საქართველოში "AGRO FOOD" გამოფენაზე ბელორუსის ეროვნული პავილიონი იქნება წარმოდგენილი
საქართველოში "AGRO FOOD" გამოფენაზე ბელორუსის ეროვნული პავილიონი იქნება წარმოდგენილი
ბე­ლო­რუ­სის მწარ­მო­ებ­ლე­ბის ექ­სპო­ზი­ცია "Made in Belarus" და თან­მხლე­ბი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი გა­ი­მარ­თე­ბა სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბი­სა და კვე­ბის მრეწ­ვე­ლო­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მო­ფე­ნის "AGRO FOOD DRINK TECH EXPO" ფარ­გლებ­ში, გა­მო­ფე­ნა გა­ი­მარ­თე­ბა 2018 წლის 20 ნო­ემ­ბრი­დან 22 ნო­ემ­ბრამ­დე თბი­ლის­ში.

ღო­ნის­ძი­ე­ბას და­ეს­წრე­ბი­ან 10 ბე­ლო­რუ­სუ­ლი სა­წარ­მო - სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კის, რძის, ხორ­ცის და ხილ­ბოსტნე­უ­ლის პრო­დუქ­ცი­ის მწარ­მო­ებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც შეს­თა­ვა­ზე­ბენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ბოლო სი­ახ­ლე­ებს და და­მუ­შა­ვე­ბას მათ დარ­გში. გა­მო­ფე­ნის გახ­სნის დღეს გა­ი­მარ­თე­ბა ბიზ­ნეს-ფო­რუ­მი „სა­ქარ­თვე­ლო - ბე­ლო­რუ­სი: თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი“ ბე­ლო­რუ­სის და სა­ქარ­თვე­ლოს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი და
საქ­მი­ა­ნი წრე­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით. ღო­ნის­ძი­ე­ბის კულ­ტუ­რუ­ლი პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა ბე­ლო­რუ­სის შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გუნ­დე­ბის გა­მოს­ვლა.

გა­მო­ფე­ნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს ბე­ლო­რუ­სუ­ლი მან­ქა­ნათმშე­ნებ­ლო­ბის ფლაგ­მა­ნი - ჰოლ­დინ­გი "გომ­სელ­მაშ", რო­მე­ლიც პირ­ვე­ლად წა­რად­გენს კარ­ტო­ფილ­სა­თხრელ სატ­ვირ­თელს კმრ-1.5, რო­მე­ლიც შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია ქარ­თუ­ლი მხა­რის დაკ­ვე­თით და უკვე გა­მოც­დი­ლია პრაქ­ტი­კა­ზე, და ასე­ვე წა­რად­გენს სა­ვაჭ­რო მარ­კის "პა­ლე­სეს" სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კის
შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. ეს არის მარ­ცვლე­უ­ლის ამ­ღე­ბი კომ­ბა­ი­ნი კზს-10კ და თვით­მა­ვა­ლი მო­სავ­ლის აღე­ბის მან­ქა­ნე­ბი კსკ-600 და კვკ-800 პა­ნო­რა­მუ­ლი მი­ნის კა­ბი­ნით, ავ­ტო­მა­ტი­ზი­რე­ბუ­ლი მარ­თვით და სი­ცხის, ხმა­უ­რის და მტვრის­გან დაც­ვით.

სპე­ცი­ა­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი სა­წარ­მოო "ლი­დაგ­როპ­რომ­მაშ" სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კის წარ­მო­ე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც აწარ­მო­ებს 25-ზე მეტ სა­ხე­ო­ბა­სა და ზო­მე­ბის სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო მან­ქა­ნებს, რო­მელ­თა­გან ათი შე­ვი­და წარ­მო­ე­ბა­ში ბოლო 3-4 წე­ლი­წად­ში და და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი

ქვეყ­ნე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­ში ანა­ლო­გი არ აქვთ, წა­რად­გენს სი­ახ­ლეს - ზუს­ტი თეს­ვის სა­თე­სე­ლას სტვ-4კუ, რო­მე­ლიც გან­კუთ­ვნი­ლია სხვა­დას­ხვა კულ­ტუ­რის თეს­ვის­თვის, ასე­ვე პნევ­მა­ტურ უნი­ვერ­სა­ლურ სა­თე­სე­ლას სპუ-4დ. პირ­ვე­ლად სა­ქარ­თვე­ლო­ში თა­ვის პრო­დუქ­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს „სმორ­გო­ნის რძის პრო­დუქ­ტე­ბი“, რო­მელ­თა პრო­დუქ­ცია ცნო­ბი­ლია ბე­ლო­რუ­სის რეს­პუბ­ლი­კა­ში და სა­ზღვარ­გა­რეთ. კომ­პა­ნია შეს­თა­ვა­ზებს რძის პრო­დუქ­ტე­ბის ფარ­თო სპექტრს: მშრა­ლი უცხი­მო რძე და მშრა­ლი მო­უხ­დე­ლი რძე, კა­რა­ქი ცხი­მის შემ­ცვე­ლო­ბით 82.5%, ხაჭო. ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი დამ­ზა­დე­ბუ­ლია ბუ­ნებ­რი­ვი ნედ­ლე­უ­ლის­გან კონ­სერ­ვან­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის გა­რე­შე. «ბე­ბი­ას ქო­თა­ნი», მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო და რეს­პუბ­ლი­კუ­რი კონ­კურ­სე­ბის რძის პრო­დუქ­ტე­ბის ხა­რის­ხი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის დარ­გის სფე­რო­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი წა­რად­გენს სამ ახალ პრო­დუქტს: სას­მე­ლი სტე­რი­ლი­ზე­ბუ­რი რძე "მოს­წავ­ლე", გამ­დიდ­რე­ბუ­ლი ინ­სუ­ლი­ნით, რძე "ვი­ტა­მინ­კა" - კალ­ცი­უ­მით და დ-3 ვი­ტა­მი­ნით, და რძე პა­ტა­რა ასა­კის ბავ­შვე­ბის კვე­ბის­თვის ცხი­მის მა­სობ­რი­ვი წი­ლით 3,5%. გა­მო­ფე­ნა­ში ასე­ვე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა მშრა­ლი უცხი­მო რძე და მო­უხ­დე­ლი რძე, მშრა­ლი რძის შრა­ტი, რძის კოქ­ტე­ი­ლე­ბი, სას­მე­ლი ნა­ღე­ბი, მყა­რი ყვე­ლი, კე­ფი­რი, კა­რა­ქი ასორ­ტი­მენ­ტში, გლა­ზი­რე­ბუ­ლი ხა­ჭოს კვე­რი და ბუ­ნებ­რი­ვი ბერ­ძნუ­ლი იო­გურ­ტი, რო­მელ­მაც მო­ი­პო­ვა უმაღ­ლე­სი „სამი ვარ­სკვლა­ვი“ გე­მოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სზე "Superior Taste Awаrd" ბელ­გი­ა­ში.

ბე­ლო­რუ­სის რეს­პუბ­ლი­კის რძის პრო­დუქ­ტე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი და საყ­ვა­რე­ლი ბრენ­დია - "რძის ძღვე­ნი" შეგ­თა­ვა­ზებთ შო­კო­ლა­დის, მარ­წყვის, ნა­ღე­ბის და კა­რა­მე­ლის ნა­ტუ­რა­ლუ­რი რძის კოქ­ტე­ი­ლებს. ასე­ვე გა­მო­ფე­ნა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა ხა­ჭოს დე­სერ­ტე­ბი, ნა­ხევ­რად მყა­რი ყვე­ლი, სას­მე­ლი ნა­ღე­ბი, რძე და არა­ჟა­ნი. «ყინ­ვაპ­რო­დუქ­ტი» - წამ­ყვა­ნი კომ­პა­ნი­აა ნა­ყი­ნის და გა­ყი­ნუ­ლი ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბის ბე­ლო­რუ­სულ ბა­ზარ­ზე. წარ­მო­გიდ­გენთ ნა­ყი­ნის ფარ­თო სპექტრს (კლა­სი­კუ­რი პლომ­ბი­რი, ხი­ლის ყი­ნუ­ლი) და სა­კუ­თა­რი წარ­მო­ე­ბის პელ­მენს. ბე­ლო­რუ­სის აგრო-სამ­რეწ­ვე­ლო კომ­პლექ­სის ერთ-ერთი ლი­დე­რი ხორ­ცის გა­და­მა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი დარ­გის სა­წარ­მო "ოშ­მი­ა­ნის ხორცკომ­ბი­ნა­ტი", რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ადრე არ იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, შეს­თა­ვა­ზებს ძეხ­ვის ნა­წარ­მის ფარ­თო ასორ­ტი­მენტს, ნედლ-შე­ბო­ლილ და ნედლ, მზე­ზე გა­მოყ­ვა­ნილ პრო­დუქ­ცი­ას, შაშხს და ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტებს. ხორ­ცის დე­ლი­კა­ტე­სე­ბი ღო­რის, სა­ქონ­ლის და ფრინ­ვე­ლის ხორ­ცი­დან წა­რად­გენს „ვოლ­კო­ვის­კის ხორცკომ­ბი­ნა­ტი“. ეს არის ძეხ­ვე­უ­ლი, შე­ბო­ლი­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, ბუ­ჟე­ნი­ნა, მკერ­დის ნა­ჭე­რი. კომ­პა­ნია აწარ­მო­ებს 300-მდე სა­ხე­ო­ბის ხორ­ცის პრო­დუქტს. პრო­დუქ­ცი­ის 40%-ზე მეტი იგ­ზავ­ნე­ბა სა­ექ­სპორ­ტოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რუ­სეთ­ში, ყა­ზა­ხეთ­ში, აზერ­ბა­ი­ჯან­ში და ჩი­ნეთ­ში. ბე­ლო­რუ­სის ხორ­ცის წარ­მო­ე­ბის ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი სა­წარ­მო - "მო­გი­ლე­ვის ხორცკომ­ბი­ნა­ტი", რომ­ლის პრო­დუქ­ცი­აც არა­ერ­თხელ შე­ა­ქეს სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი გა­მო­ფე­ნე­ბი­სა და ხა­რის­ხის კონ­კურ­სებ­ში, მათ შო­რის სა­ზღვარ­გა­რეთ, წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა შე­ბო­ლი­ლი ხორ­ცი, ძეხ­ვე­უ­ლი, ასე­ვე ორი ახა­ლი პრო­დუქ­ტი - სა­ქონ­ლის სო­სი­სი „კომ­პა­ნი­ო­ლა“ და ღო­რის სო­სი­სი "კი­ოლ­ნის".

ქარ­თველ გურ­მა­ნებს პირ­ვე­ლად შეს­თა­ვა­ზებს "ბი­ხო­ვის სა­კონ­სერ­ვო და ბოსტნე­უ­ლის საშ­რო­ბი ქარ­ხა­ნა" ხი­ლი­სა და ბოსტნე­უ­ლის კონ­სერ­ვებს, წვე­ნებს, ჯე­მებს, მუ­რა­ბებს, სა­უზ­მე­ულ და და­კონ­სერ­ვე­ბულ სა­დი­ლებს, მა­რი­ნა­დებს, ტო­მა­ტის პას­ტებს და სო­უ­სებს. ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი მზად­დე­ბა შერ­ჩე­უ­ლი ხი­ლი­სა და ბოსტნე­უ­ლის­გან ხე­ლოვ­ნუ­რი და­ნა­მა­ტე­ბის გა­რე­შე და შე­ე­სა­ბა­მე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტებს. ბიზ­ნეს-ფო­რუ­მი „სა­ქარ­თვე­ლო - ბე­ლო­რუ­სი: თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი“ 20 ნო­ემ­ბერს 12.00 სა­ათ­ზე გა­ი­მარ­თე­ბა. ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში მი­ი­ღე­ბენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ბე­ლო­რუ­სის რეს­პუბ­ლი­კის სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­ხე­ილ მი­ატ­ლი­კო­ვი, სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო­ში, ბე­ლა­რუ­სის რეს­პუბ­ლი­კის მრეწ­ვე­ლო­ბის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე ალექ­სან­დრე ოგო­როდ­ნი­კო­ვი, სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ვაჭ­რო-სამ­რეწ­ვე­ლო პა­ლა­ტა, ბე­ლო­რუ­სის სა­ვაჭ­რო-სამ­რეწ­ვე­ლო პა­ლა­ტის გა­მო­ფე­ნის უნი­ტა­რუ­ლი სა­წარ­მოს „ბე­ლინ­ტე­რექ­სპოს“ დი­რექ­ტო­რი ევ­გე­ნი ვე­დენ­სკი. გა­მო­ფე­ნას თან ახ­ლავს ვო­კა­ლუ­რი დუ­ე­ტი "დაირ"-ის შეს­რუ­ლე­ბა. ბე­ლო­რუ­სის მწარ­მო­ე­ბელ­თა გა­მო­ფე­ნა "Made in Belarus" ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლია ბე­ლო­რუ­სის სა­ვაჭ­რო-სამ­რეწ­ვე­ლო პა­ლა­ტის გა­მო­ფე­ნის უნი­ტა­რუ­ლი სა­წარ­მოს „ბე­ლინ­ტე­რექ­სპოს“ მიერ ბე­ლო­რუ­სის რეს­პუბ­ლი­კის სა­ელ­ჩოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ვაჭ­რო-სამ­რეწ­ვე­ლო პა­ლა­ტის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით.

ჩა­ტა­რე­ბის ად­გი­ლი: თბი­ლი­სი, „ექ­სპო­ჯორ­ჯი­ას“ სა­გა­მო­ფე­ნო ცენ­ტრი (პა­ვი­ლი­ო­ნი №6).

გა­მო­ფე­ნის გახ­სნის სა­ა­თე­ბი: 20-22 ნო­ემ­ბერს 11 სა­ა­თი­დან 18 სა­ა­თამ­დე

სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია

და­რია ლოხ­მან: +375 (29) 150-32-26,

e-mail: dl@belinterexpo.by


(R)
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, როგორი პრეზიდენტი იქნება სალომე ზურაბიშვილი?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, როგორი პრეზიდენტი იქნება სალომე ზურაბიშვილი?
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები