ყველაზე მოთხოვნადი სამედიცინო წიგნი - "2 000 მცენარეულ სამკურნალო რეცეპტის’’ ახალი ტირაჟი 2 ტომად გამოიცემა
25-06-2018
ყველაზე მოთხოვნადი სამედიცინო წიგნი - "2 000 მცენარეულ სამკურნალო რეცეპტის’’ ახალი ტირაჟი 2 ტომად გამოიცემა
წიგ­ნი მკი­თხვე­ლის­თვის უცხო არ არის, ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი 2 ტო­მე­უ­ლი ერთ წიგ­ნად გა­მომ­ცემ­ლო­ბას უკვე გა­მოშ­ვე­ბუ­ლი ჰქონ­და, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წიგ­ნი გა­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე ბესტსე­ლე­რი იყო და ძა­ლი­ან მალე დე­ფი­ცი­ტში აღ­მოჩ­ნდა. სწო­რედ მომ­ხმა­რებ­ლის თხოვ­ნი­თა და მათი სურ­ვი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით კი ახლა წიგ­ნი 2 ტო­მად გა­მო­ვა და გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან’’ ერ­თად სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად გა­ი­ყი­დე­ბა. მკი­თხველს 25 ივ­ნი­სი­დან "2 000 მცე­ნა­რე­უ­ლი სამ­კურ­ნა­ლო რე­ცეპ­ტის’’ პირ­ვე­ლი ტო­მის შე­ძე­ნა კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან ერ­თად სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად, 12 ლა­რად შე­ეძ­ლე­ბა.

წიგ­ნის ავ­ტო­რი და რე­დაქ­ტო­რი,
თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი:


- "2 000 მცე­ნა­რე­უ­ლი სამ­კურ­ნა­ლო რე­ცეპ­ტი“ "კა­რა­ბა­დი­ნის“ ერ­თგვა­რი გაგ­რძე­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც მკი­თხველ­ში პო­პუ­ლა­რო­ბით და სან­დო­ო­ბით სარ­გებ­ლობს და რაც მთა­ვა­რია, თით­ქმის ყვე­ლა ოჯახ­ში და­ი­დო ბინა. მივ­ხვდით, რამ­დე­ნად დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს მკი­თხვე­ლის­თვის მსგავ­სი ში­ნა­არ­სის წიგ­ნის მი­წო­დე­ბას, ამი­ტო­მაც გა­დავ­წყვი­ტეთ, სა­მე­დი­ცი­ნო რჩე­ვე­ბი კი­დევ ერთ წიგ­ნად გა­მოგ­ვე­ცა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ფარ­მა­ცევ­ტულ
ბა­ზარ­ზე პრე­პა­რა­ტე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მცე­ნა­რუ­ლია - წიგ­ნიც სწო­რედ მცე­ნა­რე­უ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბის ბა­ზა­ზეა შექ­მნი­ლი, გვაწ­ვდის სხვა­დას­ხვა სა­ჭი­რო რჩე­ვებს მცე­ნა­რე­ულ პრე­პა­რა­ტებ­ზე, რომ­ლე­ბიც არაფ­რით ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა ქი­მი­ურ ანა­ლო­გებს და გა­ცი­ლე­ბით მარ­ტი­ვია გა­მო­სა­ყე­ნებ­ლად. თა­ნაც, მათი მი­ღე­ბა ხან­გრძლი­ვად შე­იძ­ლე­ბა, უსაფრ­თხო­ცაა და ნაკ­ლე­ბი გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნა აქვს. ოფი­ცი­ა­ლუ­რი, კლა­სი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნა ამ პრე­პა­რა­ტებს აღი­ა­რებს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ფი­ტოპ­რე­პა­რა­ტე­ბი­სა და რე­ცეპ­ტე­ბის დიდი, ბუ­ნებ­რი­ვი წყა­რო გვაქვს, სა­ქარ­თვე­ლო ოდით­გან­ვე ცნო­ბი­ლი იყო მცე­ნა­რე­უ­ლი მე­დი­ცი­ნის სამ­შობ­ლოდ. ექი­მი გახ­ლა­ვართ და ამ თე­მით ძალ­ზე და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ვარ. ჩემი სა­მე­დი­ცი­ნო პრაქ­ტი­კის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მცე­ნა­რე­ულ რე­ცეპ­ტებს ყო­ველ­თვის ვი­ყე­ნებ და შე­მიძ­ლია ყვე­ლა მოქ­მედ ექი­მებ­საც ვურ­ჩიო.

- სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში რამ­დე­ნად მარ­ტი­ვა­დაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ამ მცე­ნა­რე­უ­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბა? ზოგ­ჯერ წიგ­ნებ­ში ისე­თი იშ­ვი­ა­თი მცე­ნა­რე­ე­ბი და რთუ­ლად მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი რე­ცეპ­ტე­ბი გვხვდე­ბა, რომ ბევ­რი უარს ამ­ბობს რჩე­ვე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა­ზე და ისევ სა­აფ­თი­ა­ქო მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას არ­ჩევს. ბუ­ნებ­რი­ვია, სან­დო­ო­ბა­საც დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, რე­ცეპ­ტი რამ­დე­ნად ზუს­ტი და უსაფრ­თხოა.

- წიგ­ნი სწო­რედ იმით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რომ რე­ცეპ­ტე­ბი სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში დამ­ზა­დე­ბის­თვი­საა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი, მათი გა­მო­ყე­ნე­ბის პი­რო­ბე­ბი, რა­ი­მე სა­ხის გარ­თუ­ლე­ბე­ბი და გვერ­დი­თი ეფექ­ტე­ბი და­ზუს­ტე­ბუ­ლია. ჩვენ მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო რე­ცეპ­ტე­ბის კრე­ბუ­ლი წარ­მო­ად­გენს ჟურ­ნალ “ოჯა­ხის მკურ­ნალ­ში” 13-14 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბის ერ­თგვარ კრე­ბულს, და­ვა­მა­ტე რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი რე­ცეპ­ტიც, რომ­ლე­ბიც აქამ­დე არ და­ბეჭ­დი­ლა, ასე რომ, სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით შე­მიძ­ლია გი­თხრათ - "2 000 მცე­ნა­რე­უ­ლი სამ­კურ­ნა­ლო რე­ცეპ­ტი” ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სრულ­ყო­ფი­ლი კრე­ბუ­ლია, რო­მე­ლიც სა­მე­დი­ცი­ნო მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლა. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვე­ცა­დეთ, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში რე­ცეპ­ტე­ბი დაგ­ვეხ­ვე­წა თა­ვი­სი დო­ზე­ბით და ა.შ. ის, რომ თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი თა­ვის დრო­ზე ექი­მე­ბის ჯგუ­ფის მი­ე­რაა და­წე­რი­ლი და შე­მოწ­მე­ბუ­ლი, სან­დო­ო­ბას, ცხა­დია, ზრდის. კრე­ბულ­ში მოხ­ვდა მკი­თხვე­ლე­ბის­გან შე­მო­სუ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბიც, რო­მელ­თაც ხში­რად გვიგ­ზავ­ნი­ან რე­დაქ­ცი­ა­ში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მიერ ისი­ნიც გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლია. ხალ­ხურ მე­დი­ცი­ნა­ში მარ­თლაც ხში­რად გვხვდე­ბა ისე­თი მცე­ნა­რე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც რთუ­ლად მო­სა­პო­ვე­ბე­ლია, ჩვენს რე­ცეპ­ტებ­ში კი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რა­დაა და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბას­თან.

- კონ­კრე­ტუ­ლად, რო­მე­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო რე­ცეპ­ტე­ბია წიგნ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი?


- რე­ცეპ­ტე­ბი ორ­გა­ნო­თა სის­ტე­მე­ბის მი­ხედ­ვი­თაა და­ყო­ფი­ლი. მა­გა­ლი­თად, ცალ-ცალ­კეა გა­მო­ყო­ფი­ლი კუჭ-ნაწ­ლა­ვის, ნერ­ვუ­ლი, გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა­თა რე­ცეპ­ტე­ბი, რათა მკი­თხველს მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო რე­ცეპ­ტის მო­ძი­ე­ბა გა­უ­ად­ვილ­დეს.

