1000-მდე ადგილობრივი მოგზაური და საინტერესო ტურები ქვეყნის მასშტაბით - როგორ ერთვება "ნიკორა" კამპანიაში "გაატარე ზაფხული საქართველოში"
01-07-2019
1000-მდე ადგილობრივი მოგზაური და საინტერესო ტურები ქვეყნის მასშტაბით - როგორ ერთვება "ნიკორა" კამპანიაში "გაატარე ზაფხული საქართველოში"
"გა­ა­ტა­რე ზა­ფხუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში" - კამ­პა­ნი­ა­ში, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ტუ­რის­ტუ­ლი სე­ზო­ნის წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ტა­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, არა­ერ­თი ფი­ზი­კუ­რი პირი თუ ბიზ­ნე­სორ­გა­ნი­ზა­ცია ჩა­ერ­თო. რუ­სე­თი­დან მო­მა­ვა­ლი დიდი ტუ­რის­ტუ­ლი ნა­კა­დის შე­ჩე­რე­ბის შემ­დეგ, სე­ზო­ნი რომ არ ჩა­ვარ­დეს და ტუ­რის­ტუ­ლად აქ­ტი­უ­რი რე­გი­ო­ნე­ბის ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა კრი­ზი­სულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში არ აღ­მოჩ­ნდეს, კამ­პა­ნი­ა­ში თი­თო­ე­უ­ლი მოგ­ზა­უ­რი­სა თუ ტუ­რის­ტუ­ლი ჯგუ­ფის ჩარ­თუ­ლო­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

ახ­ლა­ხანს კამ­პა­ნი­ას სს "ნი­კო­რა ჰოლ­დინ­გი" შე­უ­ერ­თდა, რო­მე­ლიც 1000-მდე თა­ნამ­შრომ­ლის­თვის ქვეყ­ნის ცნო­ბილ თუ შე­და­რე­ბით უც­ნობ ად­გი­ლებ­ში გას­ვლით ტუ­რებს მო­ა­წყობს. "ნი­კო­რას" თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის­თვის უცხო ნამ­დვი­ლად არ
არის მსგავ­სი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი. თუმ­ცა რო­გორც სს "ნი­კო­რა ჰოლ­დინ­გის" ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის მარ­თვის გან­ყო­ფი­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი თა­მარ ბა­კაშ­ვი­ლი გან­მარ­ტავს, ამ­ჯე­რად სა­ზა­ფხუ­ლო გას­ვლებ­მა სხვა დატ­ვირ­თვაც შე­ი­ძი­ნა.

"მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ვთვლით, რომ კამ­პა­ნი­ა­ში "გა­ა­ტა­რე ზა­ფხუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში" თი­თო­ე­ულ­მა ჩვენ­გან­მა ჩვე­ნი წვლი­ლი უნდა შე­ვი­ტა­ნოთ. სწო­რედ ამი­ტომ და­ვი­წყეთ ფიქ­რი, თუ რა გაგ­ვე­კე­თე­ბი­ნა აღ­ნიშ­ნუ­ლი
მი­მარ­თუ­ლე­ბით. გა­სულ წლებ­ში, თიმ­ბილ­დინ­გის მი­მამ­რთუ­ლე­ბით ვა­ხორ­ცი­ე­ლებ­დით სა­ზა­ფხუ­ლო აგა­რა­კის პრო­ექტს, რო­მე­ლიც მო­ი­აზ­რებ­და, ქა­ლაქ­გა­რეთ, კონ­კრე­ტუ­ლად ერთ ლო­კა­ცი­ა­ზე თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის თავ­შეყ­რა­სა და არა­ფორ­მა­ლურ გა­რე­მო­ში სხვა­დას­ხვა გა­სარ­თობ შე­მეც­ნე­ბი­თი ხა­სი­ა­თის აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას, მაგ­რამ წელს მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე გეგ­მა სრუ­ლი­ად შევ­ცვა­ლეთ. სა­ბო­ლო­ოდ გა­და­წყდა, რომ ივ­ლი­სი/ აგ­ვის­ტოს პე­რი­ოდ­ში, კომ­პა­ნი­ის სრუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბით, 1000-მდე თა­ნამ­შრო­მე­ლი ჩა­ერ­თვე­ბა პრო­ექ­ტში და სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით არა­ერთ ტურს გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. მო­ვივ­ლით სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ერთ კუ­თხეს და შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად წვლილს შე­ვი­ტანთ შიდა ტუ­რიზ­მის მხარ­და­ჭე­რა­ში. ეს ნიშ­ნავს, რომ ჩვენ ავიყ­ვანთ ად­გი­ლობ­რივ გი­დებს, ვეს­ტუმ­რე­ბით ად­გი­ლობ­რივ სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის კვე­ბის ობი­ექ­ტებს, დავ­ხარ­ჯავთ თან­ხას ისე, რო­გორც ამას უცხო­ე­ლი მოგ­ზა­უ­რე­ბი აკე­თე­ბენ," - გან­მარ­ტავს თა­მარ ბა­კაშ­ვი­ლი.

- რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გეგ­მავთ ტუ­რებს?

- ვგეგ­მავთ ვეს­ტუმ­როთ, რო­გორც აღ­მო­სავ­ლეთ, ისე და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს. ტუ­რებს შო­რის იქ­ნე­ბა მარ­ტვი­ლი, კა­ხე­თი, ყაზ­ბე­გი... მიზ­ნად ვი­სა­ხავთ, რომ მო­ვი­ა­როთ შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბად ცნო­ბი­ლი ად­გი­ლე­ბიც და ჩვენს ხელთ არ­სე­ბუ­ლი ყვე­ლა შე­საძ­ლებ­ლო­ბით ხელი შე­ვუ­წყოთ მათ პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას. გა­და­ვი­ღოთ ფო­ტო­ე­ბი, გავ­რცე­ლოთ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით და ხმა უამ­რავ ადა­მი­ანს მი­ვაწ­ვდი­ნოთ. ვფიქ­რობთ, ამ პრო­ექ­ტით ჩვენს სათ­ქმელს ნამ­დვი­ლად ვი­ტყვით.

- სხვა კომ­პა­ნი­ე­ბის გა­მოწ­ვე­ვას და მსგავს აქ­ტი­ვო­ბა­ში ჩარ­თვას ხომ არ გეგ­მავთ?
- დღეს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყვე­ლა წევ­რი ყო­ველ­გვა­რი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის გა­რე­შე მაქ­სი­მა­ლუ­რად ჩარ­თუ­ლია ამ კამ­პა­ნი­ა­ში. სხვაგ­ვა­რად წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი­ცაა. ამას ადას­ტუ­რებს ის აქ­ტი­უ­რო­ბა რაც ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღეა ვრცელ­დე­ბა სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბით. ამი­ტომ კონ­კრე­ტუ­ლი კომ­პა­ნი­ის გა­მოწ­ვე­ვის­თვის არ მიგ­ვი­მარ­თავს, მაგ­რამ გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა უკვე გვაქვს. მა­გა­ლი­თად, ბა­ტო­ნი თე­მურ ჭყო­ნია უერ­თდე­ბა ჩვენს წა­მო­წყე­ბას და ამ პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, ჩვენს კომ­პა­ნი­ას და თა­ნამ­შრომ­ლებს, სას­ტუმ­რო ჯორ­ჯია პა­ლას­ში სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სებს გვთა­ვა­ზობს.

- კამ­პა­ნი­ა­ში "გა­ა­ტა­რე ზა­ფხუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში" ჩარ­თვა თა­ვად თქვე­ნი კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბა­ზე რა გავ­ლე­ნას იქო­ნი­ებს? რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს თიმ­ბილ­დინგს?

- თიმ­ბილ­დინ­გის აქ­ტი­ვო­ბებს ჩვენ ყო­ველ­წლი­უ­რად აქ­ტი­უ­რად ვა­ტა­რებთ,ჩვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბით მსგავ­სი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი ნამ­დვი­ლად ეფექ­ტუ­რია. წლი­დან წლამ­დე თა­ნამ­შრომ­ლებ­ში მუდ­მი­ვად მო­ლო­დი­ნია სი­ახ­ლის და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ენ­თუ­ზი­აზ­მით ელო­დე­ბი­ან ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდს. გუნ­დის შე­ჭი­დუ­ლო­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი და არა­ფორ­მა­ლურ გა­რე­მო­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი გუნ­დის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ყო­ველ­თვის ძა­ლი­ან პო­ზი­ტი­უ­რად მოქ­მე­დებს, აძ­ლი­ე­რებს თა­ნამ­შრო­მელ­ში გუნ­დუ­რო­ბის შეგ­რძნე­ბას, რაც შემ­დგომ უკვე სა­მუ­შაო გა­რე­მო­ში პო­ზი­ტი­უ­რად აი­სა­ხე­ბა.

რაც შე­ე­ხე­ბა კამ­პა­ნია "გა­ა­ტა­რე ზა­ფხუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში" ჩარ­თვას ვფიქ­რობ, რომ თი­თო­ე­უ­ლი ჩვე­ნი თა­ნამ­შრომ­ლის­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა კი­დევ ერთხელ მო­ი­ნა­ხუ­ლოს მის კომ­პა­ნი­ას­თან და გუნდთან ერ­თად, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ულა­მა­ზე­სი ად­გი­ლე­ბი და ამით თა­ვი­სი მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი წვრი­ლი შე­ი­ტა­ნოს ქვეყ­ნის შიდა ტუ­რიზ­მის ხელ­შე­წყო­ბა­სა და მხარ­და­ჭე­რა­ში.

- რო­გორც ვი­ცით, კამ­პა­ნი­ა­ში რი­გი­თი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ჩარ­თვა­საც აპი­რებთ. ეს რო­გორ მოხ­დე­ბა?
- სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით ძა­ლი­ან მალე გა­მო­ვა­ცხა­დებთ კონ­კურს, რომ­ლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბიც შიდა ტუ­რე­ბის საგ­ზუ­რე­ბით და­ჯილ­დოვ­დე­ბი­ან. კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის და გა­მარ­ჯვე­ბის პი­რო­ბე­ბი და­ა­ნონსდე­ბა უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ნი­კო­რას ფე­ის­ბუქ გვერ­დზე. გვე­ყო­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და თი­თო­ე­ულ გა­მარ­ჯვე­ბულს სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით­ში­და ტუ­რის ორ­კა­ცი­ა­ნი საგ­ზუ­რი გა­და­ე­ცე­მა.

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?