თეგეტა მოტორსი გახდა საქართველოში VOLVO CARS-ის ავტორიზებული დილერი
01-07-2019
თეგეტა მოტორსი გახდა საქართველოში VOLVO CARS-ის ავტორიზებული დილერი
პრე­მი­უმ ავ­ტომ­წარ­მო­ე­ბელ­მა Volvo Cars-მა და თე­გე­ტა მო­ტორ­სმა თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მე­მო­რან­დუ­მი გა­ა­ფორ­მეს და გახ­სნეს Volvo Cars-ის პირ­ვე­ლი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­დაც მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შეხ­ვდენ თე­გე­ტა მო­ტორ­სის კო­მერ­ცი­უ­ლი დი­რექ­ტო­რი დი­მიტ­რი გო­ზა­ლიშ­ვი­ლი და Volvo Car Group-ის EMEA-ს ბაზ­რის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რი ხე­სუს ფერ­ნან­დეს დე მესა.

"ჩვენ გვაქვს პა­ტი­ვი, წარ­მო­გიდ­გი­ნოთ პირ­ვე­ლი Volvo Cars-ის "პოპ-აპ" შო­უ­რუ­მი სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ეს გახ­სნა თან სდევს მსოფ­ლი­ო­ში გა­ყიდ­ვე­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლის მი­ხედ­ვით უკვე მე-5 წარ­მა­ტე­ბულ წელს, რო­მე­ლიც გამ­ყა­რე­ბუ­ლია არა­ერ­თი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჯილ­დო­თი. რაც არის დას­ტუ­რი, რომ
Volvo-ზე მო­თხოვ­ნა საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია გლო­ბა­ლუ­რად. ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ისეთ პარტნი­ორ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, რო­გო­რიც არის თე­გე­ტა მო­ტორ­სი, რო­მე­ლიც არის რე­გი­ონ­ში ლი­დე­რი კომ­პა­ნია სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო ბა­ზარ­ზე და უზ­რუნ­ველ­ყოფს მა­ღა­ლი დო­ნის მომ­სა­ხუ­რე­ბას. ჩვენ ად­გი­ლობ­რი­ვად წარ­მო­ვად­გენთ ვოლ­ვოს პრო­დუქ­ტე­ბის ფარ­თო პორ­ტფო­ლი­ოს, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა შიდა ძლი­ერ პლატ­ფორ­მა­ზე, უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე და თა­ნა­მედ­რო­ვე მულ­ტი­მე­დია ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ზე, სწო­რედ
ამას შევ­თა­ვა­ზებთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბას. მჯე­რა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვოლ­ვოს მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ია­მა­ყებს იმ მან­ქა­ნის ფლო­ბით, რო­მე­ლიც არის ინ­დუსტრი­ის ლი­დე­რი და არა მიმ­დე­ვა­რი" - გა­ნა­ცხა­და ხე­სუს ფერ­ნან­დეს დე მე­სამ.

"მე დღეს ამა­ყი ვარ, რომ თე­გე­ტა მო­ტორ­სი გახ­და Volvo Cars-ის დი­ლე­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში. თე­გე­ტა მო­ტორ­სმა უამ­რავ მიღ­წე­ვას­თან ერ­თად, წელს კი­დევ ერთი გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი პრო­ექ­ტი გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ. ვოლ­ვო არის ბრენ­დი, რო­მე­ლიც ქმნის მო­მა­ვალს და დგავს წარ­მა­ტე­ბულ ნა­ბი­ჯებს ავ­ტო­ინ­დუსტრი­ის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და წინსვლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. რაც მთა­ვა­რია, ჩვენ ყვე­ლამ ერ­თად უნდა ვიზ­რუ­ნოთ გზა­ზე უსაფრ­თხო გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ზე, რო­გორც ქვე­ი­თე­ბის­თვის, ასე­ვე რათ­ქმა­უნ­და მათ­თვის ვინც ავ­ტო­მო­ბილ­ში ზის, ვოლ­ვო ამ კუ­თხით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლია. ვოლ­ვოს და თე­გე­ტა მო­ტორ­სის მიზ­ნე­ბი სრულ თან­ხვედ­რა­შია. მი­ხა­რია, რომ ჩვენ წარ­მო­ვად­გენთ ვოლ­ვოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ამით უდი­დეს ნა­ბიჯს ვდგავთ წინ ქვე­ყა­ნა­ში ავ­ტო­ინ­დუსტრი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით." - გა­ნა­ცხა­და თე­გე­ტა მო­ტორ­სის კო­მერ­ცი­ულ­მა დი­რექ­ტორ­მა დი­მიტ­რი გო­ზა­ლიშ­ვილ­მა.

ვოლ­ვო მუდ­მი­ვად ცდი­ლობს ახა­ლი სი­ტყვა თქვას ავ­ტო­ინ­დუსტრი­ა­ში და მუდ­მი­ვად მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მა ჰქონ­დეს. სწო­რედ ამ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით იქ­მნე­ბა ვოლ­ვოს უახ­ლე­სი მო­დე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა "პოპ-აპ" შო­უ­რუმ­ში, თბი­ლის­ში, აღ­მა­შე­ნებ­ლის მე-12 კი­ლო­მეტ­რი. ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს შე­უძ­ლია და­ათ­ვა­ლი­ე­როს მო­დე­ლე­ბი მშვიდ და სა­სი­ა­მოვ­ნო, სკან­დი­ნა­ვი­ურ ატ­მოს­ფე­რო­ში, სა­დაც წარ­მოდ­გე­ნი­ლია არა­მარ­ტო ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბი, არა­მედ ის გა­მოც­დი­ლე­ბა და გა­რე­მო, რო­მე­ლიც Volvo-ს ფლო­ბას ახა­სი­ა­თებს. მთა­ვა­რი შე­ნო­ბა სა­დაც ნამ­დვი­ლად ეზი­ა­რე­ბით ვოლ­ვოს უნი­კა­ლურ გა­მოც­დი­ლე­ბას, გა­იხ­სნე­ბა 2020 წელს, აქ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა რო­გორც პრო­დუქ­ტე­ბის სრუ­ლი პორ­ტფო­ლიო, ასე­ვე ავ­ტო­რი­ზე­ბუ­ლი სერ­ვი­სი.

ვოლ­ვოს პრო­დუქ­ცი­ის სრუ­ლი დი­ა­პა­ზო­ნი უკვე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მათ შე­სა­ხებ მეტი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად შე­გიძ­ლი­ათ ეწ­ვი­ოთ ვებ-გვერდს: volvocars.com/ge

სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის მთა­ვა­რი ძალა იქ­ნე­ბა მრა­ვა­ლი ჯილ­დოს მომ­პო­ვე­ბე­ლი, ვოლ­ვოს SUV ხაზი;

XC90 - დიდი SUV; კომ­პა­ნი­ის ფლაგ­მა­ნი და ყვე­ლა­ზე მეტი ჯილ­დოს მქო­ნე, სა­უ­კუ­ნის პრე­მი­უმ SUV

XC60 - სა­შუ­ა­ლო SUV, 2018 წლის მსოფ­ლიო მან­ქა­ნის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი "World Car of the Year 2018"

XC40 - პა­ტა­რა SUV; 2018 წლის ევ­რო­პუ­ლი მან­ქა­ნის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი "European Car of the Year 2018"

ასე­ვე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სე­და­ნი და უნი­ვერ­სა­ლი მო­დე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც აგ­რძე­ლე­ბენ 5 ვარ­სკვლა­ვი­ან ხაზს EuroNCAP-ის უსაფრ­თხო­ე­ბის ტეს­ტე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით და მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, რომ ბა­ზარ­ზე საკ­მა­ოდ დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი ექ­ნე­ბათ;