შეგ­ვიძ­ლია, რამ­დე­ნი­მე მარ­ტი­ვი რჩე­ვა გა­გი­ზი­ა­როთ - მა­გა­ლი­თად, იმუ­ნი­ტე­ტის ასა­მაღ­ლებ­ლად, ლი­მო­ნი, თაფ­ლი და ალო­ეს კომ­ბი­ნა­ცია ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლოა, ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის დრო­საც კი იყე­ნებ­დნენ ამ ძველ, ხალ­ხურ რე­ცეპტს. ასე­ვე სა­სარ­გებ­ლოა შავი ღვი­ნოს, ალო­ეს და თაფ­ლის კომ­ბი­ნა­ცი­აც. ხვე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ვი­რის­ტერ­ფა ან ქონ­დრის ჩაი შე­უც­ვლე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბია, თუნ­დაც, დაჭ­რი­ლი ხახ­ვი შაქ­რით ან თაფ­ლით, ბუ­ნებ­რი­ვი ან­ტი­ბი­ო­ტი­კია. ქონ­დრის ჩაი პნევ­მო­ნი­ის დრო­საც კი, ან­ტი­ბი­ო­ტიკ­ზე არა­ნაკ­ლებ ეფექ­ტი­ა­ნია, თუმ­ცა ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ ექი­მის მიერ და­ნიშ­ნულ ან­ტი­ბი­ო­ტიკ­ზე უარი ვთქვათ და ქონ­დრით ვიმ­კურ­ნა­ლოთ - ის მხო­ლოდ დამ­ხმა­რე სა­შუ­ა­ლე­ბად უნდა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ მკურ­ნა­ლო­ბის და­საჩ­ქა­რებ­ლად, ქონ­დრის ჩაი ბრონ­ქი­ტე­ბის დრო­საც სა­ოც­რად ეფექ­ტუ­რია. დღე­ში 2-3 ჭიქა შე­გიძ­ლი­ათ და­ლი­ოთ. დღეს გახ­ში­რე­ბუ­ლია ნერ­ვუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ე­ბი და ამ მხრი­ვაც, ბევ­რი სა­სარ­გებ­ლო რე­ცეპ­ტი შე­გიძ­ლი­ათ ჩვენს წიგნ­ში ამო­ი­კი­თხოთ. იმის გამო, რომ სტრე­სულ გა­რე­მო­ში გვი­წევს ცხოვ­რე­ბა, დღის ბო­ლოს, თუნ­დაც კა­ტა­ბა­ლა­ხას, შავ­ბა­ლა­ხას ნა­ყე­ნის, კუ­ნე­ლის, ბარ­ამ­ბოს მი­ღე­ბა, სა­სარ­გებ­ლოა. არა­ერ­თი რე­ცეპ­ტი გვაქვს კან­ზე გა­მო­ნა­ყა­რის ან თმის ცვე­ნის სამ­კურ­ნა­ლო­დაც. დღეს სა­ქარ­თვე­ლო იო­დის დე­ფი­ცი­ტის ზო­ნას წარ­მო­ად­გენს, ენ­დოკ­რი­ნულ და­ა­ვა­დე­ბებს, შაქ­რი­ან დი­ა­ბეტს საკ­მა­ოდ ვრცლად მი­მო­ვი­ხი­ლავთ წიგნ­ში და სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვებ­საც ვთა­ვა­ზობთ მკით­ველს. ცალ­კე პრობ­ლე­მაა არას­წო­რი დი­აგ­ნო­ზიც, რო­მელ­საც სა­კუ­თარ თავს პა­ცი­ენ­ტე­ბი შეც­დო­მით უს­ვა­მენ, და­უ­ზუს­ტებ­ლად, გა­მოკ­ვლე­ვის, ექი­მის გა­რე­შე. ასე­ვე და­უშ­ვე­ბე­ლია თვით­ნე­ბუ­რად ან არაპრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის რჩე­ვით მისი მკურ­ნა­ლო­ბა! ვი­მე­ო­რებ, რე­ცეპ­ტე­ბი, რო­მელ­თაც ამ წიგნ­ში გთა­ვა­ზობთ მკურ­ნა­ლო­ბის მხო­ლოდ დამ­ხმა­რე სა­შუ­ა­ლე­ბაა. დი­აგ­ნო­ზის და­სა­ზუს­ტებ­ლად კი ექიმს უნდა მი­მარ­თოთ.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით