რა სქემით ცდილობს რუსეთი, საქართველოში საავტორო უფლებების მართვაზე გავლენა მოიპოვოს
რა სქემით ცდილობს რუსეთი, საქართველოში საავტორო უფლებების მართვაზე გავლენა მოიპოვოს
რუ­სე­თის მხრი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ინ­ტე­ლექ­ტის ოკუ­პა­ცი­ის მცდე­ლო­ბა გრელ­დე­ბა და ძლი­ერ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია (GCA) კი­დევ ერთხელ აფრ­თხი­ლებს.

GCA-ში გან­მარ­ტა­ვენ, რომ რუ­სე­თის მფარ­ვე­ლო­ბის ქვეშ შექ­მნი­ლი ჯგუ­ფი ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რებს აქ­ტი­უ­რად უკავ­შირ­დე­ბა და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ნაც­ვლოდ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ჰო­ნო­რა­რის გა­დახ­დას ჰპირ­დე­ბა.

"გვსურს, მთე­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გან­ვა­ცხა­დოთ, რომ მათი მცდე­ლო­ბა კა­ნონს ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა და და­პი­რე­ბე­ბი მოს­ყიდ­ვის ნიშ­ნებს ატა­რებს, რად­გან ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ქარ­თუ­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა არ უშ­ვებს. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უმორ­ჩი­ლე­სად გთხოვთ, თავი შე­ი­კა­ვოთ მათ­თან
რა­ი­მე ტი­პის მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში შეს­ვლის­გან და ყო­ვე­ლი ასე­თი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის შემ­თხვე­ვა­ში, ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში შეგ­ვა­ტყო­ბი­ნოთ", - ასე აფრ­თხი­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია მის წევ­რებს.

რუ­სე­თის მხრი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ინ­ტე­ლექ­ტის ოკუ­პა­ცი­ის მცდე­ლო­ბა გრელ­დე­ბა და ძლი­ერ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია (GCA) კი­დევ ერთხელ აფრ­თხი­ლებს.

GCA-ში გან­მარ­ტა­ვენ, რომ რუ­სე­თის მფარ­ვე­ლო­ბის
ქვეშ შექ­მნი­ლი ჯგუ­ფი ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რებს აქ­ტი­უ­რად უკავ­შირ­დე­ბა და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ნაც­ვლოდ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ჰო­ნო­რა­რის გა­დახ­დას ჰპირ­დე­ბა.

"გვსურს, მთე­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გან­ვა­ცხა­დოთ, რომ მათი მცდე­ლო­ბა კა­ნონს ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა და და­პი­რე­ბე­ბი მოს­ყიდ­ვის ნიშ­ნებს ატა­რებს, რად­გან ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ქარ­თუ­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა არ უშ­ვებს. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უმორ­ჩი­ლე­სად გთხოვთ, თავი შე­ი­კა­ვოთ მათ­თან რა­ი­მე ტი­პის მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში შეს­ვლის­გან და ყო­ვე­ლი ასე­თი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის შემ­თხვე­ვა­ში, ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში შეგ­ვა­ტყო­ბი­ნოთ", - ასე აფრ­თხი­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია მის წევ­რებს.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში GCA აქ­ვეყ­ნებს სქე­მა­საც, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ცხა­დი ხდე­ბა, თუ რო­დის და­ი­წყო რუ­სეთ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვი­სა და ჰო­ნო­რა­რის-მი­ღე­ბა გა­ნა­წი­ლე­ბის­თვის ბრძო­ლა და რა დგას ამ პრო­ცე­სე­ბის უკან.

სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი რე­სურ­სის ოკუ­პი­რე­ბის­თვის ბრძო­ლა რუ­სეთ­მა 2016 წელს და­ი­წყო, რო­დე­საც ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა "ციფ­რუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის" პროგ­რა­მის შექ­მნა და­ა­ა­ნონ­სა. პრე­ზი­დენ­ტმა ახა­ლი რე­ფორ­მა ქვეყ­ნის უსაფრ­თხო­ე­ბას და შექ­მნილ კონ­კუ­რენ­ცი­ა­საც და­უ­კავ­ში­რა.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის თა­ნახ­მად, "ციფ­რუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის" პროგ­რა­მის და­ა­ნონ­სე­ბი­დან ერთი წლის შემ­დეგ, რუ­სე­თის ავ­ტორ­თა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ (RAO) ევ­რა­ზი­ის უფ­ლე­ბის მფლო­ბელ­თა სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბის კონ­ფე­დე­რა­ცია - EACOP და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუ­თე­ბის ობი­ექ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბის სა­კო­ორ­ცი­ნა­ციო ცენ­ტრი - IP CHAIN შექ­მნა.

მოკ­ვლე­ვის შე­დე­გად ირ­კვე­ვა, რომ მა­გა­ლი­თად, IP CHAIN პირ­და­პირ რუ­სუ­ლი პრო­პა­გან­დის და ე.წ ციფ­რუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის ნა­წი­ლია. ამას ადას­ტუ­რებს ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბის ობი­ექ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბის სა­კო­ორ­ცი­ნა­ციო ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ინ­ტერ­ვიუ, რო­მე­ლიც მან "ეხო მას­კვას" მის­ცა. IP CHAIN-ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ან­დრეი კრი­ჩევ­სკი ინ­ტერ­ვი­უ­ში გან­მარ­ტავს, რომ ცენ­ტრი სხვა­დას­ხვა სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მას­თან აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შრომ­ლობს, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი "ციფ­რუ­ლი ენო­კო­მი­კის" მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

"ციფ­რუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის" პროგ­რა­მა IP CHAIN-ს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ პლატ­ფორ­მად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში უწყობს ხელს, რო­მელ­საც შემ­დგომ­ში მე­ნე­ჯმენტს სა­ჯა­რო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი გა­უ­წე­ვენ", -აღ­ნიშ­ნა მან.

ან­დრეი კრი­ჩევ­სკი ამავდრო­უ­ლად არის RAO-ს და EACOP-ის ხელ­მძღვა­ნელ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს იკა­ვებს. მის კავ­ში­რებ­ზე კრი­მი­ნა­ლურ სამ­ყა­როს­თან ბევ­რს წე­რენ რუ­სე­თის მა­ს­მე­დი­ა­ში.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის მო­საზ­რე­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა ცხად­ყოფს, რომ რუ­სე­თის მიერ სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი მე­ზო­ბელ ქვეყ­ნებ­ში არ­სე­ბუ­ლი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი რე­სურ­სის "ხელ­ში ჩაგ­დე­ბას" ემ­სა­ხუ­რე­ბა. ამ არ­გუ­მენტს ამ­ყა­რებს ის ფაქ­ტიც, რომ რუ­სე­თი მზა­დაა, სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან IP CHAIN-სთვის და­ახ­ლო­ე­ბით, 20 მი­ლი­ო­ნი ევრო (1,5 მი­ლი­არ­დი რუბ­ლი) გა­მო­ყოს.

სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბი­სა და ჰო­ნო­რა­რის მი­ღე­ბა-გა­ნა­წი­ლე­ბით რუ­სე­თი გან­სა­კუთ­რე­ბით 2018 წელს გა­აქ­ტი­ურ­და. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, 4 პი­რის­გან შემ­დგა­რი ჯგუ­ფი, მათ შო­რის, ან­დრეი კრი­ჩევ­სკი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­ვი­და და სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის თავ­მჯდო­მა­რეს გიგა კო­ბა­ლა­ძეს შეხ­ვდა. შეხ­ვედ­რა­ზე რუ­სე­თის დე­ლე­გა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა ევ­რა­ზი­ულ კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა და IP CHAIN-ით სარ­გებ­ლო­ბა შეს­თა­ვა­ზეს, რა­ზეც ქარ­თულ­მა მხა­რემ უარი გა­ნა­ცხა­და.

მი­უ­ხე­და­ვად უა­რი­სა, 2018 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­დან რუ­სეთ­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დედ კრი­ჩევ­სკიმ RAO-ს ვებგ­ვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ინ­ტერ­ვიუ, რო­მელ­შიც მე­ზო­ბელ ქვე­ყა­ნას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის ნელ ტემპზე სა­უბ­რობს.

"ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის პერ­სპექ­ტი­ვა არ­სე­ბობს და ეს უდა­ვოა. ჩვენს შე­თა­ვა­ზე­ბებ­ში არ­სე­ბულ ინ­ტე­რე­სებს ხაზ­გას­მით ვხე­დავთ. ჩვენ ჯან­სა­ღი დი­ა­ლო­გის სტა­დი­ა­ზე ვართ" - აღ­ნიშ­ნა მან.

სა­ვა­რა­უ­დოდ, რუ­სუ­ლი მხა­რის მხრი­დან ასე­თი "პო­ზი­ტი­უ­რი" მო­ლო­დი­ნე­ბი და­გეგ­მილ ნა­ბი­ჯებს უკავ­შირ­დე­ბო­და. რუ­სუ­ლი მხა­რე არც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის უარ­მა შე­ა­ჩე­რა და არც მის­მა და­სავ­ლუ­რი სტან­დარ­ტე­ბის­კენ სწრაფ­ვამ, რად­გან სა­ბო­ლო­ოდ, საქ­მე­ში ქარ­თვე­ლი მუ­სი­კო­სე­ბი დათო ხუ­ჯა­ძე და აჩი ფურ­ცე­ლა­ძე ჩარ­თო.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ას მი­აჩ­ნია, რომ ოკუ­პან­ტი მე­ზო­ბე­ლი ჰო­ნო­რა­რის აღე­ბი­სა და გა­ნა­წი­ლე­ბის საქ­მე­ში კონ­ტრო­ლის დამ­ყა­რე­ბას სწო­რედ მათი ჩა­რე­ვით ცდი­ლობს.

"რუ­სეთ­ში სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სფე­რო კრი­მი­ნა­ლურ-კლა­ნუ­რად იმარ­თე­ბო­და და იმარ­თე­ბა ახ­ლაც. გვჯე­რა, რომ ქარ­თვე­ლი ხე­ლო­ვა­ნე­ბი არ და­უშ­ვე­ბენ ქარ­თუ­ლი სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო სივ­რცის რუ­სე­თის ხელ­ში აღ­მო­ჩე­ნას!", - აღ­ნიშ­ნა­ვენ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში.

ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში იმედს გა­მოთ­ქვა­მენ, რომ რუ­სუ­ლი მხა­რე ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მთა­ვა­რი და­საყ­რდე­ნის - ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი რე­სურ­სის ოკუ­პა­ცი­ას ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ 2019 წელს საქართველოსთვის?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ 2019 წელს საქართველოსთვის?