საქართველოში საავტორო უფლებების სფეროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით CISAC-ი შეშფოთებას გამოთქვამს
საქართველოში საავტორო უფლებების სფეროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით CISAC-ი შეშფოთებას გამოთქვამს
CISAC-ი (ავ­ტორ­თა და კომ­პო­ზი­ტორ­თა სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­დე­რა­ცია) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ას გა­ნი­ხი­ლავს, რო­გორც წარ­მა­ტე­ბის ნამ­დვილ მა­გა­ლითს და ასო­ცი­ა­ცი­ის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის მცდე­ლო­ბის გამო უკი­დუ­რეს შეშ­ფო­თე­ბას გა­მო­ხა­ტავს.

CISAC-ში, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია 1926 წელს, მას­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბუ­ლია მსოფ­ლი­ოს 239 ორ­გა­ნი­ზა­ცია და სა­ქარ­თვე­ლოც მისი წევ­რია. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბოლო პე­რი­ოდ­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ას­ცო­ცი­ა­ცი­ის (GCA) თავ­მჯდო­მა­რეს გიგა კო­ბა­ლა­ძეს წე­რი­ლი გა­მო­უგ­ზავ­ნა, რო­მელ­შიც ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის სფე­რო­ში ერთი ფან­ჯრის პრინ­ცი­პის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

GCA სა­ქარ­თვე­ლო­ში CISAC-ის ერ­თა­დერ­თი წევ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცია. ასო­ცი­ა­ცია ქარ­თუ­ლი რე­პერ­ტუ­ა­რის გარ­და, უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლია მარ­თოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო რე­პერ­ტუ­ა­რი იმ არა­ერ­თი ურ­თი­ერ­თწარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, რო­მე­ლიც ხელ­მო­წე­რი­ლია მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ანა­ლო­გი­უ­რი კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან (მა­გა­ლი­თი­სათ­ვის: საფ­რან­გე­თი, დიდი ბრი­ტა­ნე­თი, გერ­მა­ნია, რუ­სე­თი, აშშ, ია­პო­ნია, იტა­ლია, ეს­პა­ნე­თი, ბრა­ზი­ლია, თურ­ქე­თი და სხვა). აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ასო­ცი­ა­ცია ას­რუ­ლებს
უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს როლს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი და უცხო­ე­ლი ხე­ლო­ვა­ნე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის კუ­თხით.

CISAC-ის წე­რილ­ში, რო­მელ­საც ხელს აწერს CISAC-ის ევ­რო­პის რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი მიტ­კო ჩა­თალ­ბა­შე­ვი GCA-ის საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­ფა­სე­ბუ­ლია, რო­გორც ნამ­დვი­ლი წარ­მა­ტე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს რე­ა­ლო­ბა­ში. გთა­ვა­ზობთ წე­რილს უც­ვლე­ლი სა­ხით:

„ჩვენ­თვის, CISAC-ის­თვის, ასო­ცი­ა­ცია არის მა­გა­ლი­თი კავ­კა­სი­ის რე­გი­ონ­ში, რო­მე­ლიც ახ­დენს სა­უ­კე­თე­სო სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ევ­რო­პულ გა­მოც­დი­ლე­ბის იმპლე­მენ­ტი­რე­ბას. მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ იმ ფაქ­ტით, რომ ასო­ცი­ა­ცია გა­ნაგ­რძობს სტა­ბი­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის და კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის სფე­რო­ში.

აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პის რე­გი­ონ­ში, ასე­ვე კავ­კა­სი­ი­სა და ცენ­ტრა­ლუ­რი აზი­ა­ში, ძლი­ე­რი სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სის­ტე­მა უფრო გა­მო­ნაკ­ლი­სია, ვიდ­რე ნორ­მა. სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის აღ­სრუ­ლე­ბა წარ­მო­ად­გენს და­მა­ტე­ბით გა­მოწ­ვე­ვას უფ­ლე­ბის მფლო­ბე­ლე­ბი­სათ­ვის. ამ რე­გი­ონ­ში ჩვენ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ აჩ­ვე­ნა, რომ ეფექ­ტუ­რი კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვა არ­სე­ბობს მა­შინ, რო­დე­საც მხო­ლოდ ერთი სა­ზო­გა­დო­ე­ბაა ერთი კა­ტე­გო­რი­ის უფ­ლე­ბებ­ზე, გან­სხვა­ვე­ბით იმ სის­ტე­მის­გან, რო­დე­საც რამ­დე­ნი­მე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა წარ­მო­ად­გენს იმა­ვე ტი­პის უფ­ლე­ბის მფლო­ბე­ლებს (მა­გა­ლი­თი­სათ­ვის, მუ­სი­კა­ლუ­რი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის ავ­ტო­რებს).

ერთი ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი მა­გა­ლი­თი მრა­ვა­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბის საფრ­თხი­სა იყო მე­ზო­ბელ რუ­სეთ­ში, სა­დაც, მა­ნამ­დე სა­ნამ 2008 წელს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რე­ფორ­მა გან­ხორ­ცი­ელ­და სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­დექსში, კო­ლექ­ტი­უ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის შე­უ­ზღუ­და­ვი რა­ო­დე­ნო­ბის არ­სე­ბო­ბა იყო შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ამან გა­მო­იწ­ვია ქა­ო­სი, გა­ურ­კვევ­ლო­ბა და სა­ეჭ­ვო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის არ­სე­ბო­ბა.

კი­დევ ერთი მა­გა­ლი­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სო­კო­ე­ბი­ვით გამ­რავ­ლე­ბის ნე­გა­ტი­უ­რი ეფექ­ტი­სა არის უკ­რა­ი­ნა­ში. 2018 წლის ივ­ლის­ში უკ­რა­ი­ნა­ში ახა­ლი კა­ნო­ნი ამოქ­მედ­და კო­ლექ­ტი­ურ მმარ­თვე­ლო­ბა­ზე, რო­მე­ლიც იმე­დი გვაქვს, რომ გა­მო­ას­წო­რებს სა­ში­ნელ სი­ტუ­ა­ცი­ას 19 კო­ლექ­ტი­უ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის არ­სე­ბო­ბის ფონ­ზე. უკ­რა­ი­ნის უმ­რავ­ლეს კო­ლექ­ტი­ურ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას არ გა­აჩ­ნია საკ­მა­რი­სი კად­რე­ბი და ცოდ­ნა, რო­მელ­მაც წარ­მოშ­ვა გან­გრძო­ბი­თი ზი­ა­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლო­ვა­ნე­ბის­თვის.

ამ კონ­ტექ­სტში, ჩვენ ძა­ლი­ან შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი ვართ იმ შე­საძ­ლო საფრ­თხის გამო, რაც შე­იძ­ლე­ბა შე­ე­ხოს კო­ლექ­ტი­ურ მარ­თვე­ლო­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთი ფან­ჯრის პრინ­ცი­პის დარ­ღვე­ვით. ერთი და იგი­ვე უფ­ლე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რი ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბის არ­სე­ბო­ბა სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მიერ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მო­იწ­ვევს გა­ურ­კვევ­ლო­ბას მო­სარ­გებ­ლე­ებ­ში, ასე­ვე ტა­რი­ფე­ბის და­წე­ვას და შე­სა­ბა­მი­სად წა­არ­თმევს ად­გი­ლობ­რივ და უცხო­ელ უფ­ლე­ბის მფლო­ბე­ლებს სა­მარ­თლი­ა­ნი ჰო­ნო­რა­რის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას.

გარ­და ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­სა, ბევ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბა:


  • გა­ურ­თუ­ლებს შე­სა­ბა­მის სა­ხელ­მწი­ფო ორ­გა­ნო­ებს ფუნ­ქცი­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, რად­გან სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბა რამ­დე­ნი­მე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა. გან­სხვა­ვე­ბით იმ სი­ტუ­ა­ცი­ის­გან, რო­დე­საც ერთი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ხელ­მწი­ფო ვალ­დე­ბუ­ლია ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა გა­უ­წი­ოს ერთი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას;
  • მო­ახ­დენს რე­პერ­ტუ­ა­რის ფრაგ­მენ­ტი­რე­ბას სხვა­დას­ხვა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ქვეშ. ასე­თი ფრაგ­მენ­ტი­რე­ბა ავ­ნებს იმ მთა­ვარ უპი­რა­ტე­სო­ბას, რაც გა­აჩ­ნია კო­ლექ­ტი­ურ მარ­თვის სის­ტე­მას, კერ­ძოდ, „ბლან­კე­ტუ­რი ლი­ცენ­ზი­ის გა­ცე­მას“, რო­დე­საც ერთი ლი­ცენ­ზია ფა­რავს მსოფ­ლიო რე­პერ­ტუ­არს;
  • შე­ა­სუს­ტებს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ძა­ლის­ხმე­ვას, რაც გა­ა­უ­ა­რე­სებს სი­ტუ­ა­ცი­ას კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზის და სპე­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ის კუ­თხით და და­ა­სუს­ტებს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ ეფექ­ტუ­რო­ბას;
  • გა­მო­იწ­ვევს არა­თან­მიმ­დევ­რულ მიდ­გო­მას, რად­გან თი­თო­ე­ულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ექ­ნე­ბა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კა, პო­ლი­ტი­კა და „მე­სი­ჯე­ბი“. ეს გა­მო­იწ­ვევს ბა­ზარ­ზე გა­ურ­კვევ­ლო­ბას;
  • წარ­მო­შობს კონ­ფლიქტს და ვნე­ბა­თა­ღელ­ვას კონ­კუ­რენტ სა­ზო­გა­დო­ე­ბებ­ში, რაც არა­ვის­თვის იქ­ნე­ბა სა­სარ­გებ­ლო.

ყო­ვე­ლი­ვე ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, არ არის სი­ურპრი­ზი, რომ ქვეყ­ნე­ბის დიდ უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში, კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი არი­ან დე ფაქ­ტო ან დე იურე მო­ნო­პო­ლი­ე­ბი. ასე­თი მო­ნო­პო­ლის­ტუ­რი სტა­ტუ­სი არ ნიშ­ნავს, რომ ასე­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი დგა­ნან კა­ნონ­ზე მაღ­ლა. პი­რი­ქით, ყვე­ლა იუ­რის­დიქ­ცი­ა­ში, შე­სა­ბა­მი­სი სა­მარ­თლებ­რი­ვი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი არ­სე­ბობს, რო­გო­რი­ცაა მა­გა­ლი­თად სა­ხელ­მწი­ფო ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა/აკ­რე­დი­ტა­ცია, ან­ტი­მო­ნო­პო­ლი­უ­რი/სა­სა­მარ­თლო რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქმნი­ან მრა­ვალ­მხრივ გა­რან­ტი­ას კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის სის­ტე­მის სა­თა­ნა­დო ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის კუ­თხით.

ამ კონ­ტექ­სტში, იმე­დი გვაქვს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო და ასო­ცი­ა­ცია გა­აგ­რძე­ლებს კურსს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სფე­რო­ში სა­უ­კე­თე­სო ევ­რო­პუ­ლი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ამ პრო­ცეს­ში, CISAC მზა­დაა შეს­თა­ვა­ზოს მხარ­და­ჭე­რა სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბის ჩათ­ვლით იმ ახა­ლი სეგ­მენ­ტე­ბის ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის სფე­რო­ში, რო­მე­ლიც და­დე­ბი­თად წა­ად­გე­ბა ქარ­თველ და უცხო­ელ შე­მოქ­მედ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას.

ჩვენ მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ აუ­დი­ო­ვი­ზუ­ა­ლუ­რი უფ­ლე­ბე­ბის იმ­პე­ლენ­ტა­ცია და სა­თა­ნა­დო ანა­ზღა­უ­რე­ბის სის­ტე­მის არ­სე­ბო­ბა ფი­ზი­კუ­რი პი­რე­ბის მიერ ნა­წარ­მო­ე­ბის რეპ­რო­დუ­ცი­რე­ბის სფე­რო­ში არის ასო­ცი­ა­ცი­ის უახ­ლო­ეს მიზ­ნებს შო­რის და ჩვენ მზად ვართ დახ­მა­რე­ბა გა­გი­წი­ოთ ჩვე­ნი მან­და­ტის ფარ­გლებ­ში, რომ ეს მიზ­ნე­ბი წარ­მა­ტე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ“.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა