"დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია" ყველასთვის - გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად
"დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია" ყველასთვის - გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად
"დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია" 7 ტო­მად "გა­მომ­ცემ­ლო­ბა პა­ლიტ­რა L-ის" ახა­ლი პრო­ექ­ტია.

მას­ში თავ­მოყ­რი­ლია 25 000 გან­მარ­ტე­ბა, 8000 დე­ტა­ლუ­რი ილუსტრა­ცია, ყვე­ლა ტერ­მი­ნი ორ ენა­ზე - ქარ­თუ­ლად და ინ­გლი­სუ­რად.

დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია შე­იქ­მნა იმი­სათ­ვის, რომ თქვენ ად­ვი­ლად იპო­ვოთ სა­ჭი­რო სი­ტყვე­ბი.

რას სფე­რო­ებს მო­ი­ცავს ენ­ციკ­ლო­პე­დია?


მკი­თხველ­თა ფარ­თო წრის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი ენ­ციკ­ლო­პე­დია 18 თე­მა­დაა და­ყო­ფი­ლი, თი­თო­ე­უ­ლი თავი კი, თა­ვის მხრივ, სპე­ცი­ფი­კურ ქვე­თა­ვე­ბად იყო­ფა.

ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ა­ში შემ­დე­გი თე­მე­ბია შე­სუ­ლი:

დე­და­მი­წა, მცე­ნა­რე­ე­ბი, ცხო­ვე­ლე­ბი
საკ­ვე­ბი და სამ­ზა­რე­უ­ლო, ტან­საც­მე­ლი, სა­ო­ჯა­ხო საქ­მი­ა­ნო­ბა
სხვა­დას­ხვა აქ­სე­სუ­ა­რი, არ­ქი­ტექ­ტუ­რა და ნა­ტი­ფი ხე­ლოვ­ნე­ბა, სა­ო­ფი­სე ტექ­ნი­კა და ინ­ვენ­ტა­რი
კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი, ტრან­სპორ­ტი და მე­ქა­ნიზ­მე­ბი
ენერ­გია, მეც­ნი­ე­რე­ბა, ას­ტრო­ნო­მია, ადა­მი­ა­ნი
სპორ­ტის სა­ხე­ო­ბე­ბი და თა­მა­შე­ბი
სახ­ლი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა

ვის­თვის არის ენ­ციკ­ლო­პე­დია?


თე­მე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ად­ვი­ლი მი­სახ­ვედ­რია, რომ ის ფას­და­უ­დე­ბე­ლია ნე­ბის­მი­ე­რის­თვის, გა­მო­ად­გე­ბა სხვა­დას­ხვა ასა­კის ადა­მი­ანს სა­ო­ჯა­ხო თუ სა­ო­ფი­სე სამ­სა­ხუ­რის­თვის, სა­ინ­ტე­რე­სოა
მო­ზარ­დე­ბის, თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბი­სა და სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის.

წიგნს გა­მო­ი­ყე­ნებს დი­ა­სახ­ლი­სი, მე­ურ­ნე, ფერ­მე­რი, ტექ­ნი­კო­სი და ა.შ. ანუ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი არი­ან სა­მე­დი­ცი­ნო, სამ­შე­ნებ­ლო, სა­გა­მომ­ცემ­ლო, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო თუ ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა სფე­რო­თი.

რა იყო ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის შექ­მნის მი­ზა­ნი?


ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია 30 წელ­ზე მეტ ხანს ით­ვლის. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ტექ­ნო­ლო­გი­ის გან­ვი­თა­რე­ბამ და დაგ­რო­ვილ­მა ცოდ­ნამ გა­მო­ცე­მა­ში შე­სუ­ლი ათა­სო­ბოთ ტექ­ნი­კუ­რი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი ტერ­მი­ნი­სა და გან­მარ­ტე­ბის ნა­წი­ლი ახ­ლე­ბით შეც­ვა­ლა, ზო­გი­ერ­თის მნიშ­ვნე­ლო­ბა გა­ი­ზარ­და. გა­მო­ცე­მა მუდ­მი­ვად იც­ვლე­ბა, მაგ­რამ უც­ვლე­ლი რჩე­ბა მი­ზა­ნი:

მას­ში თავ­მოყ­რილ­მა ტერ­მი­ნებ­მა უნდა ასა­ხონ თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო იმ სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბულ სფე­რო­ებ­ში, რომ­ლე­ბიც ჩვენს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბას ქმნი­ან.

თი­თო­ე­ულ ტერ­მინს ახ­ლავს ინ­გლი­სუ­რი შე­სა­ტყვი­სი, რაც ამ გა­მო­ცე­მას სრუ­ლი­ად გან­სა­კუთ­რე­ბულ პრაქ­ტი­კულ და­ნიშ­ნუ­ლე­ბას სძენს.

რო­გორ არის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი წიგ­ნი?

