კარასინს აბაშიძემ უპასუხა
23-06-2014
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთ-საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენისკენ პირველი ნაბიჯი ქართულმა მხარემ უნდა გადადგას. მისი თქმით, ყველაფერი  უნდა გაკეთდეს იმ კეთილი ტრადიციების აღსადგენად, რომელიც ქართველ და რუს ხალხს შორის ყოველთვის არსებობდა. კარასინის საპასუხოდ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა: "რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის საკითხი ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას".

lukho
23 ივნისი 2014 10:24
*
mere, raa rom. . .

aleqsandre makedonelma, damarcxebul sparseTis mefe darioss,
datyvevebuli colSvili, xeluxleblad Caabara, ruseTelebma ki,
tyved ayvanili afxazeTis ministrTa sabWos Tavjdomare Jiuli
Sartava da misi kabineti wevrebi, wamebiT daxoces. xolo manamde,
gagraSi, qarTvelTa moWrili TavebiT, fexburTi iTamaSes.
mere raa rom, tanT acviaT TanamedroveT,
mere raa rom, bevri cxvris da xaris tyavs arCevs,
Tavis veluri azrovnebiT, fiqriT da goniT,
ruseTelebi, saukunis gadaRma darCnen.

mere raa rom, milionebs iTvlis ruseTi,
mere raa rom, zomebiTac didze didia,
is, sasikeTd msiflios beds, verasdros Secvlis
sididis gamo radgan yvela, fexze hkidia.

es aris seni, mourCeni, rusuli sulis,
gadakideba urTierTze mcire erebis,
gadakeTeba, gayalbeba xalxTa warsulis,
boRma da Suri, kargisa da mSvenierebis.
. . .
borot ganzraxvis Sesrulebas, uSlian roca,
aravis indobs, da sakuTar Svilebsac xocavs.
*

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?