S90 - პრე­მი­უმ კლა­სის სე­და­ნი; 5 ად­გი­ლი­ა­ნი ფლაგ­მა­ნი, რო­მე­ლიც აერ­თი­ა­ნებს ინო­ვა­ცი­ურ ტექ­ნო­ლო­გი­ებს და ნა­ტუ­რა­ლურ მა­ტე­რი­ა­ლებს

S60 - სა­შუ­ა­ლო ზო­მის სპორ­ტუ­ლი სე­და­ნი; ავ­ტო­მო­ბი­ლი შექ­მნი­ლი ნამ­დვი­ლი მძღო­ლის­თვის

V90 - პრე­მი­უმ უნი­ვერ­სა­ლი; მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბა

V60 - სა­შუ­ა­ლო უნი­ვერ­სა­ლი; ხუთ­კა­რი­ა­ნი, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი, ოჯა­ხის­თვის შექ­მნი­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლი.

ვოლ­ვოს ამოძ­რა­ვებს სუ­ლის­კვე­თე­ბა მის­ცეს მომ­ხმა­რე­ბელს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რომ იმოძ­რა­ონ მდგრა­დად და უსაფრ­თხოდ გზებ­ზე. Volvo Cars-ის მი­ზა­ნია არ­ცერ­თი ადა­მი­ა­ნი არ და­ი­ღუ­პოს ან სე­რი­ო­ზუ­ლად და­შავ­დეს ახალ ვოლ­ვო­ში, რაც 2020 წლის­თვის არის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ამ­ბი­ცი­უ­რი მი­სია ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის ინ­დუსტრი­ა­ში. კომ­პა­ნი­ამ ახ­ლა­ხანს ყვე­ლას­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გა­ხა­და ის ცოდ­ნა და ინ­ფორ­მა­ცია, რაც ეხ­მა­რე­ბა სი­ცო­ცხლის გა­დარ­ჩე­ნას მოძ­რა­ო­ბი­სას, ეს მოხ­და 60 წლის თავ­ზე, მას შემ­დგომ რაც ვოლ­ვომ გა­მო­ი­გო­ნა და ყვე­ლას­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გა­ხა­და სამ­წერ­ტი­ლო­ვა­ნი უსაფრ­თხო­ე­ბის ღვე­დი, ამ გა­მო­გო­ნე­ბამ 1959 წლი­დან დღემ­დე 1 მი­ლი­ონ­ზე მეტი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლე გა­და­არ­ჩი­ნა მსოფ­ლი­ო­ში.ვოლ­ვომ ასე­ვე სრულ­ყო­ფი­ლი ელექტრო სის­ტე­მა ჩა­უშ­ვა ყვე­ლა ახალ ავ­ტო­მო­ბილ­ში, რო­მე­ლიც რბი­ლი და ჰიბ­რი­დუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­აა, კომ­პა­ნი­ის მი­ზა­ნია 2025 წლის­თვის გა­მო­უშ­ვას 1 მი­ლი­ო­ნი ელექტრო ავ­ტო­მო­ბი­ლი, ასე­ვე 2025 წლის­თვის გა­ყიდ­ვე­ბის ნა­ხე­ვა­რი იყოს სრუ­ლად ელექტრო ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბი, ამ პე­რი­ო­დის­თვის მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, რომ ავოტ­მო­ბი­ლე­ბის მე­სა­მე­დი იქ­ნე­ბა ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი მარ­თვის სის­ტე­მით აღჭ­ვურ­ვი­ლი.

ვოლ­ვოს ყვე­ლა აქ­ტი­ვო­ბას და გა­მო­გო­ნე­ბას აერ­თი­ა­ნებს ერთი მი­ზა­ნი შე­ვამ­ცი­როთ გა­რე­მო­ზე უარ­ყო­ფი­თი ზე­გავ­ლე­ნა, ვიზ­რუ­ნოთ ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ცო­ცხლე­ზე და გავ­ზარ­დოთ ბრენ­დის სო­ცი­ა­ლუ­რი გავ­ლენა.

(R)

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ საქართველოში დემოკრატიის მაჩვენებელს გასულ წლებთან შედარებით?