როგორ მივიღოთ სტიპენდია აგრარულ უნივერსიტეტში სასწავლებლად?
17-05-2018
როგორ მივიღოთ სტიპენდია აგრარულ უნივერსიტეტში სასწავლებლად?
სტუ­დენ­ტე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა - ეს ის აქ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კი­თხია, რაც დღეს ახალ­გაზ­რდე­ბის უმე­ტე­სო­ბას აწუ­ხებს. უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა, სამ­წუ­ხა­როდ, მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლის­თვის არც ისე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია. თუმ­ცა უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­ტი­ვი­რე­ბულ ახალ­გაზ­რდებს დღეს უზარ­მა­ზა­რი ხელ­შე­წყო­ბა აქვთ. მათ და­ფი­ნან­სე­ბა­ზე ზრუ­ნავს რო­გორც სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სექ­ტო­რი, ისე კერ­ძო ბიზ­ნე­სი.

უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს შო­რის დღეს მო­წი­ნა­ვე პო­ზი­ცი­ებს თა­ვი­სუ­ფა­ლი და აგ­რა­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი იკა­ვე­ბენ. აღ­ნიშ­ნულ სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის სტუ­დენ­ტებს ”ცოდ­ნის ფონ­დი” წლი­უ­რი გა­და­სა­ხა­დის დიდ ნა­წილს უფი­ნან­სებს. გარ­და ამი­სა, ყო­ველ­წლი­უ­რად ტარ­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი კონ­კურ­სე­ბი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის­თვის, რომ­ლებ­საც
გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში საკ­მა­ოდ სო­ლი­დუ­რი და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბა შე­უძ­ლი­ათ. საპ­რი­ზო ფონ­დი 1 000 ლა­რი­დან იწყე­ბა და 2 500 ლარს აღ­წევს. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ტარ­დე­ბა არა­ერ­თი კონ­კურ­სი, მათ შო­რის, ადა­მი­ა­ნი და სა­მარ­თა­ლი ან ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი წე­რის კონ­კურ­სი. მათ­ში გა­მარ­ჯვე­ბა მო­მა­ვალ სტუ­დენ­ტებს აძ­ლევს გა­რან­ტი­ას, რომ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ჩა­ბა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში იმა­ზე ნაკ­ლებს გა­და­იხ­დან,
ვიდ­რე რე­ა­ლუ­რად ფიქ­რო­ბენ.

ბოლო წლებ­ში საკ­მა­ოდ გა­ი­ზარ­და წარმ­ტე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა უშუ­ა­ლოდ იმ კომ­პა­ნი­ე­ბის­გან, რომ­ლე­ბიც მათი პო­ტენ­ცი­უ­რი დამ­საქ­მებ­ლე­ბი არი­ან. ამის კარ­გი მა­გა­ლი­თია ახ­ლა­ხანს ”ნი­კო­რა­სა” და აგ­რა­რულ უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი მე­მო­რან­დუ­მი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, სტუ­დენ­ტე­ბი ”ნი­კო­რას” სა­ხე­ლო­ბის სტი­პენ­დი­ას მი­ი­ღე­ბენ. კვე­ბის ტე­ქო­ნო­ლო­გი­ებს პროგ­რა­მის რე­ი­ტინ­გის მი­ხედ­ვით 4 ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი GPA-ის მქო­ნე სტუ­დენტს 1 სე­მესტრის გან­მავ­ლო­ბა­ში ”ნი­კო­რა” ყო­ველ­თვი­უ­რად 150 ლა­რის ოდე­ნო­ბის სტი­პენ­დი­ას გა­და­უხ­დის.ყო­ვე­ლი სე­მესტრის და­სა­წყის­ში რე­ი­ტინ­გე­ბი გა­და­ი­ხე­დე­ბა და კვლავ და­ფი­ნანსდე­ბა რე­ი­ტინ­გით მო­წი­ნა­ვე 4 სტუ­დენ­ტი.

სტი­პენ­დი­ის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბით კმა­ყო­ფი­ლე­ბი არი­ან სტუ­დენ­ტე­ბი. კვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის პროგ­რა­მის ერთ-ერთი სტუ­დენ­ტის გვან­ცა ქურ­და­ძის გან­მარ­ტე­ბით, სტი­პენ­დი­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, სტუ­დენ­ტე­ბი სრუ­ლად სწავ­ლა­ზე კონ­ცეტ­რირ­დე­ბი­ან.

”ნი­კო­რას” სტი­პენ­დია ზრდის მო­ტი­ვა­ცი­ას, სტუ­დენ­ტებს გვიჩ­ნდე­ბა გან­ცდა, რომ მხო­ლოდ სწავ­ლი­თაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბა. მეტი მო­ტი­ვა­ცია გვექ­მნე­ბა, რომ სწავ­ლა­ზე სრუ­ლი კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა გა­ვა­კე­თოთ,” -გან­მარ­ტავს გვან­ცა ქურ­და­ძე.

სტუ­დენ­ტე­ბის შერ­ჩე­ვა მოხ­დე­ბა სე­მესტრის გან­მავ­ლო­ბა­ში მათ მიერ მი­ღე­ბუ­ლი ქუ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით. სა­წყის ეტაპ­ზე სტი­პენ­დი­ას 2 მე-3 კურ­სე­ლი და 2 მე-4 კურ­სე­ლი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღებს.

აგ­რა­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის ვატო ლეჟა­ვას გან­მარ­ტე­ბით, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­თვის ეს და­ფი­ნან­სე­ბა მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან პო­ტენ­ცი­ურ დამ­საქ­მე­ბელ­სა და სტუ­დენ­ტებს შო­რის სა­მო­მავ­ლო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­წყი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ყა­ლიბ­დე­ბა.

”გარ­და იმი­სა, რომ სტი­პენ­დი­ის მეშ­ვე­ო­ბით სტუ­დენ­ტე­ბი მი­ი­ღე­ბენ ფუ­ლად დახ­მა­რე­ბას, ეს ზო­გა­დად მათი აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წრე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა­საც გა­მო­იწ­ვევს. მე­ო­რე მხრივ, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან სტუ­დენ­ტე­ბი გა­აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ, რომ მო­მა­ვა­ლი დამ­საქ­მე­ბე­ლი მათი გა­ნათ­ლე­ბი­თა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია” - გა­ნა­ცხა­და ვატო ლეჟა­ვამ.

”ნი­კო­რას” გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ირაკ­ლი ბო­ქო­ლიშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, მათი მი­ზა­ნია კვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ის პრო­ფე­სი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და სფე­როს გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა. სწო­რედ ამ მიზ­ნით გა­და­წყდა სტუ­დენ­ტე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბაც.

"ნი­კო­რამ” და­ი­წყო გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა, რაც დღე­ვან­დელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე მე­ტად დე­ფი­ცი­ტუ­რია. ფა­კულ­ტე­ტის არ­ჩე­ვა შემ­თხვე­ვით არ მომ­ხმდა­რა. "ნი­კო­რა“ კვე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე დიდი მწარ­მო­ე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია კვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ის პრო­ფე­სი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა. "ნი­კო­რას“ მიერ სტი­პენ­დი­ის და­ნიშ­ვნაც სწო­რედ ამ ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბის მე­ტად მო­ტი­ვი­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა“ - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი ბო­ქო­ლიშ­ვილ­მა.

უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ აგ­რა­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კურსდამ­თავ­რე­ბულ­თა ნა­წი­ლი უკვე და­საქ­მე­ბუ­ლია ნი­კო­რა­ში, მო­ცე­მუ­ლი სტი­პენ­დია კი სტუ­დენ­ტთათ­ვის შე­საძ­ლოა კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის წი­ნა­პი­რო­ბა აღ­მოჩ­ნდეს.

სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, სა­სი­ა­მოვ­ნოა, რომ ახალ­გაზ­რდებს უამ­რა­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად. მათ ხში­რად ეხ­მა­რე­ბი­ან, რომ სწავ­ლა­ზე კონ­ცენ­ტრირ­დნენ და სა­კუ­თა­რი თა­ვის რე­ა­ლი­ზე­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ახ­დი­ნონ. ამ მხრივ ფი­ნან­სუ­რი ხელ­შე­წყო­ბა საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მის მი­სა­ღე­ბად კი მონ­დო­მე­ბა და და­უ­ღა­ლა­ვი შრო­მაა სა­ჭი­რო.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?