უნიკალური პროექტი, რომელიც ყველა თაობას საკუთარი ქვეყნის გარშემო გააერთიანებს
23-07-2018
უნიკალური პროექტი, რომელიც ყველა თაობას საკუთარი ქვეყნის გარშემო გააერთიანებს
გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო თი­თო­ე­ულ ოჯახ­ში - სწო­რედ ეს არის ახა­ლი, ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტის, "სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუ­კის“ მთა­ვა­რი იდეა. ეს არ იქ­ნე­ბა რუკა მისი სტან­დარ­ტუ­ლი გა­გე­ბით, რო­მე­ლიც წიგ­ნის თა­რო­ზე და­ი­კა­ვებს ად­გილს. მას სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სტრუქ­ტუ­რა და კონ­ცეფ­ცია აქვს. "სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუკა“ არის სამ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ნი რუკა, რო­მე­ლიც თა­ვად უნდა აა­წყოთ, კე­დელ­ზე მი­ა­მაგ­როთ ან მა­გი­და­ზე მო­ა­თავ­სოთ. ის არის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი რუ­კის ანა­ლო­გი, თუმ­ცა მისი თი­თო­ე­უ­ლი კუ­თხე პაზ­ლია. პაზ­ლებ­ზე კი და­ტა­ნი­ლია ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ერ­თე­უ­ლი, ქა­ლა­ქი,
დაბა, სოფ­ლე­ბი და კულ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბი. პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს, ქარ­თუ­ლი კუ­თხე­ე­ბის, ტრა­დი­ცი­ე­ბის და კუ­ტუ­რუ­ლი ძეგ­ლე­ბის მე­ტად და­ფა­სე­ბას და შეყ­ვა­რე­ბას ისა­ხავს მი­ზა­ნად. სა­ქარ­თვე­ლოს თე­მა­ტი­კის გარ­შე­მო ოჯა­ხე­ბი გა­ერ­თი­ან­დე­ბი­ან და ერ­თად აა­წყო­ბენ, გა­ა­ერ­თი­ა­ნე­ბენ ქვე­ყა­ნას.

პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის 100 წლის­თავს ეძღვნე­ბა.

სა­ერ­თო ჯამ­ში რუკა 12 პაზ­ლი­სა და 192 ტრა­დი­ცი­ულ-კულ­ტუ­რუ­ლი ში­ნა­არ­სის რუ­კა­ზე და­სა­მაგ­რე­ბე­ლი ფი­გუ­რის­გან
შედ­გე­ბა.

ერთ პაზლს 16 სიმ­ბო­ლო მოჰ­ყვე­ბა. 11 ძი­რი­თა­დი და 5 პი­რო­ბი­თი. მა­გა­ლი­თად, შიდა ქარ­თლის რე­გი­ო­ნის პაზლს ატე­ნის სი­ო­ნის, უფ­ლის­ცი­ხის, ყინ­წვი­სის ან­გე­ლო­ზი­სა თუ გო­რის ცი­ხის მი­ნი­ა­ტი­უ­რუ­ლი ფი­გუ­რე­ბით გა­ა­ცო­ცხლებთ. ...და კი­დევ იქვე ნა­ხავთ 5 ზო­გად ფი­გუ­რას, მაგ,. "დედა ენას“, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლი­ათ გა­ნა­თავ­სოთ რო­გორც შიდა ქარ­თლის პაზლზე, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს ნე­ბის­მი­ერ კუ­თხე­ში მი­უ­ჩი­ნოთ ად­გი­ლი, რად­გან ეს წიგ­ნი ზო­გად­ქარ­თუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბაა.

პაზლს თან ახ­ლავს ბრო­შუ­რაც, სა­დაც წა­ი­კი­თხავთ კონ­კრე­ტუ­ლი მხა­რის მოკ­ლე მი­მო­ხილ­ვას და იმ ძეგ­ლე­ბის ის­ტო­რი­ას, რომ­ლე­ბიც რუ­კა­ზე უნდა გა­ნა­ლა­გოთ. სა­ერ­თო ჯამ­ში თქვენ აა­წყობთ სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ან რუ­კას და ამავდრო­უ­ლად მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო და სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ი­სა და კულ­ტუ­რის შე­სა­ხებ.

სა­გა­მომ­ცემ­ლო ჯგუ­ფი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ემო­ცი­ით მუ­შა­ობ­და ამ პრო­ექ­ტზე და ცდი­ლობ­და, სიმ­ბო­ლუ­რად სწო­რედ ამ გა­მო­ცე­მით მი­ე­ლო­ცა ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბი­სათ­ვის პირ­ვე­ლი რეს­პუბ­ლი­კის 100 წლის­თა­ვი. რუ­კა­ზე ის­ტო­რი­კოს­მა და კარ­ტოგ­რაფ­მა მა­ნა­ნა შე­ყი­ლა­ძემ იმუ­შა­ვა, კონ­სტრუქ­ცი­ის ავ­ტო­რი კი ქა­ღალ­დის ინ­ჟი­ნე­რი და უამ­რა­ვი კრე­ა­ტი­უ­ლი პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი კოტე იანტბე­ლი­ძეა, ტექ­სტე­ბის ავ­ტო­რია თეა ბა­რა­მაშ­ვი­ლი. პრო­ექ­ტში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ფო­ტო­მა­სა­ლის ავ­ტო­რე­ბი არი­ან ყვე­ლას­თვის საყ­ვა­რე­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფო­ტო­ხე­ლო­ვა­ნე­ბი: ბად­რი ვა­და­ჭ­კო­რია, გოგა ჩა­ნა­დი­რი, ირაკ­ლი გე­დე­ნი­ძე და მათ­თან ერ­თად სხვა გა­მოც­დი­ლი თუ დამ­წყე­ბი ფო­ტოგ­რა­ფე­ბი. ასე­ვე შეხ­ვდე­ბით ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­სახ­ლის დი­რექ­ტო­რის, ის­ტო­რი­კოს გი­ორ­გი კა­ლან­დი­ა­სა და ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის მიერ მო­წო­დე­ბულ ფო­ტო­მა­სა­ლა­საც.

"სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი რუ­კის“ პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის - "იმე­რე­თის“ შე­ძე­ნას 23 ივ­ლი­სი­დან გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად შეძ­ლებთ. რუ­კის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 8.5 ლა­რია. გა­ზეთ­თან ერ­თად კი მას 10 ლა­რად შე­ი­ძენთ. თვე­ში 2 ნა­წი­ლის შე­ძე­ნა იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი და სა­ბო­ლო­ოდ, ნა­ხე­ვარ წე­ლი­წად­ში თქვენ მთლი­ა­ნი რუ­კის მფლო­ბე­ლი გახ­დე­ბით.

რუ­კის ნა­წი­ლე­ბის გა­მოს­ვლის თან­მიმ­დევ­რო­ბა ასე­თია :

1. იმე­რე­თი

2. რაჭა-ლე­ჩხუ­მი

3. შიდა ქარ­თლი

4. სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თი

5. სა­მეგ­რე­ლო

6. სვა­ნე­თი

7. გუ­რია

8. ქვე­მო ქარ­თლი

9. მცხე­თა-მთი­ა­ნე­თი

10. კა­ხე­თი

11. აჭა­რა

12. აფხა­ზე­თი

ეს უნი­კა­ლუ­რი შან­სია თი­თო­ე­უ­ლი ოჯა­ხი­სათ­ვის ინ­ტე­რაქ­ცი­ით, ეტა­პობ­რი­ვად, ცოდ­ნის გაღ­რმა­ვე­ბი­თა და, რაც მთა­ვა­რია, სიყ­ვა­რუ­ლით, აა­წყოს და გა­ა­ერ­თი­ა­ნოს სა­ქარ­თვე­ლო!
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?