მსოფლიოს 5 ულამაზესი "მწვანე შენობა“, რომელთა შორის მალე თბილისში მდებარე კორპუსიც იქნება
მსოფლიოს 5 ულამაზესი "მწვანე შენობა“, რომელთა შორის მალე თბილისში მდებარე კორპუსიც იქნება
ჩვენ გა­რე­მო­ზე ყო­ველ­დღი­უ­რად ვზე­მოქ­მე­დებთ და ამ ყვე­ლაფ­რის შე­დე­გებს უკვე სა­კუ­თარ თავ­ზეც ვგრძნობთ: იც­ვლე­ბა კლი­მა­ტი, მცირ­დე­ბა რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი სივ­რცე­ე­ბი, ფერ­ხდე­ბა ფლო­რი­სა და ფა­უ­ნის ზრდა-გან­ვი­თა­რე­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ვაც­ნო­ბი­ე­რებთ ზი­ანს, რო­მე­ლიც ათწლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე ჩვენ­მა წინ­და­უ­ხე­დავ­მა ქმე­დე­ბებ­მა გა­მო­იწ­ვია და ვცდი­ლობთ, ეკო-მე­გობ­რუ­ლე­ბი გავ­ხდეთ.

სწო­რედ ამ ტენ­დენ­ცი­ამ გა­ნა­პი­რო­ბა, მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში ეკო-მე­გობ­რუ­ლი ოფი­სე­ბი­სა და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა. ეს შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი ტრა­დი­ცი­ულ შე­ნო­ბებ­ზე გა­ცი­ლე­ბით ეს­თე­ტი­კუ­რი, ენერ­გო­ე­ფე­ტუ­რი და სა­ცხოვ­რებ­ლად ჯან­სა­ღია.

ჩვენ შე­ვარ­ჩი­ეთ გამ­წვა­ნე­ბუ­ლი 5 შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბა, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში მდე­ბა­რე­ობს.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მსგავ­სი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სი მალე სა­ქარ­თვე­ლო­შიც იქ­ნე­ბა.

1. Hotel Paris - პა­რი­ზი, საფ­რან­გე­თი


ეს ულა­მა­ზე­სი ეკო-მე­გობ­რუ­ლი მა­ღა­ლი კლა­სის სას­ტუმ­რო ია­პო­ნურ­მა არ­ქი­ტექ­ტუ­რულ­მა ფირ­მამ Kengo Kuma + Associates-მა და­ა­გეგ­მა­რა. სას­ტუმ­რო მო­ი­ცავს ულა­მა­ზეს ბა­ღებ­სა და დიდ ტე­რა­სებს, მის ძი­რი­თად ნა­წილ­ში ბუ­ნებ­რი­ვი ხეა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. სას­ტუმ­რო ტუ­რის­ტე­ბის ერთ-ერთი უსაყ­ვარ­ლე­სი
ად­გი­ლია, მას ხში­რად პა­რი­ზის ფილ­ტვებ­საც ეძა­ხი­ან.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ეს საფ­რან­გე­თის დე­და­ქა­ლა­ქის ერ­თა­დერ­თი მწვა­ნე ნა­გე­ბო­ბა არ არის.

2. M6B2 Tower of Biodiversity - პა­რი­ზი, საფ­რან­გე­თიშე­ნო­ბას გარ­შე­მო ფო­ლა­დის ბადე აქვს შე­მოვ­ლე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც მცე­ნა­რე­ე­ბის ზრდა-გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის ერ­თგვა­რი დამ­ცა­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბაა. მისი მწვა­ნე ფა­სა­დი სი­ახ­ლის, სი­ჯან­სა­ღის, გან­ცდას ქმნის და მნახ­ვე­ლი აღ­ტა­ცე­ბა­ში მოჰ­ყავს.

3. Ravel Plaza - ამ­სტერ­და­მი, ნი­დერ­ლან­დე­ბიRavel Plaza ამ­სტერ­და­მის ულა­მა­ზე­სი შე­ნო­ბა­თა კომ­პლექ­სია, სა­დაც ადა­მი­ა­ნე­ბი ჯან­საღ გა­რე­მო­ში მუ­შა­ო­ბენ, ის­ვე­ნე­ბენ და ერ­თო­ბი­ან.

კომ­პლექ­სი მწვა­ნე სა­ფარ­სა და ხე­ებს მო­ი­ცავს. სახ­ლებს ფან­ჯრე­ბი­დან თვალ­წარმ­ტა­ცი ხე­დე­ბი აქვს. ასე­ვე, ყვე­ლა ბი­ნას აქვს თა­ვი­სი აი­ვა­ნი, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად სიმწვა­ნე­შია ჩაფ­ლუ­ლი.

4. Vertical Forrest - მი­ლა­ნი, იტა­ლია


რთუ­ლად თუ მო­ი­ძებ­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც ამ შე­ნო­ბის ფო­ტო­სუ­რა­თი არ უნა­ხავს. მი­ლა­ნის ეს "ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ტყე“ არა მხო­ლოდ ლა­მა­ზი შე­ნო­ბა, არა­მედ ჯან­სა­ღი გა­რე­მო­ცაა.

მი­ლა­ნი იტა­ლი­ის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი ქა­ლა­ქია, სა­დაც უამ­რა­ვი ტუ­რის­ტი ჩა­დის, ბევ­რი ავ­ტო­მო­ბი­ლი მოძ­რა­ობს და უამ­რა­ვი ბიზ­ნეს ცენ­ტრი მდე­ბა­რე­ობს. "ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ტყე“ კი ამ "უმო­წყა­ლოდ“ გა­შე­ნე­ბულ ურ­ბა­ნულ გა­რე­მო­ში ულა­მა­ზეს სა­ნა­ხა­ო­ბას ქმნის.

რაც მთა­ვა­რია, ამ შე­ნო­ბა­ში მყო­ფებს არ აწუ­ხებთ გა­მო­ნა­ბოლ­ქვი, ჩა­ხუ­თუ­ლო­ბა, ბე­ტო­ნის კედ­ლე­ბი და სტრე­სუ­ლი გა­რე­მო, აქვთ მშვი­დი სივ­რცე და რე­ლაქ­სა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბა.

5. "რეტ­რო და­დი­ა­ნი“ - თბი­ლი­სი, სა­ქარ­თვე­ლომი­ლა­ნი­სა და პა­რი­ზის მცხოვ­რებ­ლე­ბის მსგავ­სად, და­ბე­ტო­ნე­ბუ­ლი ქუ­ჩე­ბი თბი­ლი­სე­ლებ­საც აწუ­ხებთ. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, აქ­ტი­უ­რი ურ­ბა­ნი­ზა­ცი­ის გამო, მწვა­ნე სა­ფა­რის დიდი ნა­წი­ლის გა­ნად­გუ­რე­ბამ, ქა­ლაქს ფაქ­ტობ­რი­ვად, სუნ­თქვის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ და­უ­ტო­ვა.

სა­ქარ­თვე­ლო­შიც გა­მოჩ­ნდა კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც გეგ­მავს, სა­ცხოვ­რე­ბელ კორ­პუს­ში მწვა­ნე სივ­რცე მო­ა­წყოს. თა­ნა­მედ­რო­ვე კონ­ცეფ­ცი­ის თა­ნახ­მად, შე­ნო­ბის სა­ხუ­რავ­ზე მო­წყო­ბი­ლი მწვა­ნე სივ­რცე აუმ­ჯო­ბე­სებს ჰა­ე­რის ხა­რისხს და წარ­მო­ად­გენს ჟანგბა­დის და­მა­ტე­ბით წყა­როს; უზ­რუნ­ველ­ყოფს თერ­მულ იზო­ლა­ცი­ას და ჩვე­უ­ლებ­რივ სახ­ლთან შე­და­რე­ბით, უფრო ენერ­გო­ე­ფექ­ტუ­რია; ქმნის ლა­მაზ და მიმ­ზიდ­ველ ვი­ზუ­ალს; წვი­მის შე­დე­გად, სა­ხუ­რა­ვი­დან გად­მო­სუ­ლი წყლის რა­ო­დე­ნო­ბა მცირ­დე­ბა და არ ზი­ან­დე­ბა წყალ­სა­დე­ნი არ­ხე­ბი, - ეს სა­ხუ­რავ­ზე გამ­წვა­ნე­ბის მო­წყო­ბის და­დე­ბი­თი მხა­რე­ე­ბის მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია.

რე­ა­ლუ­რად, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ჩვენ და ჩვენ­მა ოჯა­ხის წევ­რებ­მა ჯან­საღ გა­რე­მო­ში ვი­ცხოვ­როთ, ამი­ტომ კომ­პა­ნია "რეტ­რო ქონსთრაქ­შენ­მა“ კორ­პუ­სის ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბად გლ­და­ნი-ნა­ძა­ლა­დე­ვის ტე­რი­ტო­რია, ცოტ­ნე და­დი­ა­ნის ქუჩა შე­არ­ჩია. პრო­ექ­ტი 11-სარ­თუ­ლი­ა­ნია და სა­ინ­ტე­რე­სო, თა­ნა­მედ­რო­ვე ვი­ზუ­ა­ლით იქ­ნე­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რაც დე­და­ქა­ლა­ქის ამ უბანს თა­ვის ხიბლს შეს­ძენს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სხვა­დას­ხვა ქა­ლაქ­ში მდე­ბა­რე მწვა­ნე შე­ნო­ბე­ბის მსგავ­სად, "რეტ­რო და­დი­ა­ნიც“ უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის მა­სა­ლე­ბით იქ­ნე­ბა აგე­ბუ­ლი (ალუ­მი­ნის კარ-ფან­ჯა­რა, ალუ­მი­ნის ვიტ­რა­ჟე­ბი, უკ­რა­ი­ნუ­ლი არ­მა­ტუ­რა, "ლა­ფარ­ჟე“ ცე­მენ­ტი, ბე­ტო­ნი, ინერ­ტუ­ლი მა­სა­ლე­ბი და ა.შ).

თბი­ლი­სის პირ­ვე­ლი მწვა­ნე­სა­ხუ­რა­ვი­ა­ნი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სის მშე­ნებ­ლო­ბა 2020 წელს დას­რულ­დე­ბა.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა?
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები