"ქართული ღვინო საუკეთესო საჩუქარია!" - როგორ აფასებენ ტურისტები 10 რჩეულ ღვინოს, რომელიც უნდა გასინჯო, სანამ ცოცხალი ხარ
16-07-2018
"ქართული ღვინო საუკეთესო საჩუქარია!" - როგორ აფასებენ ტურისტები 10 რჩეულ ღვინოს, რომელიც უნდა გასინჯო, სანამ ცოცხალი ხარ
"10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნდა გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ“ - ასე ჰქვია პრო­ექტს, რო­მელ­საც "პა­ლიტ­რა მე­დია ჰოლ­დინ­გი" ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზი­ას­თან allwine.ge-სთან ერ­თად ახორ­ცი­ე­ლებს. 13 ივ­ლისს მე­ი­დან­ზე გა­მარ­თულ გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვა­ზე ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს სპე­ცი­ა­ლუ­რად შექ­მნი­ლი სა­კო­ლექ­ციო/ტუ­რის­ტუ­ლი/სა­სა­ჩუქ­რე ღვი­ნის და­გე­მოვ­ნე­ბის, სურ­ვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში კი მათი სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად შე­ძე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­და.

"მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან ყო­ველ­თვის დიდი ინ­ტე­რე­სი იგ­რძნო­ბო­და ამ პრო­ექ­ტის მი­მართ. ისი­ნი აქ­ტი­უ­რად იყ­ვნენ ჩარ­თუ­ლი ხმის მი­ცე­მის პრო­ცეს­ში და რო­გორც ონ­ლა­ინ და ბეჭ­დურ მე­დი­ა­ში, ასე­ვე
ფეს­ტი­ვა­ლებ­სა და სა­ჯა­რო თავ­შეყ­რის ად­გი­ლებ­ში გა­მარ­თულ ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ებ­ზე. მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ხმას აძ­ლევ­დნენ 23 და­სა­ხე­ლე­ბის ღვი­ნოს, რათა სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­ევ­ლი­ნათ.

პრო­ექ­ტი მარ­თლაც უნი­კა­ლუ­რია, რად­გან ქმნის პრე­ცე­დენტს, რომ ბოთ­ლის ღვი­ნის მოხ­მა­რე­ბა მა­სობ­რი­ვი გახ­დეს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი ღვი­ნის კომ­პა­ნი­ე­ბი გა­ა­ერ­თი­ა­ნოს და მომ­ხმა­რე­ბელ­მა სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ე­ბის, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და­სა­ხე­ლე­ბე­ბის სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის ერთ შე­ფუთ­ვა­ში შე­ძე­ნა
შეძ­ლოს, რომ­ლე­ბიც გა­მოც­დი­ლი ღვი­ნის ექპერ­ტე­ბის მიერ არის შერ­ჩე­უ­ლი“ - გა­ნა­ცხა­და პრო­ექ­ტის - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნდა გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ" მე­ნე­ჯერ­მა ანა­ნო თავ­ხე­ლი­ძემ.

10 სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვამ დიდი ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვებს, ისე უცხო­ელ ტუ­რის­ტებს შო­რის. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ინ­ტე­რე­სი იმ ტუ­რის­ტებ­მა გა­მოთ­ქვეს, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა სწო­რედ ღვი­ნის სიყ­ვა­რუ­ლის გამო გა­და­წყვი­ტეს. სტუმ­რებს შო­რის იყ­ვნენ ისე­თე­ბიც, რომ­ლებ­მაც ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო პირ­ვე­ლად დღე­ვან­დელ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე და­ა­გე­მოვ­ნა და სა­კო­ლექ­ციო შე­ფუთ­ვე­ბიც შე­ი­ძი­ნა.

"ამ შე­სა­ნიშ­ნავ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­მე­ცა. რამ­დე­ნი­მე მათ­გა­ნი გავ­სინ­ჯე და ქარ­თუ­ლი ქინ­ძმა­რა­უ­ლის ნა­ხევ­რად ტკბი­ლი ღვი­ნო­ებს შო­რის ჩემი ფა­ვო­რი­ტია. დღე­ვან­დელ დე­გუს­ტა­ცი­ას ამინ­დიც ხელს უწყობს და მი­ხა­რია, რომ აქ მოვ­ხვდი. ხვალ ჰო­ლან­დი­ა­ში ვბრუნ­დე­ბი და აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ვი­ძენ ერთ-ერთ სა­სა­ჩუქ­რე შე­ფუთ­ვას ჩემი მე­გობ­რე­ბი­სა და ოჯა­ხის წევ­რე­ბის­თვის.

ვფიქ­რობ, რომ ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რია და­ბა­დე­ბის დღის, ახა­ლი წლის თუ სხვა დღე­სას­წა­უ­ლის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად. ეთ­ნი­კუ­რად ვარ ჩი­ნე­ლი, წლე­ბია ჰო­ლან­დი­ა­ში ვცხოვ­რობ, თუმ­ცა ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის შე­სა­ხებ ბევ­რი არ მსმე­ნია. ვთვლი, რომ ამ შთამ­ბეჭ­და­ვი გე­მო­ე­ბის შე­სა­ხებ მთელ მსოფ­ლი­ო­ში უნდა იცოდ­ნენ“ - გა­ნა­ცხა­და თი­ნამ ჰო­ლან­დი­ი­დან.

უნი­კა­ლუ­რი გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე სა­კო­ლექ­ცი­ოდ/სა­სა­ჩუქ­როდ შე­ფუ­თუ­ლი 10 სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის შე­ძე­ნა ექ­სკლუ­ზი­ურ ფა­სად - 129 ლა­რად, მომ­ხმა­რებ­ლებს allwine.ge-ზეც შე­უძ­ლი­ათ.

"მსგავ­სი პრო­ექ­ტე­ბი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თვის. მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს მხო­ლოდ ჩვენ­თან შე­ეძ­ლე­ბა ამ პრო­დუქ­ტის შე­ძე­ნა ექ­სკლუ­ზი­ურ ფა­სად. მათ ჩვე­ნი სა­ი­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით თი­თო­ე­უ­ლი წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პორ­დუქ­ტის გა­მო­წე­რა შე­უძ­ლი­ათ, ყველ­გან მი­უ­ხე­და­ვად ად­გი­ლი­სა და დრო­ი­სა. მოკ­ლედ, ძა­ლი­ან კარ­გი პრო­ექ­ტია, მინ­და ყვე­ლას მო­ვუ­წო­დო, რომ იჩ­ქა­რონ და შე­ი­ძი­ნონ რჩე­უ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი, რად­გან რა­ო­დე­ნო­ბა ლი­მი­ტი­რე­ბუ­ლია“ - გა­ნა­ცხა­და პრო­ექ­ტის მე­ნე­ჯერ­მა, allwine.ge-ს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა ანი ამი­რა­ნაშ­ვილ­მა.

პრო­ექ­ტის - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნდა გა­სინ­ჯო სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ” მი­ზა­ნი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­აა. რო­გორც "მე­დია ჰოლ­დინ­გი პა­ლიტ­რი­სა“ და allwine.ge-ს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, პრო­ექ­ტი რჩე­ულ ქარ­თულ ღვი­ნო­ებს უფრო ხელ­მი­საწ­ვდომს გახ­დის, რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვი, ისე სა­ერ­თა­შო­რი­სო თვალ­საზ­რი­სით.

ათი რჩე­უ­ლი ღვი­ნის პრო­ექ­ტი 2017 წლის 15 ოქ­ტომ­ბერს "ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე" და­ი­წყო, სა­დაც პირ­ვე­ლი ბრმა დე­გუს­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. მას შემ­დეგ ღვი­ნო­ე­ბის­თვის ხმის მი­ცე­მა 4 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში სხვა­დას­ხვა ონ­ლა­ინ-პლატ­ფორ­მებ­ზე გრძელ­დე­ბო­და. პირ­ველ ეტაპ­ზე ხმის მი­ცე­მის პრო­ცეს­ში 250 000-მდე ადა­მი­ა­ნი ჩა­ერ­თო და 23 და­სა­ხე­ლე­ბი­დან ღვი­ნის 10 სა­ხე­ო­ბა აირ­ჩია.

მე­ო­რე ეტაპ­ზე სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ­მა ღვი­ნის კომ­პა­ნი­ებ­მა დე­გუს­ტა­ცი­ის­თვის სა­კუ­თა­რი ღვი­ნო­ე­ბი წარ­მო­ად­გი­ნეს. მა­ღა­ლი ინ­ტე­რე­სის გამო ბრმა დე­გუს­ტა­ცია 2 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. ოთხმა ქარ­თველ­მა და ერ­თმა ფრან­გმა ღვი­ნის ექ­სპერ­ტმა, სწო­რედ ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით რჩე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის 10 სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნო გა­მო­ავ­ლი­ნეს, რომ­ლის ერთი ნა­წი­ლი - 5 ბოთ­ლი, ერთ შე­ფუთ­ვა­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ხოლო მე­ო­რე 5 ღვი­ნო - მე­ო­რე შე­ფუთ­ვა­ში.

სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სტა­ტუ­სი შემ­დეგ­მა სა­ხე­ო­ბებ­მა და­იმ­სა­ხუ­რეს:

 • ახალ­შე­ნი 2005 - "სა­ფე­რა­ვი";
 • თე­ლი­ა­ნი ველი - "ტვი­ში";
 • მეღ­ვი­ნე­ო­ბა ბე­სი­ნი - "წი­ნან­და­ლი";
 • მა­რა­ნუ­ლი - "ახა­შე­ნი";
 • ბა­ტო­ნო - "ქინ­ძმა­რა­უ­ლი";
 • გი­უა­ა­ნი - "რქა­წი­თე­ლი";
 • თბილ­ღვი­ნო - "ხვან­ჭკა­რა";
 • შატო ნეკ­რე­სი - "მუ­კუ­ზა­ნი";
 • კონ­ჭო და კომ­პა­ნი - "ქისი";
 • კორ­პო­რა­ცია ქინ­ძმა­რა­უ­ლი - "მწვა­ნე".
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თვის კითხვადი სტატიები