ინოვაციები SS.GE-სგან, რომლებიც უძრავი ქონების მარტივად ყიდვასა და გაყიდვაში დაგეხმარებათ
ინოვაციები SS.GE-სგან, რომლებიც უძრავი ქონების მარტივად ყიდვასა და გაყიდვაში დაგეხმარებათ
უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზა­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად მზარ­დი და გან­ვი­თა­რე­ბა­დი სექ­ტო­რია. სწო­რედ ამი­ტომ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მყიდ­ვე­ლე­ბი­სა თუ გამ­ყიდ­ვე­ლე­ბის­თვის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის პრო­ცე­სი საკ­მა­ოდ რთუ­ლი გახ­და. ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში უძა­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი პორ­ტა­ლი SS.GE რო­მე­ლიც "სი­ტყვა და საქ­მის" ბა­ზა­ზე შე­იქ­მნა, მომ­ხმა­რე­ბელს მუდ­მი­ვად ინო­ვა­ცი­ურ სი­ახ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობს. კომ­პა­ნია მიზ­ნად ისა­ხავს, რომ მყიდ­ვე­ლის­თვი­საც და გამ­ყიდ­ვე­ლის­თვი­საც ეს პრო­ცე­სი უფრო ად­ვი­ლი, მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­ხა­დოს. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით SS.GE პირ­ვე­ლია ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, ვინც სა­კუ­თარ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის ინ­ტეგ­რა­ცია
მო­ახ­დი­ნა. შე­დე­გად, შე­იქ­მნა მძლავ­რი პლატ­ფორ­მა, რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შე­ნა­ძე­ნის თუ გა­ყიდ­ვის სრულ გა­რან­ტი­ად იქცა.

ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის დახ­მა­რე­ბით ფა­სის გან­სა­ზღვრა და შე­ფა­სე­ბა


SS.GE პირ­ვე­ლი იყო ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, ვინც უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის სფე­რო­ში ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი ჩარ­თო. ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის ინ­ტეგ­რა­ცი­ით შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­სა­ყი­დი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის
ფა­სის დად­გე­ნა და არ­სე­ბულ გან­ცხა­დე­ბე­ბის ფა­სის შე­ფა­სე­ბა, იმის გან­სა­ზღვრა, თუ რამ­დე­ნად რე­ლე­ვან­ტუ­რია ის სა­ბაზ­რო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას­თან. შე­ფა­სე­ბის შე­დე­გად ხდე­ბა ღი­რე­ბუ­ლე­ბის კლა­სი­ფი­ცი­რე­ბა სიძ­ვი­რის მი­ხედ­ვით 5 ბა­ლი­ან შკა­ლა­ზე,

ამას­თან, SS.GE-ის ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი მომ­ხმა­რე­ბელს მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მსგავ­სი გან­ცხა­დე­ბე­ბის პოვ­ნა­ში ეხ­მა­რე­ბა. რაც მა­ძი­ებ­ლე­ბის­თვის დრო­ის და­ზოგ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა და მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პოვ­ნას ამარ­ტი­ვებს.

ხე­ლით მო­დე­რი­რე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი

რო­გორც უკვე ით­ქვა, გან­ცხა­დე­ბის კონ­ტენტს ბი­ნის ყიდ­ვის/ქი­რა­ო­ბის მსურ­ვე­ლი დიდ ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს. ამი­ტომ SS.GE-ის გუნ­დი გან­ცხა­დე­ბის ავ­ტო­რებს მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეხ­მა­რე­ბა სრულ­ყო­ფი­ლი გან­ცხა­დე­ბის შექ­მნა­ში. ყვე­ლა გან­ცხა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ვებგ­ვერ­დზე ქვეყ­ნდე­ბა, გა­დის მო­დე­რა­ცი­ას ად­მი­ნის­ტრა­ტო­რის მიერ. ეს კი ნიშ­ნავს, რომ და­ბა­ლი ხა­რის­ხის ინ­ფორ­მა­ცი­ის მქო­ნე გან­ცხა­დე­ბა სა­იტ­ზე არ თავ­სდე­ბა. შე­დე­გად ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის პრო­ცე­სი უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი ხდე­ბა რო­გორც მყიდ­ვე­ლის­თვის, ისე გამ­ყიდ­ვე­ლის­თვის.

გა­ი­გე შენი ბი­ნის ფასი

ფა­სის გა­მომ­თვლე­ლი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც მო­ნა­ცე­მე­ბის შეყ­ვა­ნის შემ­დეგ კონ­კრე­ტუ­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ფასს და­გით­ვლით, SS.GE-ის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი კი­დევ ერთი ინო­ვა­ცი­უ­რი სი­ახ­ლეა. გან­ცხა­დე­ბე­ბის ვებგ­ვერ­დი რთუ­ლი ალ­გო­რით­მის სა­შუ­ა­ლე­ბით უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის გა­ყიდ­ვა/გა­ქი­რა­ვე­ბის ფასს 1 წუთ­ში გა­მო­გი­ან­გა­რი­შებთ.

გა­და­მოწ­მე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი

გან­ცხა­დე­ბის გა­და­მოწ­მე­ბის სერ­ვი­სი შიძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ვებგ­ვერ­დის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ინო­ვა­ცი­უ­რი სერ­ვი­სია. SS.GE-ის აგენ­ტი თქვენს მა­გივ­რად გა­და­ი­ღებს თქვე­ნი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ და 360 გრა­დუ­სი­ან ფო­ტო­ებს, ვი­დე­ოს, შე­ავ­სებს ყვე­ლა სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას და გა­ნა­თავ­სებს გან­ცხა­დე­ბას. რად­გან თქვე­ნი გან­ცხა­დე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი დე­ტა­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი აგენ­ტის მი­ე­რაა შე­ფა­სე­ბუ­ლი, მას სპე­ცი­ა­ლუ­რი ნი­შა­ნი ექ­ნე­ბა, რაც კი­დევ ერთხელ ხაზს უს­ვამს, თქვე­ნი გან­ცხა­დე­ბის სან­დო­ო­ბას და მას SS.GE-ის ნდო­ბის ნი­შანს ანი­ჭებს.

კარ­გად გა­და­ღე­ბუ­ლი 360 გრა­დუ­სი­ა­ნი ფო­ტო­სა და ვი­დე­ოს დახ­მა­რე­ბით უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მფლო­ბე­ლი ად­ვი­ლად წარ­მო­ა­ჩენს სა­კუ­თარ ბი­ნას და მყიდ­ვე­ლის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა­საც მე­ტად ახერ­ხებს. სტა­ტუ­სი "გა­და­მოწ­მე­უ­ლი" პო­ტენ­ცი­ურ მყიდ­ვე­ლებს მეტ ნდო­ბას უჩენს.

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს  საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თვის კითხვადი სტატიები