როგორ ვიკვებოთ სწორად იზოლაციაში, რომ არ გავსუქდეთ - აუცილებელი პროდუქტების სია ენდოკრინოლოგ ლაშა უჩავასგან
როგორ ვიკვებოთ სწორად იზოლაციაში, რომ არ გავსუქდეთ - აუცილებელი პროდუქტების სია ენდოკრინოლოგ ლაშა უჩავასგან
თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში მოქ­ცე­ულ ადა­მი­ა­ნებ­ში სტრე­სი მა­ტუ­ლობს, სტრე­სის დროს კი ჭა­მის მადა იზ­რდე­ბა. დღეს, სახ­ლში დარ­ჩე­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა სწო­რედ იმას უჩი­ვის, რომ შინ მყო­ფე­ბი კვე­ბის პრო­ცესს ვერ აკონ­ტრო­ლე­ბენ, რის გა­მოც, ნელ-ნელა წო­ნაც ემა­ტე­ბათ.

არა­ვინ იცის, კი­დევ რამ­დენ ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბის შინ დარ­ჩე­ნის პე­რი­ო­დი, ამი­ტომ, წო­ნა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლად რომ არ მო­ი­მა­ტონ, ამის­თვის რო­გორ­მე უნდა მო­ვა­ხერ­ხოთ სა­კუ­თა­რი კვე­ბის რე­ჟი­მის გა­კონ­ტრო­ლე­ბა და საკ­ვე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბა. ამა­ში კი ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა.

- ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ
იზო­ლა­ცი­ი­სას წყალ­საც ისე­თი ინ­ტენ­სი­ვო­ბით ვე­ღარ სვა­მენ, რო­გორც ვთქვათ, ამას სამ­სა­ხურ­ში ყოფ­ნი­სას ახერ­ხებ­დნენ. რას ურ­ჩევთ, რო­გორ აი­ძუ­ლონ თავი, მი­ი­ღონ წყა­ლი იმის­თვის, რომ მათ ორ­გა­ნიზ­მში გა­უ­წყლო­ე­ბა არ მოხ­დეს?
- არა­და, წყლის მი­ღე­ბა სამ­სა­ხურ­ში ბევ­რად რთუ­ლია და მეტ უხერ­ხუ­ლო­ბას თუ დის­კომ­ფორ­ტს ქმნის, ვიდ­რე სახ­ლში... ამი­ტომ, თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია
წყლის გან­სა­ზღვრუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ღე­ბა, რად­გან თა­ვი­დან ავი­ცი­ლოთ დე­ჰიდ­რა­ტა­ცია ანუ გა­უ­წყლო­ვე­ბა, რო­მელ­საც მოს­დევს ნერ­ვუ­ლი აგ­ზნე­ბა­დო­ბა, გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბის ცვლი­ლე­ბა, უე­ნერ­გი­ო­ბა, თა­ვის ტკი­ვი­ლი და ა.შ. ამი­ტო­მაც დი­ლით რო­დე­საც გა­ვიღ­ვი­ძებთ, უნდა ავავ­სოთ 2-ლიტ­რი­ა­ნი ჭურ­ჭე­ლი და ვი­ცო­დეთ, რომ ის დღის ბო­ლომ­დე უნდა დავ­ცა­ლოთ, - შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყალ­ში ჩა­ვაგ­დოთ ლი­მო­ნი, ფორ­თო­ხა­ლი, პიტ­ნა და ასე და­ვა­გე­მოვ­ნოთ, იმი­სათ­ვის, რომ მი­სა­ღე­ბად მე­ტად მარ­ტი­ვი და სა­სი­ა­მოვ­ნო იყოს. გარ­და ამი­სა, წყლის მი­ღე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ამ დროს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორ­გა­ნიზ­მი­დან ვირუ­სის ელი­მი­ნა­ცი­ი­სათ­ვის ანუ გა­მო­დევ­ნის­თვის და ასე­ვე მა­დის და­საქ­ვე­ი­თებ­ლად.

- დღე­ში რამ­დენ­ჯერ უნდა ვიკ­ვე­ბოთ, რა რა­ო­დე­ნო­ბით და რო­გო­რი საკ­ვე­ბი უნდა მი­ვი­ღოთ?
- დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა ვიკ­ვე­ბოთ 4-5-ჯერ, იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­გო­რია ჩვე­ნი გრა­ფი­კი. კვე­ბებს შო­რის შუ­ა­ლე­დი უნდა იყოს მი­ნი­მუმ 2,5 და მაქ­სი­მუმ, 4 სა­ა­თი, უნდა გვქონ­დეს სა­უზ­მე, სა­დი­ლი და ვახ­შა­მი, ამას­თან, 1 ან 2 და­მა­ტე­ბი­თი კვე­ბა ხი­ლით, რძის პრო­დუქ­ტით ან ბოსტნე­უ­ლით. ახ­ლან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით, იმის­თვის, რომ ვიზ­რუ­ნოთ ჩვენ იმუ­ნურ სის­ტე­მა­ზე, სა­სურ­ვე­ლია, კვე­ბის რა­ცი­ონ­ში ჩარ­თუ­ლი იყოს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, ცო­ცხა­ლი სა­ხით, რათა ორ­გა­ნიზ­მმა მი­ი­ღოს ყვე­ლა სა­ყუ­ა­თო ნივ­თი­ე­რე­ბა, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი მე­ტა­ბო­ლიზ­მის­თვის.

იზო­ლა­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში, რო­დე­საც პრო­დუქ­ტე­ბის მო­მა­რა­გე­ბა გვი­წევს, რთუ­ლია, რძის პრო­დუქ­ტებ­ზე და ხორ­ცზე სა­უ­ბა­რი, მაგ­რამ მათი სრუ­ლად ამო­ღე­ბა რა­ცი­ო­ნი­დან რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არ არის. სა­ქარ­თვე­ლო მდი­და­რია ხი­ლით და ბოსტნე­უ­ლით და ჩვენ ამ სე­ზონ­ზე გვაქვს ისე­თი პრო­დუქ­ტი, რო­მე­ლიც არ არის მალ­ფუ­ჭე­ბა­დი, მა­გა­ლი­თად, კომ­ბოს­ტო, სტა­ფი­ლო, ჭარ­ხა­ლი, ვაშ­ლი; ჯერ­ჯე­რო­ბით გვაქვს ქარ­თუ­ლი ციტ­რუ­სიც, რო­მე­ლიც მდი­და­რია C ვი­ტა­მი­ნით, ასე­ვე ამ დროს რა­ცი­ონ­ში სა­სურ­ვე­ლია შე­ტა­ნი­ლი იყოს ავო­კა­დო (მას­ში ცხი­მე­ბის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის არ­სე­ბო­ბის გამო), გარ­და ამი­სა, ის არის ერთ-ერთი პრო­დუქ­ტი, რომ­ლის­გა­ნაც შე­იძ­ლე­ბა მი­ვი­ღოთ გარ­კვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის D ვი­ტა­მი­ნიც და არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს თხი­ლე­უ­ლი: ნი­გო­ზი, ნუში, ტყის თხი­ლი...

- სტრეს­მა ტკბილ პრო­დუქ­ტებ­ზე მი­ძა­ლე­ბა იცის. სიტ­კბო კი ხელს უწყობს წო­ნის მო­მა­ტე­ბას. რო­გორ შე­ვი­კა­ვოთ თავი ამ ცდუ­ნე­ბის­გან?
- უნდა მო­ვი­ძი­ოთ ჩვენ­თვის საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე, რომ ავი­მაღ­ლოთ გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბა, რად­გან სტრე­სი, გარ­და იმი­სა, რომ მოქ­მე­დებს ნახ­შირ­წყლო­ვან ცვლა­ზე და იწ­ვევს ტკბი­ლის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბის გაზ­რდას, ასე­ვე უარ­ყო­ფი­თად მოქ­მე­დებს იმუ­ნურ სის­ტე­მა­ზე და ზრდის ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის რისკს, ამი­ტო­მაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბი, გავ­ზარ­დოთ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, რო­მე­ლიც ამ­ცი­რებს ტკბილ­ზე მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას.

- კა­რან­ტი­ნის­თვის და თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ის­თვის დი­ე­ტო­ლო­გე­ბის მიერ, ამ პე­რი­ოდ­ში რა­ი­მე დი­ე­ტაც ხომ არ შე­იქ­მნა, ან თქვენ ხომ არ შე­მოგ­ვთა­ვა­ზებ­დით?

- არ­სე­ბობს კონ­კრე­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, რო­მე­ლიც მო­წო­დე­ბუ­ლია ამ ეტაპ­ზე მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი ნუტ­რი­ცი­ო­ლო­გე­ბის მიერ:

ბრო­კო­ლი
ყვა­ვი­ლო­ვა­ნი კომ­ბოს­ტო
სტა­ფი­ლო
ფორ­თო­ხა­ლი
ლი­მო­ნი
ლო­ბიო
ბარ­და
ავო­კა­დო
თხი­ლი
ნუში
მწვა­ნე ხახ­ვი
მსხვი­ლად მი­ღე­ბუ­ლი მარ­ცვლე­უ­ლი... იხილეთ სრულადლალი ფაცია
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები