ზაფხულში კუჭ-ნაწლავის პრობლემებმა რომ არ შეგაწუხოთ
ზაფხულში კუჭ-ნაწლავის პრობლემებმა რომ არ შეგაწუხოთ
ზა­ფხუ­ლის სე­ზო­ნის მო­ახ­ლო­ე­ბას­თან ერ­თად აქ­ტი­ურ­დე­ბა კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი, რო­გო­რი­ცაა დი­ა­რეა და შეკ­რუ­ლო­ბა. სი­ცხე და გა­რე­მოს ცვლი­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის­თვის საკ­მა­ოდ დიდი დარ­ტყმაა. სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნიზ­მი კი სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რად რე­ა­გი­რებს ამ ფაქ­ტო­რებ­ზე. სწო­რედ ამი­ტომ ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში ადა­მი­ა­ნე­ბის ნა­წილს დი­ა­რეა აწუ­ხებს, ნა­წილს კი - შეკ­რუ­ლო­ბა.

ხი­ლის და ბოსტნე­უ­ლის სიმ­წი­ფე ავ­ტო­მა­ტუ­რად იწ­ვევს სა­ში­ში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის გამ­რავ­ლე­ბას. ნაწ­ლა­ვე­ბის ინ­ფექ­ცია, დი­ა­რეა შე­იძ­ლე­ბა და­ბინ­ძუ­რე­ბულ­მა პრო­დუქ­ტებ­მა ან წყალ­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ბაქ­ტე­რი­ე­ბის მთა­ვა­რი წყა­რო გა­უ­რე­ცხა­ვი ხილ-ბოსტნე­უ­ლი ან მწვა­ნი­ლია, რო­მე­ლიც ზა­ფხულ­ში და­სას­ვე­ნებ­ლად ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­სუ­ლი დი­დი­სა
თუ პა­ტა­რის­თვის მე­ტად ხელმსაწ­ვდო­მი და მაც­დუ­ნე­ბე­ლია. მე­ო­რე მხრივ, აღ­ნიშ­ნულ პრობ­ლე­მას იწ­ვევს სას­მე­ლი წყლის ცვლი­ლე­ბა. სოფ­ლე­ბის დიდ ნა­წილ­ში წყა­ლი პირ­და­პირ მთე­ბი­დან მო­დის და ფილტრა­ცი­ას არ გა­დის. ეს კი შე­იძ­ლე­ბა დი­ა­რე­ის ან შეკ­რუ­ლო­ბის მი­ზე­ზი გახ­დეს.

ზა­ფხულ­ში კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი თა­ვი­დან რომ ავი­ცი­ლოთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ შემ­დე­გი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი:

ხში­რად და გულ­დას­მით
და­ი­ბა­ნეთ ხე­ლე­ბი

თუ სას­მე­ლი წყლის უსაფრ­თხო­ე­ბა­ში ეჭვი გე­პა­რე­ბათ, ის აუ­ცი­ლებ­ლად აა­დუ­ღეთ. თუმ­ცა არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ ანა­დუ­ღა­რი წყა­ლი და­სა­ლე­ვად მხო­ლოდ 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­შია ვარ­გი­სი.

წყლის ჭურ­ჭე­ლი სხვა სი­თხის, მა­გა­ლი­თად რძის ან წვე­ნის შე­სა­ნა­ხად არ გა­მო­ი­ყე­ნოთ.

მდი­ნა­რე­ებ­ში, ზღვებ­ში ბა­ნა­ო­ბი­სას ეცა­დეთ, წყა­ლი არ გა­და­გეყ­ლა­პოთ.

ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბი და კვერ­ცხი კარ­გად მო­ხარ­შუ­ლი ან შემ­წვა­რი მი­ირ­თვით. მო­ე­რი­დეთ თოხ­ლო კვერ­ცხს, გოგ­ლი-მოგ­ლის ჭა­მას. საჭ­მე­ლი ჭა­მის წინ აუ­ცი­ლებ­ლად წა­მო­ა­დუ­ღეთ.

სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ხორ­ცის, თევ­ზი­სა და ბოსტნე­უ­ლის­თვის სხვა­დას­ხვა დაფა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ. სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ტი მა­ცი­ვარ­ში იზო­ლი­რე­ბუ­ლად შე­ი­ნა­ხეთ.

ხილი, ბოსტნე­უ­ლი და მწვა­ნი­ლი წყალ­ში გა­ა­ჩე­რეთ, ხოლო შემ­დეგ კი გამ­დი­ნა­რე წყალ­ში გა­რე­ცხეთ.

ზა­ფხულ­ში კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მებ­მა რომ არ შე­გა­წუ­ხოთ, ეცა­დეთ თქვე­ნი მიკროფ­ლო­რა გა­აძ­ლი­ე­როთ და ამ პე­რი­ოდ­ში მო­სა­ლოდ­ნელ პრობ­ლე­მებს მზად დახ­ვდეთ. ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის ნაწ­ლა­ვებ­ში 2 კგ-მდე სა­სარ­გებ­ლო მიკროფ­ლო­რა ბი­ნად­რობს. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ნაწ­ლა­ვუ­რი ფლო­რა არის ადა­მი­ა­ნი იმუ­ნი­ტე­ტის მთა­ვა­რი ად­გი­ლი. რად­გან ლაქ­ტო­ბა­ცი­ლე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ ორ­გა­ნიზ­მის დამ­ცა­ვი ნივ­თე­რე­ბე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ში, საკ­ვე­ბი­დან სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის ათ­ვი­სე­ბა­ში, გა­მო­ყო­ფენ რძემ­ჟა­ვას, რო­მე­ლიც ანად­გუ­რებს პათ­ლო­გი­ურ ფლო­რას, გა­მო­ი­მუ­შა­ვე­ბენ ვი­ტა­მი­ნებს. რო­დე­საც ორ­გა­ნიზ­მში არ არის ლაქ­ტო­ბა­ცი­ლე­ბი არ არის იმუ­ნი­ტე­ტი, არ არის საკ­ვე­ბის მო­ნე­ლე­ბა და არ არის ჯან­მრთე­ლო­ბა.

თქვე­ნი მიკროფ­ლო­რა ზა­ფხუ­ლის­თვის მზად რომ იყო, რე­კო­მე­დი­რე­ბუ­ლია პრე და პრო­ბი­ო­ტი­კე­ბის მი­ღე­ბა. მათი კარ­გი ნაკ­რე­ბი კი პრე­პა­რა­ტი ”პრო­კომ­ბოა”, რომ­ლის კაფ­სუ­ლაც ეფექ­ტუ­რი რა­ო­დე­ნო­ბით პრე და პრო­ბი­ო­ტი­კებს შე­ი­ცავს. გარ­და იმი­სა, რომ ის კარ­გი პრე­ვენ­ცი­უ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბაა, მე­დი­კა­მენ­ტი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა შემ­დე­გი პრობ­ლე­მე­ბის დროს: კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი, შეკ­რუ­ლო­ბა, მათ შო­რის ქრო­ნი­კუ­ლი, დი­ა­რეა, მათ შო­რის ქრო­ნი­კუ­ლი, დის­პეპ­სი­უ­რი სინ­დრო­მე­ბი, რო­გო­რიც არის ად­რე­უ­ლი და­ნაყ­რე­ბის შეგ­რძნე­ბა, სიმ­ძი­მე მუც­ლის არე­ში, შე­ბე­რი­ლო­ბა და ნე­ბის­მი­ე­რი დის­კომ­ფორ­ტი კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტის დროს, ხან­დაზ­მუ­ლი ასა­კის თან­მხლე­ბი კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი, ნე­ბის­მი­ე­რი პრობ­ლე­მა საკ­ვე­ბის მო­ნე­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, შე­ბე­რი­ლო­ბა, სწო­რი ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი, ალერ­გია, გან­სა­კუთ­რე­ბით კვე­ბის­მი­ე­რი ალერ­გი­ის დროს, შარდ-სა­ს­ქე­სო სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, ზო­გად და ად­გი­ლობ­რი­ვი იმუ­ნი­ტე­ტის გა­საძ­ლი­ე­რებ­ლად.

”პრო­კომ­ბოს” უნი­კა­ლუ­რი ფორ­მუ­ლა უზ­რუნ­ველ­ყოფს, რომ რომ ორ­გა­ნიზ­მა არ­სე­ბუ­ლი დე­ფი­ცი­ტი შე­ივ­სოს, აღად­გი­ნოს ნაწ­ლა­ვუ­რი მიკროფ­ლო­რის წო­ნას­წო­რო­ბა და კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქტს სრულ­ყო­ფი­ლად მუ­შა­ო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცეს. პრე­პა­რა­ტი ასვე აუმ­ჯო­ბე­სებს სის­ხლში ლი­პი­დე­ბი­სა და შაქ­რის დო­ნეს.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებთ საპენსიო რეფორმას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ საპენსიო რეფორმას?
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები