ქართველი ხელოვანები რუსეთის ავტორთა და შემსრულებელთა ორგანიზაციებს დისკრიმინაციულ ქმედებაში ადანაშაულებენ
ქართველი ხელოვანები რუსეთის ავტორთა და შემსრულებელთა ორგანიზაციებს დისკრიმინაციულ ქმედებაში ადანაშაულებენ
ქარ­თვე­ლი ხე­ლო­ვა­ნე­ბი რუ­სე­თის ავ­ტორ­თა და შემ­სრუ­ლე­ბელ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს დის­კრი­მი­ნა­ცი­ულ ქმე­დე­ბა­ში და მათი უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ. შე­სა­ბა­მი­სი ერ­თობ­ლი­ვი გან­ცხა­დე­ბა მათ ცოტა ხნის წინ გა­ავ­რცე­ლეს:

ერ­თობ­ლი­ვი გან­ცხა­დე­ბა, რო­მელ­შიც რუ­სუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მიერ არა­უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი ქმე­დე­ბე­ბის შე­სა­ხებ არის სა­უ­ბა­რი, ქარ­თველ­მა კომ­პო­ზი­ტო­რებ­მა და შემ­სრუ­ლებ­ლებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის 2019 წლის 14 აპ­რი­ლის სა­ერ­თო კრე­ბა­ზე შე­ად­გი­ნეს.

ამა­ვე გან­ცხა­დე­ბა­ში ავ­ტო­რე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სფე­რო­ში შექ­მნილ ახალ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ზე სა­უბ­რო­ბენ და მის საქ­მი­ა­ნო­ბას კა­ნონ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ მი­იჩ­ნე­ვენ. გან­ცხა­დე­ბას 200-ზე მეტი ავ­ტო­რი და შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი
აწერს ხელს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ქარ­თვე­ლო კომ­პო­ზი­ტო­რე­ბი­სა და ხე­ლო­ვა­ნე­ბის მი­მარ­თვა რუ­სეთს და ამ სფე­რო­ში არ­სე­ბულ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­საც გა­ეგ­ზავ­ნათ.
kvirispalitra.ge "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის" წვრე­ბის - ქარ­თვე­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რე­ბი­სა და ხე­ლო­ვა­ნე­ბის გან­ცხა­დე­ბას უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:

"სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია (GCA) სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერ­თა­დერთ უფ­ლე­ბა­მო­სილ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს, რო­მელ­საც კა­ნო­ნის შე­სა­ბა­მი­სად გა­აჩ­ნია
ჩვე­ნი ქო­ნებ­რი­ვი უფ­ლე­ბე­ბის კო­ლექ­ტი­ურ სა­ფუძ­ველ­ზე მარ­თვის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენს მიერ მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, მხო­ლოდ GCA ახორ­ცი­ე­ლებს ჩვე­ნი რე­პერ­ტუ­ა­რის მარ­თვას და ჰო­ნო­რა­რის შეგ­რო­ვე­ბა-გა­ნა­წი­ლე­ბას რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ასე­ვე სა­ზღვარ­გა­რეთ, რუ­სე­თის ჩათ­ვლით.

რო­გორც ჩვენ­თვის ცნო­ბი­ლი გახ­და, ა/წლის მარ­ტში შე­იქ­მნა "სა­ქარ­თვე­ლოს უფ­ლე­ბამ­ფლო­ბელ­თა ასო­ცი­ა­ცია" (GERA), რო­მე­ლიც პრე­ტენ­ზი­ას აცხა­დებს იყოს კო­ლექ­ტი­უ­რი მარ­თვის ორ­გა­ნი­ზა­ცია. GERA-ს მცდე­ლო­ბა წარ­მო­ად­გენს კა­ნო­ნის უხეშ დარ­ღვე­ვას, რად­გან კა­ნო­ნი არ ით­ვა­ლის­წი­ნებს GCA-ს კონ­კუ­რენ­ტი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­ში და შე­სა­ბა­მი­სად ყვე­ლა­ნა­ი­რი კავ­ში­რი GERA-თან არის არა­ლე­გი­ტი­მუ­რი. ეს სა­ეჭ­ვო ორ­გა­ნი­ზა­ცია აქ­ტი­უ­რად ეწე­ვა ასო­ცი­ა­ცი­ის დის­კრე­დი­ტა­ცი­ას და ავ­რცე­ლებს დე­ზინ­ფო­რამ­ცი­ას. მათ შო­რის იმას, რომ RAO-ს შე­წყვე­ტი­ლი აქვს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა GCA-თან, რაც სი­მარ­თლეს არ წარ­მო­ად­გენს, რად­გან, რო­გორც ასო­ცი­ა­ცი­ის­გან გვეც­ნო­ბა, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­წყვე­ტა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია შე­სა­ბა­მის იუ­რი­დი­ულ პრო­ცე­დუ­რებ­თან, რაც არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა.

გვინ­და, ხაზი გა­ვუს­ვათ იმას, რომ GCA-ს და თქვენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს (RAO, VOIS) შო­რის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის შე­წყვე­ტით და­ირ­ღვე­ვა ჩვე­ნი სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბი, რად­გან, სა­ქარ­თვე­ლო­ში სხვა კო­ლექ­ტი­უ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის არ არ­სე­ბო­ბის გამო, ჩვე­ნი უფ­ლე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა რუ­სე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, რაც იქ­ნე­ბა დის­კრი­მი­ნა­ცი­უ­ლი ჩვენს მი­მართ. იგი­ვე მოხ­დე­ბა რუსი ავ­ტო­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიც, რად­გან GCA-ს გარ­და ვე­რა­ვინ შეძ­ლებს შე­აგ­რო­ვოს მათი ჰო­ნო­რა­რი სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. გა­მომ­დი­ნა­რე აქე­დან, მო­გი­წო­დებთ შე­ას­რუ­ლოთ GCA-ს და თქვენს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბით ნა­კის­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი",- ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

იმის გა­სარ­კვე­ვად, თუ რა პო­ზი­ცია უჭი­რავთ "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის" წევ­რებ­სა და ცნო­ბილ ხე­ლო­ვა­ნებს, kvirispalitra.ge მომ­ღე­რალ ნეკა სე­ბის­კვე­რა­ძე­სა და მუ­სი­კოსს, პრო­დუ­სერ­სა და სა­მო­სის ავ­ტორს კა­ხა­ბერ ცის­კა­რი­ძეს და­უ­კავ­შირ­და.

ნეკა სე­ბის­კვე­რა­ძის შე­ფა­სე­ბით, მის­თვის გა­უ­გე­ბა­რია, რა სა­ჭი­როა ბა­ზარ­ზე იმა­ვე პრო­ფი­ლის მე­ო­რე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შე­მოს­ვლა, თუ ერთი უკვე წარ­მა­ტე­ბით ოპე­რი­რებს.

"ვისი მხრი­და­ნაც არ უნდა იყოს ეს ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გმუ­ლი, სწო­რად არ მი­მაჩ­ნია, იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ თუ სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ბა­ზას გა­დავ­ხე­დავთ და თუ მო­ვი­ძი­ებთ ბრძა­ნე­ბა­სა თუ გან­კარ­გუ­ლე­ბას, მიგ­ვი­თი­თებს იმის­კენ, რომ ამ საქ­მი­ა­ნო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად იმა­ვე საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის უფ­ლე­ბა სხვა ანა­ლო­გი­ურ კომ­პა­ნი­ას არ აქვს. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს ნა­ბი­ჯე­ბი არა­რე­ა­ლუ­რი მგო­ნია. მე პი­რა­დად, რო­გორც მათი წევ­რსა და ავ­ტორს, მი­მაჩ­ნია, რომ უკვე არ­სე­ბუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბით მუ­შა­ობს. მათ ფაქ­ტობ­რი­ვად, ნუ­ლი­დან და­ი­წყეს და საკ­მა­ოდ დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა დას­ჭირ­დათ, რომ თა­ვი­ან­თი საქ­მე გა­ე­მარ­თათ, პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია გა­ე­წი­ათ სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის­თვის. პა­რა­ლე­ლუ­რად, „სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია“ ავ­ტო­რებ­თან საკ­მა­ოდ კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რია, ყვე­ლა შე­კი­თხვა­ზე გვაქვს პა­სუ­ხი, ან­გა­რი­შე­ბი. ვერ ვხვდე­ბი, სტრუქ­ტუ­რა, რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბით საქ­მი­ა­ნობს, რა­ტომ უნდა გახ­დეს ვი­ღა­ცის თავ­დას­ხმის ობი­ექ­ტი", - აღ­ნიშ­ნა ნეკა სე­ბის­კვე­რა­ძემ.

კა­ხა­ბერ ცის­კა­რი­ძის თქმით, სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა ერ­თზე მეტ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას არ შე­უძ­ლია. გარ­და ამი­სა, მისი თქმით, რუ­სუ­ლი მხა­რე სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დამ­რღვე­ვი თა­ვად არის და მუ­სი­კო­სის­თვის ბუნ­დო­ვა­ნია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით წარ­მა­ტე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბას რო­გორ გეგ­მავს.

"ალ­ბათ, ავ­ტო­რე­ბის გა­და­ბი­რე­ბა ხდე­ბა. სა­ერ­თოდ, ჩემ­თვის გა­უ­გე­ბა­რია, რუ­სულ კომ­პა­ნი­ა­ში რა­ტომ უნდა ხდე­ბო­დეს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა, მი­თუ­მე­ტეს, ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში. მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა კი ის არის, რომ რუ­სე­თი სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე დიდი დამ­რღვე­ვია. იმას, რა­საც რუ­სეთ­ში „სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“ უნდა აკე­თებ­დეს, ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს ბო­ლომ­დე არ ას­რუ­ლებს, რად­გან ბევ­რი ჩვე­ნი შემ­სრუ­ლებ­ლის სიმ­ღე­რე­ბის რუ­სე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე უფა­სოდ ჩა­მო­წე­რა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, როცა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასე არ ხდე­ბა. რუ­სეთ­ში კი ეს სიმ­ღე­რე­ბი თა­ვი­სუფ­ლად არის ატ­ვირ­თუ­ლი და მათი მო­პარ­ვა ყვე­ლას შე­უძ­ლია", - აღ­ნიშ­ნა კა­ხა­ბერ ცის­კა­რი­ძემ.

ბოლო პე­რი­ოდ­ში რუ­სუ­ლი მხა­რე სა­ქარ­თვე­ლო­ში ინ­ტე­ლექ­ტის ოკუ­პა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც გა­აქ­ტი­ურ­და. რუ­სულ­მა მხა­რემ „სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის“ წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა და­ი­წყო და ცდი­ლობს, ქვე­ყა­ნა­ში სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა და ჰო­ნო­რა­რე­ბის მი­ღე­ბა-გა­ნა­წი­ლე­ბა თა­ვად და­ი­წყოს.

ეს პრო­ცე­სი დღი­თი­დღე მას­შტა­ბურ სა­ხეს იღებს. "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია" კი სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად აქ­ტი­უ­რად იბ­რძვის. „სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის" სა­პირ­წო­ნედ, რუ­სულ­მა მხა­რემ "ევ­რა­ზი­ის უფ­ლე­ბის მფლო­ბელ­თა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის კონ­ფე­დე­რა­ცია" და­ა­არ­სა, რო­მელ­შიც 5 ქვე­ყა­ნა: აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, სომ­ხე­თი, ყა­ზა­ხე­თი, ყირ­გი­ზე­თი და ბე­ლა­რუ­სი შე­დის. გარ­და ამი­სა, შე­იქ­მნა „ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბის ობი­ექ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო ცენ­ტრი, რო­მელ­მაც კონ­ფე­დე­რა­ცი­ის წევრ ქვეყ­ნებ­ში შეგ­რო­ვე­ბუ­ლი ჰო­ნო­რა­რი­სა და ჰო­ნო­რა­რის მფლო­ბელ­თა შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­კონ­ტო­ლე­ბა და­ი­წყო. რუ­სეთ­ში ყვე­ლა­ზე დიდი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა კი ო„სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის“ მიერ ამ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა­ზე ნათ­ქვამ­მა უარ­მა გა­მო­იწ­ვია.

სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით რუ­სუ­ლი მხა­რის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის ამ სფე­რო­ში ლი­დე­რის პო­ზი­ცი­ის შე­სუს­ტე­ბა­საც უკავ­შირ­დე­ბა. გარ­და ამი­სა, თუ "სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია" რუ­სე­თის მიერ შექ­მნილ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან მჭიდ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბას და­ი­ჭერს, ეს CISAC-თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­ფუ­ჭე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი გახ­დე­ბა.

ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა კი, რა­საც სა­ქარ­თვე­ლო რუ­სულ ორ­გა­ნი­ზა­ცებ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში და­არ­ღვევს, ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბია, რო­მე­ლიც ჩვენ­მა ქვე­ყა­ნამ უნდა შე­ას­რუ­ლოს. იმის გამო, რომ სა­ქარ­თვე­ლო ვალ­დე­ბუ­ლია, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბა მკაც­რად და­იც­ვას და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ყვე­ლა ნორ­მა შე­ას­რუ­ლოს, რუ­სე­თის მიერ შექ­მნილ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა აღ­ნიშ­ნულ კურსს და­ა­კარ­გი­ნებს.მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?