აჭარაში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა 23%-ით გაიზარდა
13-07-2018
აჭარაში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა 23%-ით გაიზარდა
აჭა­რა­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოგ­ზა­უ­რე­ბის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ვი­ზი­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 23%-ითაა გაზ­რდი­ლი. 2018 წლის, ორი კვარტლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, რე­გი­ონ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოგ­ზა­უ­რე­ბის 808, 437 ვი­ზი­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­და.

ვი­ზი­ტო­რე­ბის მა­ტე­ბაა რე­გი­ონ­ში არ­სე­ბულ ტუ­რის­ტუ­ლად მიმ­ზიდ­ველ ად­გი­ლებ­ში. ბა­თუ­მის ბო­ტა­ნი­კუ­რი ბაღი, დელ­ფი­ნა­რი­უ­მი, სა­ბა­გი­რო, მტი­რა­ლას ეროვ­ნუ­ლი პარ­კი და გო­ნიო-აფ­სა­რო­სის ციხე-მუ­ზუ­ე­მი აჭა­რა­ში იმ ტუ­რის­ტულ ად­გი­ლებს შო­რი­საა, სა­დაც სტუმ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნა­დაა გაზ­რდი­ლი.

2018 წლის პირ­ვე­ლი ორი კვარტლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ვი­ზი­ტო­რე­ბი 20%-ით გა­ი­ზარ­და ბა­თუ­მის ბო­ტა­ნი­კურ ბაღ­ში, რო­მელ­საც 6 თქვე­ში 91 098 ადა­მი­ა­ნი სტუმ­რობ­და. აქე­დან, მხო­ლოდ
ივ­ნის­ში ბაღ­ში სტუმ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ 28%-ით მო­ი­მა­ტა, რაც 37 287 ვი­ზი­ტორს ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ბო­ტა­ნი­კუ­რი ბაღი აჭა­რის ერთ-ერთი პო­პუ­ლა­რუ­ლი სა­ვი­ზი­ტო ბა­რა­თია, სა­დაც ვი­ზი­ტო­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა ყო­ველ­წლი­უ­რად მზარ­დია. 2017 წელს, ბო­ტა­ნი­კურ­მა ბაღ­მა 296 723 სტუ­მარს უმას­პინ­ძლა.

ვი­ზი­ტო­რე­ბის მა­ტე­ბაა ბა­თუ­მის დელ­ფი­ნა­რი­უმ­შიც, სა­დაც იან­ვრი­დან ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით 22%-ით მეტ, 40 866 სტუ­მარს უმას­პინ­ძლეს.
დელ­ფი­ნე­ბის შო­უ­ზე დას­წრე­ბის მსურ­ველ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ ივ­ნის­ში 27 438 შე­ად­გი­ნა, რაც 29%-ით აღე­მა­ტე­ბა გა­სუ­ლი წლის იმა­ვე პე­რი­ოდს. გაზ­რდი­ლი მო­თხოვ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, დელ­ფი­ნე­ბის შოუ ორ­შა­ბა­თის გარ­და ყო­ველ­დღე, დღე­ში სამ­ჯერ იმარ­თე­ბა. გა­სულ წელს, დელ­ფი­ნა­რი­უმ­მა 194 548 ვი­ზი­ტორს უმას­პინ­ძლა.

6 თვე­ში 72%-ით მეტი, 19, 761 ვი­ზი­ტო­რი სტუმ­რობ­და გო­ნიო აფ­სა­რო­სის ცი­ხე­საც, რო­მე­ლიც რე­გი­ონ­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ კულ­ტუ­რულ-ის­ტო­რი­ულ ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნა­ო­ბას წარ­მო­ად­გენს. მხო­ლოდ ივ­ნის­ში კი ციხე-მუ­ზე­უმ­ში არ­სე­ბულ კულ­ტუ­რულ მემ­კვიდ­რე­ო­ბას 46%-ით მეტი, 15 658 ვი­ზი­ტო­რი გა­ეც­ნო. რაც შე­ე­ხე­ბა 2017 წლის მო­ნა­ცე­მებს ის 20%-ით აღე­მა­ტე­ბა 2016 წელს და 79 834 ვი­ზი­ტორს შე­ად­გენს.

გაზ­რდი­ლია ბა­თუ­მის სა­ბა­გი­როს სტუ­მარ­თა რა­ო­დე­ნო­ბაც. 16%-ით მეტ­მა, 100 023 ადა­მი­ან­მა ისარ­გებ­ლა სა­ბა­გი­როს სერ­ვი­სით 6 თვე­ში, მხო­ლოდ ივ­ნის­ში კი ვი­ზი­ტორ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ 41 996 (+13%) შე­ად­გი­ნა. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­სულ წელს, სა­ბა­გი­როს 319 518 ვი­ზი­ტო­რი სტუმ­რობ­და.

ვი­ზი­ტო­რე­ბის სიმ­რავ­ლე და­ფიქ­სირ­და მტი­რა­ლას ეროვ­ნულ პარკშიც, სა­დაც 6 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში 20 804 ვი­ზი­ტორს უმას­პინ­ძლეს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ციფ­რი 48%-ით მე­ტია წინა წლის ანა­ლო­გი­ურ პე­რი­ოდ­ზე. აქე­დან ყვე­ლა­ზე მეტი 9 217 (+47%) სტუ­მა­რი პარკს ივ­ნის­ში სტუმ­რობ­და. გა­სულ წელს, კი ეროვ­ნუ­ლი პარკში 47 460-მა ვი­ზი­ტორ­მა იმოგ­ზა­უ­რო.

"გა­სუ­ლი წლის ანა­ლო­გი­ურ პე­რი­ოდ­თან შე­და­რე­ბით ზრდა გვაქვს ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით. რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ზრდა ფიქ­სირ­დე­ბა ჩვე­ნი სა­მიზ­ნე ქვეყ­ნე­ბი­დან. სა­ერ­თო ჯამ­ში, ექვს თვე­ში 23%-ითაა გაზ­რდი­ლი უცხო­ე­თი­დან აჭა­რა­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოგ­ზა­უ­რე­ბის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ვი­ზი­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, აქე­დან მხო­ლოდ აე­რო­პორ­ტში ვი­ზი­ტე­ბის 46%-იანი მა­ტე­ბაა. აჭა­რის ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტი მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ან­ხორ­ცი­ე­ლებს სხვა­დას­ხვა ხა­სი­ა­თის სა­რეკ­ლა­მო აქ­ტი­ვო­ბებს მსოფ­ლი­ოს 16 ქვე­ყა­ნა­ში, რომ­ლე­ბიც დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით ჩვე­ნი სა­მიზ­ნე ბაზ­რე­ბია. ვი­ზი­ტო­რე­ბის ზრდა სა­ერ­თო ჯამ­ში, ტუ­რიზ­მის სფე­რო­ში ჩარ­თულ ყვე­ლა ობი­ექ­ტზე აი­სა­ხე­ბა, რო­მე­ლიც თა­ვის მხრივ ქვეყ­ნი­სა და რე­გი­ო­ნის ეკო­ნო­მი­კის ერთ-ერთი ძი­რი­თა­დი კონ­ტრი­ბუ­ტო­რია. ორი კვარტლის ანა­ლი­ზი გვაძ­ლევს სა­ფუძ­ველს ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ 2018 წელს ტუ­რის­ტუ­ლი სე­ზო­ნი ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბით დას­რულ­დე­ბა", გა­ნა­ცხა­და აჭა­რის ტუ­რიზ­მი­სა და კუ­რორ­ტე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლე­ბელ­მა სულ­ხან ღლონტმა.

(R)
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?