საქართველოში საავტორო უფლებების სფეროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით CISAC-ი შეშფოთებას გამოთქვამს
საქართველოში საავტორო უფლებების სფეროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით CISAC-ი შეშფოთებას გამოთქვამს
CISAC-ი (ავ­ტორ­თა და კომ­პო­ზი­ტორ­თა სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­დე­რა­ცია) სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ას გა­ნი­ხი­ლავს, რო­გორც წარ­მა­ტე­ბის ნამ­დვილ მა­გა­ლითს და ასო­ცი­ა­ცი­ის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის მცდე­ლო­ბის გამო უკი­დუ­რეს შეშ­ფო­თე­ბას გა­მო­ხა­ტავს.

CISAC-ში, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია 1926 წელს, მას­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბუ­ლია მსოფ­ლი­ოს 239 ორ­გა­ნი­ზა­ცია და სა­ქარ­თვე­ლოც მისი წევ­რია. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბოლო პე­რი­ოდ­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ას­ცო­ცი­ა­ცი­ის (GCA) თავ­მჯდო­მა­რეს გიგა კო­ბა­ლა­ძეს წე­რი­ლი გა­მო­უგ­ზავ­ნა, რო­მელ­შიც ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის სფე­რო­ში ერთი ფან­ჯრის პრინ­ცი­პის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

GCA სა­ქარ­თვე­ლო­ში CISAC-ის ერ­თა­დერ­თი წევ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცია. ასო­ცი­ა­ცია ქარ­თუ­ლი რე­პერ­ტუ­ა­რის გარ­და, უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლია მარ­თოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო რე­პერ­ტუ­ა­რი იმ არა­ერ­თი ურ­თი­ერ­თწარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, რო­მე­ლიც ხელ­მო­წე­რი­ლია მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ანა­ლო­გი­უ­რი კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან (მა­გა­ლი­თი­სათ­ვის: საფ­რან­გე­თი, დიდი ბრი­ტა­ნე­თი, გერ­მა­ნია, რუ­სე­თი, აშშ, ია­პო­ნია, იტა­ლია, ეს­პა­ნე­თი, ბრა­ზი­ლია, თურ­ქე­თი და სხვა). აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ასო­ცი­ა­ცია ას­რუ­ლებს
უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს როლს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი და უცხო­ე­ლი ხე­ლო­ვა­ნე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის კუ­თხით.

CISAC-ის წე­რილ­ში, რო­მელ­საც ხელს აწერს CISAC-ის ევ­რო­პის რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი მიტ­კო ჩა­თალ­ბა­შე­ვი GCA-ის საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­ფა­სე­ბუ­ლია, რო­გორც ნამ­დვი­ლი წარ­მა­ტე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს რე­ა­ლო­ბა­ში. გთა­ვა­ზობთ წე­რილს უც­ვლე­ლი სა­ხით:

„ჩვენ­თვის, CISAC-ის­თვის, ასო­ცი­ა­ცია არის მა­გა­ლი­თი კავ­კა­სი­ის რე­გი­ონ­ში, რო­მე­ლიც ახ­დენს სა­უ­კე­თე­სო სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ევ­რო­პულ გა­მოც­დი­ლე­ბის იმპლე­მენ­ტი­რე­ბას. მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ იმ ფაქ­ტით, რომ ასო­ცი­ა­ცია გა­ნაგ­რძობს სტა­ბი­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის და კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის სფე­რო­ში.

აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პის რე­გი­ონ­ში, ასე­ვე კავ­კა­სი­ი­სა და ცენ­ტრა­ლუ­რი აზი­ა­ში, ძლი­ე­რი სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სის­ტე­მა უფრო გა­მო­ნაკ­ლი­სია, ვიდ­რე ნორ­მა. სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის აღ­სრუ­ლე­ბა წარ­მო­ად­გენს და­მა­ტე­ბით გა­მოწ­ვე­ვას უფ­ლე­ბის მფლო­ბე­ლე­ბი­სათ­ვის. ამ რე­გი­ონ­ში ჩვენ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ აჩ­ვე­ნა, რომ ეფექ­ტუ­რი კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვა არ­სე­ბობს მა­შინ, რო­დე­საც მხო­ლოდ ერთი სა­ზო­გა­დო­ე­ბაა ერთი კა­ტე­გო­რი­ის უფ­ლე­ბებ­ზე, გან­სხვა­ვე­ბით იმ სის­ტე­მის­გან, რო­დე­საც რამ­დე­ნი­მე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა წარ­მო­ად­გენს იმა­ვე ტი­პის უფ­ლე­ბის მფლო­ბე­ლებს (მა­გა­ლი­თი­სათ­ვის, მუ­სი­კა­ლუ­რი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის ავ­ტო­რებს).

ერთი ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი მა­გა­ლი­თი მრა­ვა­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბის საფრ­თხი­სა იყო მე­ზო­ბელ რუ­სეთ­ში, სა­დაც, მა­ნამ­დე სა­ნამ 2008 წელს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რე­ფორ­მა გან­ხორ­ცი­ელ­და სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­დექსში, კო­ლექ­ტი­უ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის შე­უ­ზღუ­და­ვი რა­ო­დე­ნო­ბის არ­სე­ბო­ბა იყო შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ამან გა­მო­იწ­ვია ქა­ო­სი, გა­ურ­კვევ­ლო­ბა და სა­ეჭ­ვო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის არ­სე­ბო­ბა.

კი­დევ ერთი მა­გა­ლი­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სო­კო­ე­ბი­ვით გამ­რავ­ლე­ბის ნე­გა­ტი­უ­რი ეფექ­ტი­სა არის უკ­რა­ი­ნა­ში. 2018 წლის ივ­ლის­ში უკ­რა­ი­ნა­ში ახა­ლი კა­ნო­ნი ამოქ­მედ­და კო­ლექ­ტი­ურ მმარ­თვე­ლო­ბა­ზე, რო­მე­ლიც იმე­დი გვაქვს, რომ გა­მო­ას­წო­რებს სა­ში­ნელ სი­ტუ­ა­ცი­ას 19 კო­ლექ­ტი­უ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის არ­სე­ბო­ბის ფონ­ზე. უკ­რა­ი­ნის უმ­რავ­ლეს კო­ლექ­ტი­ურ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას არ გა­აჩ­ნია საკ­მა­რი­სი კად­რე­ბი და ცოდ­ნა, რო­მელ­მაც წარ­მოშ­ვა გან­გრძო­ბი­თი ზი­ა­ნი სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლო­ვა­ნე­ბის­თვის.

ამ კონ­ტექ­სტში, ჩვენ ძა­ლი­ან შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი ვართ იმ შე­საძ­ლო საფრ­თხის გამო, რაც შე­იძ­ლე­ბა შე­ე­ხოს კო­ლექ­ტი­ურ მარ­თვე­ლო­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთი ფან­ჯრის პრინ­ცი­პის დარ­ღვე­ვით. ერთი და იგი­ვე უფ­ლე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რი ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბის არ­სე­ბო­ბა სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მიერ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მო­იწ­ვევს გა­ურ­კვევ­ლო­ბას მო­სარ­გებ­ლე­ებ­ში, ასე­ვე ტა­რი­ფე­ბის და­წე­ვას და შე­სა­ბა­მი­სად წა­არ­თმევს ად­გი­ლობ­რივ და უცხო­ელ უფ­ლე­ბის მფლო­ბე­ლებს სა­მარ­თლი­ა­ნი ჰო­ნო­რა­რის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას.

გარ­და ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­სა, ბევ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბა:


  • გა­ურ­თუ­ლებს შე­სა­ბა­მის სა­ხელ­მწი­ფო ორ­გა­ნო­ებს ფუნ­ქცი­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, რად­გან სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბა რამ­დე­ნი­მე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა. გან­სხვა­ვე­ბით იმ სი­ტუ­ა­ცი­ის­გან, რო­დე­საც ერთი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ხელ­მწი­ფო ვალ­დე­ბუ­ლია ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა გა­უ­წი­ოს ერთი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას;
  • მო­ახ­დენს რე­პერ­ტუ­ა­რის ფრაგ­მენ­ტი­რე­ბას სხვა­დას­ხვა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ქვეშ. ასე­თი ფრაგ­მენ­ტი­რე­ბა ავ­ნებს იმ მთა­ვარ უპი­რა­ტე­სო­ბას, რაც გა­აჩ­ნია კო­ლექ­ტი­ურ მარ­თვის სის­ტე­მას, კერ­ძოდ, „ბლან­კე­ტუ­რი ლი­ცენ­ზი­ის გა­ცე­მას“, რო­დე­საც ერთი ლი­ცენ­ზია ფა­რავს მსოფ­ლიო რე­პერ­ტუ­არს;
  • შე­ა­სუს­ტებს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ძა­ლის­ხმე­ვას, რაც გა­ა­უ­ა­რე­სებს სი­ტუ­ა­ცი­ას კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ექ­სპერ­ტი­ზის და სპე­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ის კუ­თხით და და­ა­სუს­ტებს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ ეფექ­ტუ­რო­ბას;
  • გა­მო­იწ­ვევს არა­თან­მიმ­დევ­რულ მიდ­გო­მას, რად­გან თი­თო­ე­ულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ექ­ნე­ბა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კა, პო­ლი­ტი­კა და „მე­სი­ჯე­ბი“. ეს გა­მო­იწ­ვევს ბა­ზარ­ზე გა­ურ­კვევ­ლო­ბას;
  • წარ­მო­შობს კონ­ფლიქტს და ვნე­ბა­თა­ღელ­ვას კონ­კუ­რენტ სა­ზო­გა­დო­ე­ბებ­ში, რაც არა­ვის­თვის იქ­ნე­ბა სა­სარ­გებ­ლო.

ყო­ვე­ლი­ვე ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, არ არის სი­ურპრი­ზი, რომ ქვეყ­ნე­ბის დიდ უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში, კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი არი­ან დე ფაქ­ტო ან დე იურე მო­ნო­პო­ლი­ე­ბი. ასე­თი მო­ნო­პო­ლის­ტუ­რი სტა­ტუ­სი არ ნიშ­ნავს, რომ ასე­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი დგა­ნან კა­ნონ­ზე მაღ­ლა. პი­რი­ქით, ყვე­ლა იუ­რის­დიქ­ცი­ა­ში, შე­სა­ბა­მი­სი სა­მარ­თლებ­რი­ვი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი არ­სე­ბობს, რო­გო­რი­ცაა მა­გა­ლი­თად სა­ხელ­მწი­ფო ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა/აკ­რე­დი­ტა­ცია, ან­ტი­მო­ნო­პო­ლი­უ­რი/სა­სა­მარ­თლო რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქმნი­ან მრა­ვალ­მხრივ გა­რან­ტი­ას კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის სის­ტე­მის სა­თა­ნა­დო ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის კუ­თხით.

ამ კონ­ტექ­სტში, იმე­დი გვაქვს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო და ასო­ცი­ა­ცია გა­აგ­რძე­ლებს კურსს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სფე­რო­ში სა­უ­კე­თე­სო ევ­რო­პუ­ლი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ამ პრო­ცეს­ში, CISAC მზა­დაა შეს­თა­ვა­ზოს მხარ­და­ჭე­რა სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბის ჩათ­ვლით იმ ახა­ლი სეგ­მენ­ტე­ბის ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის სფე­რო­ში, რო­მე­ლიც და­დე­ბი­თად წა­ად­გე­ბა ქარ­თველ და უცხო­ელ შე­მოქ­მედ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას.

ჩვენ მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ აუ­დი­ო­ვი­ზუ­ა­ლუ­რი უფ­ლე­ბე­ბის იმ­პე­ლენ­ტა­ცია და სა­თა­ნა­დო ანა­ზღა­უ­რე­ბის სის­ტე­მის არ­სე­ბო­ბა ფი­ზი­კუ­რი პი­რე­ბის მიერ ნა­წარ­მო­ე­ბის რეპ­რო­დუ­ცი­რე­ბის სფე­რო­ში არის ასო­ცი­ა­ცი­ის უახ­ლო­ეს მიზ­ნებს შო­რის და ჩვენ მზად ვართ დახ­მა­რე­ბა გა­გი­წი­ოთ ჩვე­ნი მან­და­ტის ფარ­გლებ­ში, რომ ეს მიზ­ნე­ბი წარ­მა­ტე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ“.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა