სიახლეები ხორცპროდუქტების ბაზარზე - რას სთავაზობს "ნიკორა“ მომხმარებელს?
სიახლეები ხორცპროდუქტების ბაზარზე - რას სთავაზობს "ნიკორა“ მომხმარებელს?
1805 წელს ვე­ნა­ში მცხოვ­რებ­მა ყა­საბ­მა იო­ჰან ლა­ნერ­მა სო­სის­ში ღო­რის ხორცს სა­ქონ­ლის ხორ­ცი და­უ­მა­ტა და ასე მი­ი­ღო სო­სი­სის ის სა­ხე­ო­ბა რაც დღეს არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ბა­ზარ­ზე. მას შემ­დეგ ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის ბა­ზა­რი მუდ­მი­ვად ვი­თარ­დე­ბა.

ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მსხვი­ლი და ინო­ვა­ცი­უ­რი ბრენ­დი "ნი­კო­რაა“, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­სა და გამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა­ზე ზრუ­ნავს. "ნი­კო­რა" ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის ბაზ­რის 40%-მდე წი­ლით უკვე 21 წე­ლია მყა­რად ინარ­ჩუ­ნებს ლი­დე­რის პო­ზი­ცი­ას. სულ ახ­ლა­ხანს კი კომ­პა­ნი­ამ ასორ­ტი­მენტს კი­დევ რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი პრო­დუქ­ტი შე­მა­ტა.
კომ­პა­ნი­ა­ში არ­სე­ბულ სი­ახ­ლე­ებ­ზე სა­სა­უბ­როდ "ნი­კო­რას“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მე­ნე­ჯერს ანა კო­შა­ძეს მივ­მარ­თეთ.

მოგ­ვი­ყე­ვით იმ ახა­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლე­ბიც "ნი­კო­რამ“ ახ­ლა­ხანს შეს­თა­ვა­ზა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას

ჩვენს ასორ­ტი­მენტს რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­დუქ­ტი შე­ე­მა­ტა: რუ­ლე­ტი მა­ი­ო­რა­ნი, შაშ­ხი "თა­ვა­დუ­რი“, შაშ­ხი "ბუ­ჟე­ნი­ნა“, ქათ­მის შაშ­ხი და შაშ­ხის ძეხ­ვი.

გა­ნახ­ლდა შაშ­ხი "თა­ვა­დუ­რის“ გა­მოშ­ვე­ბა, რო­მე­ლიც ღო­რის
მჭლე ბარ­კლის­გან მზად­დე­ბა. გა­რე­დან შე­ბოლ­ვა ხორცს გან­სა­კუთ­რე­ბულ არო­მატს ანი­ჭებს.


ასორ­ტი­მენტს სულ ახ­ლა­ხანს შე­ე­მა­ტა შაშ­ხის ძეხ­ვი და ქათ­მის შაშ­ხი. ღო­რის ხორ­ცის და შე­რე­უ­ლი სა­ნე­ლებ­ლე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა შაშ­ხის ძეხვს გან­სხვა­ვე­ბულ გე­მოს ანი­ჭებს. ქათ­მის შაშ­ხი და­ბალ­კა­ლო­რი­უ­ლო­ბით და სიმ­სუ­ბუ­ქით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

სა­ერ­თო ჯამ­ში, ამ ეტაპ­ზე "ნი­კო­რა“ 100-მდე და­სა­ხე­ლე­ბის ხორ­ცპ­რო­დუქტს აწარ­მო­ებს.

ახ­ლა­ხანს "ნი­კო­რას“ შვი­ლო­ბილ­მა ბრენდმა "მზა­რე­ულ­მა“ თა­ვი­სი პრო­დუქ­ცია ახა­ლი შე­ფუთ­ვით წარ­მო­ად­გი­ნა. რა­ტომ შე­იც­ვა­ლა შე­ფუთ­ვა და ზო­გა­დად, რა გავ­ლე­ნა აქვს შე­სა­ფუ­თი მა­სა­ლის ხა­რისხს პრო­დუქ­ტის ხა­რისხზე?

"მზა­რე­უ­ლის“ პრო­დუქ­ცია უკვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, ბა­ზარ­ზეა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი და საკ­მა­ოდ დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბი­თაც სარ­გებ­ლობს. ამ­ჯე­რად და­იხ­ვე­წა შე­სა­ფუ­თი მა­სა­ლის დი­ზა­ი­ნი, ლოგო და შე­ფუთ­ვის ფორ­მა. ტრან­სპორ­ტი­რე­ბის­თვის და შე­სა­ნა­ხად უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი და მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი გახ­და. "მზა­რე­უ­ლის“ პრო­დუქ­ცია ოჯახ­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლი გემ­რი­ე­ლი და ხა­რის­ხი­ა­ნი საკ­ვე­ბის მსგავ­სი პრო­დუქ­ტია, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბის რიტ­მი­სა და დრო­ის დე­ფი­ცი­ტის პი­რო­ბებ­ში, ზედ­მე­ტი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შე, სწრა­ფად მზად­დე­ბა.

შე­ფუთ­ვის ძი­რი­თა­დი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაა უზ­რუნ­ველ­ყოს ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბის მომ­ხმა­რებ­ლამ­დე პირ­ვან­დე­ლი სა­ხით მი­ტა­ნა. მა­სა­ლა და და­ნად­გა­რი, რომ­ლი­თაც ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბი იფუ­თე­ბა, შექ­მნი­ლია იმის­თვის, რომ პრო­დუქ­ცია გა­მო­ნა­ბოლ­ქვის, მტვე­რის, ჭუ­ჭყი­სა და სხვა და­მა­ბინ­ძუ­რებ­ლე­ბის­გან, მაქ­სი­მა­ლუ­რად იყოს და­ცუ­ლი.

ცნო­ბი­ლია, რომ "ნი­კო­რა“ იყე­ნებს არა ად­გი­ლობ­რივ, არა­მედ სა­ერ­თა­შო­რი­სო კომ­პა­ნი­ე­ბი­დან მო­წო­დე­ბულ ნედ­ლე­ულს. რა­ტომ ვერ ხდე­ბა ქარ­თუ­ლი ნედ­ლე­უ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა?


სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მე­სა­ქონ­ლე­ო­ბა არ არის გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი და არ­სე­ბუ­ლი რე­სურ­სი წარ­მო­ე­ბის მო­თხოვ­ნებს ვერ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს. ნედ­ლე­ულს სა­ერ­თა­შო­რი­სო მას­შტა­ბით სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი­დან ვი­ძენთ და ხა­რის­ხის 100%-იანი გა­რან­ტია გვაქვს. თუმ­ცა თუ ბა­ზა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ვცემს, რომ ად­გი­ლობ­რი­ვი ნედ­ლე­უ­ლი გა­მო­ვი­ყე­ნოთ, ჩვენ მხო­ლოდ მი­ვე­სალ­მე­ბით ამას.

"ნი­კო­რა“ იმ კომ­პა­ნი­ე­ბის რიგს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა, რომ­ლე­ბიც აქ­ტი­უ­რად არი­ან ჩარ­თუ­ლი სო­ცი­ა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით რა სი­ახ­ლე­ე­ბი გაქვთ?

პირ­ველ რიგ­ში ვი­ტყვი, რომ ჩვენ­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის კუ­თხით არის გა­ნათ­ლე­ბა. ცოტა ხნის წინ გა­ვა­ფორ­მეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მე­მო­რან­დუ­მი, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც მათ სტუ­დენ­ტებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ვაძ­ლევთ, ჩვენს კომ­პა­ნი­ა­ში გა­ი­ა­რონ სტა­ჟი­რე­ბა. ასე­ვე, ვაგ­რძე­ლებთ აგ­რა­რულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას. კვე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის პროგ­რა­მის 4 მო­წი­ნა­ვე სტუ­დენ­ტი "ნი­კო­რას“ სა­ხე­ლო­ბის სტი­პენ­დი­ას კვლა­ვაც იღებს. უნდა აღ­ვნიშ­ნო, რომ ერთ-ერთი მათ­გა­ნი უკვე ჩვე­ნი თა­ნამ­შრო­მე­ლიც გახ­და.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები