ღარიბაშვილი აფხაზებსა და ოსებს მიმართავს
16-06-2014
ღარიბაშვილი აფხაზებსა და ოსებს მიმართავს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართა: "ევროკავშირთან ასოცირების პროცესი მთელ საქართველოს მოიცავს, მათ შორის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ამიტომ მინდა აქედან მივმართო ჩვენს ძმებს - აფხაზებსა და ოსებს - თქვენ, თითოეულ ჩვენგანთან ერთად, სრულად ხართ ამ პროცესის თანაზიარი და თანამონაწილე. მჯერა, რომ ისარგებლებთ ყველა სიკეთით - იქნება ბიზნესის კეთება, უვიზო მიმოსვლა, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა თუ სხვა".


ლუხ
16 ივნისი 2014 10:51
namdvili ambavi

meoce saukunis samocdaaTian wlebSi, afxazeTSi, oCamCiresTan axlos
sofel beslaxubasTan, erT xriok uwylo, eklian adgilas, qalqis
intligenciis nawils mogvces miwis patar-patana nakveTebi, romlebic
keTili mopyrobiT, walkotaT vaqcieT.

nars darfara gza da biliki,
damSrali Relis xriok napirTan,
qoxi rom Cavdgi, gaCnda qiliki,
giJad CamTvala bevrmac namdvilad.
-ra unda aq kacs, dRes rad imoklebs,
_rogor icxovrebs soflis gadaRma,
_aq borotebam mokla sicocxle,
-aq siZulvliT, tyec ki gadaxma.

. . . me ki, jiutad vebrZodi ewers,
ToxiT, niCafiT, bariT, weraqviT,
miwa movzide, movrwye da mere,
davrge vazi da gaCnda venaxi.

Camovitane tyidan tyemlebi,
davamyne xili aTas feradi,
Camoekidnen vazebs mtevnebi,
sufraze davdgi Rvino xeladiT.

amwvanda veli balax-bulaxiT,
buCqebis Ziras dasxdnen iebi,
male mofrinda Citi guladic,
da gaakeTa bude pirveli.

ReleSi wyarom iwyo wkan-wknari,
biliks amohyva mgzavri daRlili,
wylis magierad mivarTvi Rvino,
man damiloca fuZis adgili.

iq modioda bevri stumari,
is aRar iyo soflis gadaRma,
da samarTali CemSi Tu ari,
im qoxs sasaxle unda davarqva.

- me, TxovniT minda SevZra samyaro,
vinc iq cxovrobs da vinc xval icxovrebs,
__guls siZulvili ar gaikaroT,
aRarasodes moklaT sicocxle! 2012weli


რედაქტორის რჩევით
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?