პრეზიდენტმა კანდიდატების პროგრამები მოისმინა
16-02-2015
პრეზიდენტმა კანდიდატების პროგრამები მოისმინა
პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასახელებული კანდიდატების პროგრამები მოისმინა. ამ მიზნით ავლაბრის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრა თითქმის 5 საათს გაგრძელდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, გიორგი კვერენჩხილაძემ, განუცხადა, შემდგომი პროცესიც ისევე გამჭვირვალედ წარიმართება, როგორც აქამდე იყო. შეგახსენებთ, რომ სულ 28 კანდიდატია დასახელებული, რომელთაგან ერთი უნდა შეარჩიოს პრეზიდენტმა და პარლამენტს წარუდგინოს მოქმედი თავმჯდომარის, კოტე კუბლაშვილის, უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე, ანუ 23 თებერვლამდე.

beriberi
16 თებერვალი 2015 12:54
xelaxla gaceri

“cema gmarTebs gamzrdelisa, ra yrma naxo cudaT zrdili”

saidan moviyvanoT mRvdeli da moZRvari,
karkgi mosamarTle, rogoric gvWirdeba,
_Cemze uaresis povna advilia,
Cemze ukeTesis povna gaWirdeba.

saidan moviyvanoT mZle da gmirTa-gmiri,
qarTuli zRaprebi, rogorsac gvpirdeba,
saidan, saidan, Tu Cveni mamuli,
Sagrenis tyaviviT yovel dRe mcirdeba.

saidan moviyvanoT mefe da msajuli,
erisTvis saWiro, kaci saamayo,
_Cemze uaresis povna advilia
Cemze ukeTesi, vin da sad movnaxoT?

. . .ar miTxra vina xar? _kaci var Sengvari,
SensaviT amayi; _ kargic da cudic,
SensaviT mec miyvars, SensaviT Sevxari,
xvalis mzis amosvlas, SensaviT vucdi.

mec bevri Sevcode da bevrze bevri,
Aawymo da warsuli SensaviT myvedris,
mec ver gamovdeqi swori gziT mavali,
xan eSmas vaWeneb, xan eSme mxednis.

Cem Tavs veubnebi; _qarTvelo dafiqrdi!
ifiqre, ifiqre xom ar xar sacemi?
cxovreba Wrelia da upirvelesad,
Sens TavSi eZebe mteri da gamcemi,

da Tu ver ipovo, dafiqrdi dafiqrdi,
da Seni nafiqri xelaxla gaceri.
. . . cecxli rom davanToT, gvWirdeba Radari,
_Svili, rom gavzardoT aRmzrdeli sad ari?!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას  დღეს საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას დღეს საქართველოში?
თვის კითხვადი სტატიები