც ხუთ­შა­ბათს შედ­გა, შა­ბათს კი და­ი­კარ­გა გო­გო­ნა. ნიკა არის ჯგუ­ფის უშუ­ა­ლო ხელ­მძღვა­ნე­ლი, რო­მელ­თა­ნაც თა­მუ­ნას ხში­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია ჰქონ­და. თა­მარ კო­ბე­რი­ძეს­თან მას სამ­სა­ხუ­რი­დან წას­ვლის შე­სა­ხებ ადრე ჰქონ­და სა­უ­ბა­რი, მო­ი­თხო­ვა სარ­ე­კო­მენ­და­ციო წე­რი­ლი და პრობ­ლე­მა არ ყო­ფი­ლა - თა­მარ­მა გა­უგ­ზავ­ნა ეს წე­რი­ლი. სულ იყო სა­კი­თხი, რომ გო­გო­ნა სწავ­ლის გაგ­რძე­ლე­ბას აპი­რებ­და და თა­ნამ­შრომ­ლე­ბიც ადას­ტუ­რე­ბენ, რომ მის­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტი სწავ­ლა იყო. რად­გან იყო სა­უბ­რე­ბი, ამი­ტომ არ გაჰ­კვირ­ვე­ბი­ათ. და ის, რომ ნიკა პა­სუ­ხობს - "გა­სა­გე­ბია", ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ უკვე იცო­და ამის თა­ო­ბა­ზე. ბა­ჩა­ლი­აშ­ვილს თა­მარ­თან არა­ნა­ი­რი და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა არ ჰქო­ნია. გაგრძელება

კაიხანია ებლაყუნებით
01 აგვისტო 2020 18:30
ჩემი შვილიშვილები ასჯერ გახსნიან ტელეფონს ერთ დღეში.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
აპირებთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
აპირებთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას?
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები