საოჯახო საქმიანობა - რა გვჭირდება, რა უნდა ვიცოდეთ და სად ვნახავთ საჭირო ინფორმაციას?
საოჯახო საქმიანობა - რა გვჭირდება, რა უნდა ვიცოდეთ და სად ვნახავთ საჭირო ინფორმაციას?
ზოგ­ჯერ სა­კუ­თარ სახ­ლებ­ში მცი­რე სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის სურ­ვი­ლი გვიჩ­ნდე­ბა. გვინ­და, შევ­ცვა­ლოთ ინ­ტე­რი­ე­რი ან ოთა­ხის კედ­ლე­ბის ფერი. მცი­რე დე­ტა­ლე­ბის შე­საც­ვლე­ლად ან თუნ­დაც ონ­კა­ნის გა­მო­საც­ვლე­ლად, ხში­რად, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის დახ­მა­რე­ბა, შე­საძ­ლოა, არც კი დაგ­ვჭირ­დეს. ან უცებ გაგ­ვიჩ­ნდეს ისე­თი სან­ტექ­ნი­კუ­რი პრობ­ლე­მა, რომ­ლის სწრა­ფად მოგ­ვა­რე­ბას თა­ვა­დაც შევ­ძლებთ. ან იქ­ნებ, სა­ჭი­რო ხელ­სა­წყოს შე­ძე­ნა გვინ­და - თუნ­დაც, ჩვე­ნი პა­ტა­რა ეზოს­თვი­სა თუ ბა­ღის­თვის, რო­მელ­საც გვინ­და, რომ თა­ვად მო­ვუ­ა­როთ. ამის­თვის სა­ჭი­როა, სწო­რად ვი­ცო­დეთ ამა თუ იმ ნივ­თის და­სა­ხე­ლე­ბა, ტერ­მი­ნე­ბი, რომ­ლი­თაც
ზუს­ტად ვი­პო­ვით სა­ჭი­რო სა­განს, ასე­ვე, ცო­ტა­ო­დე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­აც დაგ­ვჭირ­დე­ბა მისი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ.

ასეთ დროს ჩვე­ნი შე­უც­ვლე­ლი დამ­ხმა­რე იქ­ნე­ბა "დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია", რო­მე­ლიც ფას­და­უ­დე­ბელ სამ­სა­ხურს გა­უ­წევს ყვე­ლას, შინ თუ ოფის­ში, საკ­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბის, ტან­საც­მლის გა­და­კე­თე­ბის ან სა­ო­ჯა­ხო საქ­მი­ა­ნო­ბის დროს. ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მელ­საც ეს გა­მო­ცე­მა მო­ი­ცავს, მოგ­ვცემს არა მარ­ტო იმის
სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ ვი­ცო­დეთ ტერ­მი­ნე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­როს ყვე­ლა სფე­რო­ში, არა­მედ, თა­ვა­დაც გავ­ხდეთ ჩვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ცე­სის შე­მოქ­მე­დი.


"დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის" მე­ო­რე ტომი, რო­მე­ლიც 2 ნო­ემ­ბერს გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად გა­მო­ი­ცე­მა, აერ­თი­ა­ნებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას საკ­ვე­ბი­სა და სამ­ზა­რე­უ­ლოს, ტან­საც­მლი­სა და ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბის შე­სა­ხებ.

თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბა უამ­რა­ვი სხვდას­ხვა გა­მოწ­ვე­ვი­თაა სავ­სე. რაც მე­ტად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლე­ბი ვიქ­ნე­ბით, მით უფრო გაგ­ვი­მარ­ტივ­დე­ბა, სწო­რად ვი­მოქ­მე­დოთ ყო­ველ­დღი­ურ ყო­ფა­სა და საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის მი­ზა­ნიც სწო­რედ ისაა, რომ მოგ­ვა­წო­დოს ზუს­ტი და სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცია იმ სამ­ყა­როს შე­სა­ხებ, სა­დაც ვცხოვ­რობთ. "დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის" მე­ო­რე ტომ­ში სა­ო­ჯა­ხო სამ­ქი­ა­ნო­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, ასე­ვე, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბიც დე­ტა­ლუ­რად შეძ­ლე­ბენ გა­ერ­კვი­ონ ისეთ თე­მებ­ში, რო­გო­რე­ბი­ცაა სამ­შე­ნებ­ლო, სა­მონ­ტა­ჟო, სა­რე­მონ­ტო და ლან­დშაფ­ტუ­რი სა­მუ­შაო, რო­მე­ლიც ხში­რად, სახ­ლში, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის დახ­მა­რე­ბის გა­რე­შეც კეთ­დე­ბა. აქ შეხ­ვდე­ბით და­სა­ჭე­დი, სახ­რახ­სნი­სი, სა­ხერ­ხი, სა­ბურ­ღი ია­რა­ღე­ბის, ფორ­მის მი­სა­ცე­მი, ჩა­სავ­ლე­ბი, მო­სა­ჭე­რი და სან­ტექ­ნი­კუ­რი ინ­სტუ­მენ­ტე­ბის ნა­ირ­სა­ხე­ო­ბას; ასე­ვე, ელექტრო­ი­ა­რა­ღებს, შე­სა­ღებ მა­სა­ლას, სარ­წყავ, სას­ხლავ, მი­წა­ზე სა­მუ­შაო და ბა­ღის მოვ­ლის სხვა­დას­ხვა სა­შუ­ა­ლე­ბებს.

"დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია", რო­მელ­შიც ყვე­ლა ტერ­მი­ნი ორ ენა­ზეა მო­ცე­მუ­ლი გა­ზეთ­თან ერ­თად თვე­ში ერთხელ გა­მო­ი­ცე­მა. მე­ო­რე ტომი 2 ნო­ემ­ბერს გა­მო­ვა. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­უ­რი ფა­სია 10.00 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად 11.50.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თვის კითხვადი სტატიები