ერეკ­ლე თედ­ლი­აშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლი თა­რაშ კან­დე­ლა­კი პა­ტიმ­რო­ბი­დან გა­ათა­ვი­სუფ­ლეს
ერეკ­ლე თედ­ლი­აშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლი თა­რაშ კან­დე­ლა­კი პა­ტიმ­რო­ბი­დან გა­ათა­ვი­სუფ­ლეს
გორ­ში, 2020 წლის 8 ივ­ნისს მომ­ხდა­რი ჩხუ­ბის შემ­დგომ გარ­დაც­ვლი­ლი ერეკ­ლე თედ­ლი­აშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლი თა­რაშ კან­დე­ლა­კი პა­ტიმ­რო­ბი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლდა. გო­რის რა­ი­ო­ნუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი პა­ტიმ­რო­ბი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე გა­მო­ძი­ე­ბის 9 - თვი­ა­ნი ვა­დის გას­ვლა გახ­და.

"ვი­ნა­ი­დან თა­რაშ კან­დე­ლაკს ჰქონ­და ჩა­დე­ნი­ლი მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლი, ვვა­რა­უ­დობ­დით, რომ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მისი მხრი­დან არ­სე­ბობ­და მი­მალ­ვის საფრ­თხე. რაც შე­ე­ხე­ბა პა­ტიმ­რო­ბის მო­თხოვ­ნას, ჩვენ გვქონ­და იმის მო­ლო­დი­ნი, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ცე­სი პა­ტიმ­რო­ბის ცხრათ­ვი­ან ვა­და­ში დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო და სწო­რედ ამი­ტომ ვი­თხოვ­დით ჩვენ რომ ბრალ­დე­ბუ­ლი
კვლავ პა­ტიმ­რო­ბა­ში დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო. თი­თო­ე­ულ გა­რე­მო­ე­ბას, რაც ხდე­ბა საქ­მის არ­სე­ბით გან­ხილ­ვა­ზე, ბრალ­დე­ბის მხა­რე შე­ა­ფა­სებს დას­კვნით ნა­წილ­ში და მო­ახ­სე­ნებს სა­სა­მარ­თლოს", - გა­ნა­ცხა­და საქ­მის პრო­კუ­რორ­მა გი­ორ­გი კრა­ვე­იშ­ვილ­მა.

თა­რაშ კან­დე­ლა­კის ერთ-ერთი ად­ვო­კა­ტის, გაგი მო­სი­აშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით კი, მისი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფის­თვის წარ­დგე­ნი­ლი ბრა­ლი არის და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი და რა­საც ედა­ვე­ბი­ან, არის არას­წო­რი
კვა­ლი­ფი­კა­ცია.

"დაც­ვის მხა­რის შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის გა­უქ­მე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­სა­მარ­თლომ გა­ი­ზი­ა­რა, სა­მარ­თლი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. იმე­დი მაქვს, რომ სწო­რედ ასე­თი სა­მარ­თლი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი საქ­მის სა­ბო­ლო­ოდ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის გა­მო­ტა­ნის შემ­დგომ სა­სა­მარ­თლოს მიერ. სა­მარ­თლი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის გა­მო­ტა­ნის სა­ფუძ­ვე­ლი გახ­ლდათ 9 თვი­ა­ნი ვა­დის გას­ვლა და მინ­და გი­თხრათ, რომ ეს არ ნიშ­ნავს იმას, რომ პრო­ცე­სი დამ­თავ­რდა, გაგ­რძელ­დე­ბა რაღა თქმა უნდა სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბი უკვე თა­რაშ კან­დე­ლა­კის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით და დაც­ვის მხა­რე წა­რად­გენს ყვე­ლა იმ მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც და­ა­დას­ტუ­რებს პი­რის მი­მართ და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი ბრა­ლის წარ­დგე­ნის ფორ­მას.

აქამ­დე არა­ერ­თი მოწ­მე და­ი­კი­თხა, არ­ცერთ მოწ­მის და არც ერთი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვი­სას არ და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლა და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი ბრა­ლი. ამი­ტომ, კი­დევ ერთხელ ვუ­სამ­ძიმ­რებ ოჯახს ახალ­გაზ­რდა ბი­ჭის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქტს, ეს არის ძა­ლი­ან დიდი გუ­ლის­ტკი­ვი­ლი, რო­გორც ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის, ასე­ვე თა­რა­შის. ჩვენ ვაგ­რძე­ლებთ სა­მარ­თლებ­რივ ბრძო­ლას და ჩვენ ვაგ­რძე­ლებთ და­უ­სა­ბუ­თებ­ლად წარ­დგე­ნი­ლი ბრა­ლის ფარ­გლებ­ში სა­მარ­თლი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის მო­ლო­დინ­ში მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვას. ჩვენ გვინ­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას და გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯახს და­ვუ­დას­ტუ­როთ და ერ­თის მხრივ ქედი მო­ვი­ხა­როთ მათ წი­ნა­შე და გა­მოვ­ხა­ტოთ სი­ნა­ნუ­ლი და მე­ო­რეც, ყვე­ლა ფაქტს და ბრა­ლე­უ­ლო­ბას უნდა გა­ე­ცეს პა­სუ­ხი. წარ­დგე­ნი­ლი ბრა­ლი არის და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი და წარ­დგე­ნი­ლი ბრა­ლით, რა­საც თა­რაშს ედა­ვე­ბი­ან, ეს არის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არას­წო­რი კვა­ლი­ფი­კა­ცია, მას ამ­გვა­რი ქმე­დე­ბა არ ჩა­უ­დე­ნია და აღ­ნიშ­ნულს კი­დევ ერთხელ ადას­ტუ­რებს სა­სა­მარ­თლო­ში გა­მოკ­ვლე­უ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი", - გა­ნა­ცხა­და თა­რაშ კან­დე­ლა­კის ად­ვო­კატ­მა გაგი მო­სი­აშ­ვილ­მა.

დღე­ვან­დელ პრო­ცესს ეს­წრე­ბო­და გარ­დაც­ვლი­ლი ერეკ­ლე თედ­ლი­აშ­ვი­ლის ოჯა­ხის ად­ვო­კა­ტიც. თა­მარ თედ­ლი­აშ­ვი­ლი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ თა­რაშ კან­დე­ლა­კის მი­მართ გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნი დად­გე­ბა.

"თა­რაშ კან­დე­ლა­კის­თვის აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის გა­უქ­მე­ბა მოხ­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის თა­ნახ­მად, თუმ­ცა, გრძელ­დე­ბა სა­სა­მარ­თლო გან­ხილ­ვე­ბი და დაც­ვის მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვის ეტა­პი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძა­ლი­ან დიდი იმე­დი, რომ თა­რაშ კან­დე­ლა­კის მი­მართ დად­გე­ბა გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნი. ყვე­ლა ის მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც არის სა­სა­მარ­თლო­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი დაც­ვის მხა­რის მიერ, სა­ბო­ლო­ოდ უნდა შე­ფას­დეს მო­სა­მარ­თლის მხრი­დან და დად­გეს სა­ბო­ლოო გა­ნა­ჩე­ნი და სწო­რე­დაც რომ ამ სა­ფუძ­ველ­ზე მე მაქვს მო­ლო­დი­ნი გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნის", - აღ­ნიშ­ნა გარ­დაც­ვლი­ლი ერეკ­ლე თედ­ლი­აშ­ვი­ლის ოჯა­ხის ად­ვო­კატ­მა.

შე­გახ­სე­ნებთ, გა­სუ­ლი წლის 8 ივ­ნისს, გორ­ში მომ­ხდა­რი ჩხუ­ბის დროს და­შა­ვე­ბუ­ლი 18 წლის ერეკ­ლე თედ­ლი­აშ­ვი­ლი 12 სექ­ტემ­ბერს, თბი­ლის­ში, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გარ­და­იც­ვა­ლა.

მომ­ხდარ ფაქ­ტზე სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა თა­რაშ კან­დე­ლა­კი და­ა­კა­ვეს, რო­მელ­საც გო­რის რა­ი­ო­ნულ­მა სა­სა­მარ­თლომ 12 ივ­ნისს აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბად პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და.

"ინტერპრესნიუსი"

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები