სად შევიძინოთ სმარტფონი საუკეთესო ფასად - რჩევები, რომელიც ტელეფონის შერჩევაში დაგეხმარებათ
სად შევიძინოთ სმარტფონი საუკეთესო ფასად - რჩევები, რომელიც ტელეფონის შერჩევაში დაგეხმარებათ
სმარ­ტფო­ნის გა­რე­შე თა­ნა­მედ­რო­ვე ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. ამ პა­ტა­რა მო­წყო­ბი­ლო­ბამ ჩა­ა­ნაც­ვლა ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ, მათ შო­რის, ტე­ლე­ვო­ზო­რი და მუ­სი­კა­ლუ­რი მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი, წიგ­ნი და დღი­უ­რი და კი­დევ არა­ერ­თი ყო­ველ­დღი­უ­რი გა­მო­ყე­ნე­ბის ნივ­თი. სწო­რედ ამი­ტომ ადა­მი­ა­ნის­თვის ის იქცა შე­უც­ვლელ და და­უ­ფა­სე­ბელ ნივ­თად.

მუდ­მი­ვად მზარ­დი მო­თხოვ­ნი­სა და ტე­ლე­ფო­ნის გაზ­რდი­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად იზ­რდე­ბა ფა­სე­ბიც. დღეს ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ახა­ლი თუ მე­ო­რა­დი სმარ­ტფო­ნე­ბის გამ­ყიდ­ვე­ლი არა­ერ­თი კომ­პა­ნია წარ­მა­ტე­ბით ოპე­რი­რებს.

მა­გა­ლი­თად, სმარ­ტფო­ნე­ბის ლი­დე­რი ბრენ­დის Apple-ის სა­შუ­ა­ლო ფასი მათ­თან ასე­თია:
iPhone 7 - ახა­ლი 1250 ლარი, მე­ო­რა­დი 900 ლარი, iPhone 7 plus - ახა­ლი 1550 ლარი, მე­ო­რა­დი 1300 ლარი, iPhone 8 - 1650 ლარი, მე­ო­რა­დი - 1400 ლარი, iPhone 8 plus - 1950 ლარი, მე­ო­რა­დი 1400 ლარი.


ეს არის დღეს ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი მო­დე­ლე­ბი,
უახ­ლე­სი მო­დე­ლე­ბის ფასი კი გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლი და რიგ შემ­თხვე­ვა­ში მო­ცე­მულ ფას­ზე ორ­ჯერ მე­ტიც კი არის.


აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფა­სე­ბი სა­შა­უ­ა­ლო ქარ­თვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ცოტა ნამ­დვი­ლად არ არის იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თაც, რომ მწარ­მო­ებ­ლე­ბი ყო­ველ­წლი­უ­რად ახალ ფლაგ­მან მო­დე­ლებს გვთა­ვა­ზო­ბენ და შე­სა­ბა­მი­სად, სმარ­ტფო­ნის გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით გა­ნახ­ლე­ბის სურ­ვი­ლიც ყვე­ლას უჩ­ნდე­ბა. არ­ჩე­ვანს კი ახალ და მე­ო­რად ტე­ლე­ფონს შო­რის ყვე­ლა სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სად აკე­თებს. თუმ­ცა ბევ­რმა არ იცის იმის შე­სა­ხებ, რომ ბა­ზარ­ზე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ტე­ლე­ფო­ნე­ბიც და მათი ფასი ბევ­რად და­ბა­ლია, ვიდ­რე ახა­ლი ტე­ლე­ფო­ნე­ბის.


რას ნიშ­ნავს გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ტე­ლე­ფო­ნი? - მა­გა­ლი­თად, გა­ნახ­ლე­ბუ­ლია აი­ფო­ნი, რო­მელ­საც ქარ­ხა­ნა­ში­ვე, რე­ა­ლი­ზა­ცი­ა­ში გაშ­ვე­ბამ­დე აღ­მო­აჩ­ნდა მცი­რე წუნი და შემ­დეგ ის გა­ნა­ახ­ლა „ეფ­ლის“ ავ­ტო­რი­ზე­ბულ­მა სერ­ვის ცენ­ტრმა. რე­ა­ლი­ზა­ცი­ა­ში ჩაშ­ვე­ბამ­დე პრო­დუქტმა გა­ი­ა­რა 4 სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი შე­მოწ­მე­ბა და და­მოწ­მდა, რომ 100%-ით გა­მარ­თუ­ლად მუ­შა­ობს. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ტე­ლე­ფო­ნი ვი­ზუ­ა­ლუ­რად და ფუნ­ქცი­უ­რად არ გა­ნირ­ჩე­ვა ახ­ლის­გან. მას ისე­ვე, რო­გორც ახალ მო­დელს მოჰ­ყვე­ბა 1 წლი­ა­ნი გა­რან­ტია.

მარ­თლაც შთამ­ბეჭ­და­ვად ჟღერს შე­თა­ვა­ზე­ბა გა­ნახ­ლე­ბულ ტე­ლე­ფო­ნებ­ზე. თუმ­ცა კი­დევ უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო მისი ფა­სია. მა­გა­ლი­თად, თუ გა­დავ­ხე­დავთ გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ტე­ლე­ფო­ნე­ბის ფასს order24.ge-ზე, ვნა­ხავთ რომ ის მე­ო­რა­დი ტე­ლე­ფო­ნის ფასს უტოლ­დე­ბა ან შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბიც იყოს. მა­გა­ლი­თად, გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი iPhone 7 879 ლარი ღირს, iPhone 7 plus კი - 1250 ლარი. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი iPhone 8-ის ფასი 1299 ლა­რია, ხოლო iPhone 8 plus-ის - 1599 ლარი.

აღ­ნიშ­ნულ ტე­ლე­ფო­ნებს შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში მი­ი­ღებთ გა­უხ­სნე­ლი ყუ­თით, ორი­გი­ნა­ლი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი­თა და 1 წლი­ა­ნი გა­რან­ტი­ით. order24.ge კი სწრაფ და უფა­სო მი­წო­დე­ბას, ამავდრო­უ­ლად ონ­ლა­ინ გან­ვა­დე­ბას გთა­ვა­ზობთ ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბით.

ასე რომ თუ სმარ­ტფო­ნის გა­მოც­ვლას გა­და­წყვეტთ, კარ­გად და­ფიქ­რდით, რო­მე­ლი ფუნ­ქცი­ე­ბია თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და ამის მი­ხედ­ვით შე­არ­ჩი­ეთ სა­სურ­ვე­ლი მო­დე­ლი, შემ­დეგ კი შე­არ­ჩი­ეთ მა­ღა­ზია, რო­მე­ლიც სა­სურ­ველ მო­დელს ყვე­ლა­ზე გო­ნივ­რულ ფა­სად შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, 17 წლის ჩათვლით ყველა ბავშვისთვის 200-ლარიანი ერთჯერადი დახმარების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, 17 წლის ჩათვლით ყველა ბავშვისთვის 200-ლარიანი ერთჯერადი დახმარების შესახებ?
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები