#ქართულიზაფხული - "პალიტრა მედია" სასტუმროების მფლობელებს უფასო რეკლამას სთავაზობს
25-06-2019
#ქართულიზაფხული - "პალიტრა მედია" სასტუმროების მფლობელებს უფასო რეკლამას სთავაზობს
მას შემ­დეგ, რაც რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ხელი მო­ა­წე­რა ბრძა­ნე­ბას, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მარ­თუ­ლე­ბით ფრე­ნე­ბი აიკ­რძა­ლა, სა­ქარ­თვე­ლო ტუ­რის­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბის რის­კის წი­ნა­შე დად­გა.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდ­მა ნა­წილ­მა ამ რის­კის გა­სა­ნე­იტ­რა­ლებ­ლად, შიდა ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში წვლი­ლის შე­ტა­ნა გა­და­წყვი­ტა და შვე­ბუ­ლე­ბის გა­ტა­რე­ბას უცხო­ე­თის ნაც­ვლად სა­ქარ­თვე­ლო­ში გეგ­მავს, ასე­ვე მო­უ­წო­დებს უცხო­ელ მე­გობ­რებს, სა­ქარ­თვე­ლოს ეს­ტუმ­რონ ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გე­ბის გა­სა­ტა­რებ­ლად.

"პა­ლიტ­რა მე­დია ჰოლ­დინ­გი" იზი­ა­რებს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მუხტს და შიდა ტუ­რიზ­მის მხარ­და­ჭე­რის მიზ­ნით, იწყებს უპ­რე­ცე­დენ­ტო კამ­პა­ნი­ას -#ქარ­თუ­ლი­ზა­ფხუ­ლი, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც სა­რეკ­ლა­მო სივ­რცეს
უსას­ყიდ­ლოდ და­უთ­მობს სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხე­ში მდე­ბა­რე სას­ტუმ­რო­ებ­სა თუ სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო­ებს.

კამ­პა­ნი­ა­ში #ქარ­თუ­ლი­ზა­ფხუ­ლი "პა­ლიტ­რა მე­დი­ის" რამ­დე­ნი­მე პლატ­ფორ­მა ჩა­ერ­თვე­ბა, მათ შო­რის: ტე­ლე­კომ­პა­ნია "პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სი", ვებ-გვერ­დი AMBEBI.GE, გა­ზე­თი "კვი­რის პა­ლიტ­რა". შე­სა­ბა­მი­სად, სას­ტუმ­რო­ე­ბის მფლო­ბე­ლე­ბი შეძ­ლე­ბენ სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის შე­სა­ხებ გა­ავ­რცე­ლონ ინ­ფორ­მა­ცია და მეტ ქარ­თველს მი­აწ­ვდი­ნონ ხმა, იმის­თვის რომ შიდა ტუ­რიზ­მით მეტი
ად­გი­ლობ­რი­ვი და­ინ­ტე­რეს­დეს.

"#ქარ­თუ­ლი­ზა­ფხუ­ლი არის სა­მო­ქა­ლა­ქო სო­ლი­და­რო­ბის აქტი, რო­მელ­საც გვსურს ჩვენ­თან ერ­თად შე­უ­ერ­თდნენ ჩვე­ნი მა­ყუ­რებ­ლე­ბი და მკი­თხვე­ლე­ბი. თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ებს მო­ვუ­წო­დებთ #და­ვა­ფა­სოთ­სა­კუ­თა­რი და მო­ვი­წყოთ #ქარ­თუ­ლი­ზა­ფხუ­ლი" - აცხა­დე­ბენ "პა­ლიტ­რა მე­დი­ა­ში".

ახა­ლი კამ­პა­ნი­ის შე­სა­ხებ, და­მა­ტე­ბი­თი დე­ტა­ლე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

0322196013
ალექს
04 ივლისი 2019 05:18
უფასოზე საგადასახადო დაგაჯარიმებს !

რედაქტორის რჩევით
რომელი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები ყველაზე მეტად?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
რომელი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები ყველაზე მეტად?
თვის კითხვადი სტატიები