კი­დევ ერთი ორი­გი­ნა­ლუ­რი ელე­მენ­ტი დი­ზა­ი­ნია - ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ნაც­ვლად ილუსტრა­ცი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბა ნა­ხა­ტის უნარ­მა, უკეთ გა­მოკ­ვე­თოს ამა თუ იმ ობი­ექ­ტის მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი დე­ტა­ლე­ბი, მო­ა­შო­როს ყვე­ლა­ფე­რი, რაც მე­ო­რე­უ­ლი და უმ­ნიშ­ვნე­ლოა. გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი და უფრო ნა­თე­ლია. ეს კი მკი­თხველს საგ­ნე­ბი­სა და მოვ­ლე­ნე­ბის უკეთ აღ­ქმა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

სა­ი­დან გაჩ­ნდა წიგ­ნის შექ­მნის იდეა?


"დიდ ვი­ზუ­ა­ლურ ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ა­ზე" მუ­შა­ო­ბა 30 წლის წინ პა­რიზ­ში და­ი­წყო რე­დაქ­ტორ ჟაკ ფორ­ტი­ნი­სა და ლინგვისტ ჟან-კლოდ კორ­ბე­ის შემ­თხვე­ვი­თი შეხ­ვედ­რით. სწო­რედ მათ შეკ­რი­ბეს ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი, ლინგვის­ტე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი, მე­თო­დის­ტე­ბი, მთარ­გმნე­ლე­ბი და ილუსტრა­ტო­რე­ბი თა­ვი­ან­თი სრუ­ლი­ად ახა­ლი და ორი­გი­ნა­ლუ­რი პრო­ექ­ტის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად.

წიგ­ნი მა­ლე­ვე გა­მო­ი­ცა, მას შემ­დეგ არა­ერ­თხელ გა­ნახ­ლდა და ახა­ლი ტერ­მი­ნე­ბი­თა და ინ­ფორ­მა­ცი­ით შე­ივ­სო. ის ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში გა­მო­ი­ცა სხვა­დას­ხვა ენა­ზე. ამ­ჯე­რად, ქარ­თულ ენა­ზე ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ბოლო რე­დაქ­ცია გა­მო­ი­ცე­მა. ის შევ­სე­ბუ­ლია თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ით ორ ენა­ზე, ქარ­თუ­ლად და ინ­გლი­სუ­რად.

მსოფ­ლი­ო­ში "დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის" 12 მი­ლი­ონ­ზე მეტი ეგ­ზემპლა­რია გა­ყი­დუ­ლი, ნა­თარ­გმნია 40 ენა­ზე და აღი­ა­რე­ბუ­ლი ბესტსე­ლე­რია.

რო­გორ არის გან­სა­ზღვრე­ბე­ბი შე­ტა­ნი­ლი?

ტერ­მი­ნე­ბი იერ­არ­ქი­უ­ლი პრინ­ცი­პით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი: თემა, ქვე­თე­მა, სა­თა­უ­რი, ქვე­სა­თა­უ­რი, ილუსტრა­ცია, ტერ­მი­ნო­ლო­გია. მა­გა­ლი­თად, გან­მარ­ტე­ბა ტერ­მი­ნი­სა "ცხო­ვე­ლე­ბი" ეკუთ­ვნის თავ­ში მოხ­სე­ნი­ე­ბულ ყვე­ლა ცხო­ველს, ხოლო ტერ­მინ "ქვე­წარ­მავ­ლის" გან­მარ­ტე­ბა არ მე­ორ­დე­ბა ყო­ვე­ლი ქვე­წარ­მავ­ლის გან­ხილ­ვი­სას, არა­მედ კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვა­ში ყუ­რა­დღე­ბა ექ­ცე­ვა მა­ხა­სი­ა­თე­ბელს (გველს გრძე­ლი ცი­ლინ­დრუ­ლი კორ­პუ­სი აქვს, კუ ბა­ქანს ატა­რებს და ა.შ.). ილუსტრა­ცი­ე­ბი და გან­მარ­ტე­ბე­ბი ავ­სებს ერ­თმა­ნეთს, ამი­ტომ სი­ტყვი­ე­რი გან­მარ­ტე­ბე­ბი აღარ იმე­ო­რებს იმას, რაც ილუსტრა­ცი­ა­ზე ჩანს.

გა­მო­ცე­მა 7 ტო­მად გა­მო­ვა და გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად გა­ი­ყი­დე­ბა. რო­გორც გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L-ში" გან­მარ­ტა­ვენ, ამ გზით ენ­ციკ­ლო­პე­დია მკი­თხვე­ლის­თვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გახ­დე­ბა.

წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი იქ­ნე­ბა 10.00 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თა­და 11.50.

პირ­ვე­ლი ტომი "დე­და­მი­წა, მცე­ნა­რე­ე­ბი, ცხო­ვე­ლე­ბი" გა­მო­ვა 5 ოქ­ტომ­ბერს.

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები