როგორი იქნება თბილისის ცენტრალური პარკი, რომელიც ყო­ფი­ლი იპოდ­რო­მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე განთავსდება - იხილეთ ფოტოები
როგორი იქნება თბილისის ცენტრალური პარკი, რომელიც ყო­ფი­ლი იპოდ­რო­მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე განთავსდება - იხილეთ ფოტოები
ყო­ფი­ლი იპოდ­რო­მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე თბი­ლი­სის ცენ­ტრა­ლუ­რი პარ­კის მო­წყო­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი უკვე და­წყე­ბუ­ლია და თუ ყვე­ლა­ფერ გეგ­მის მი­ხედ­ვით გან­ხორ­ცი­ელ­და, რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი ზონა 2022 წლის ზა­ფხუ­ლის­თვის პირ­ვე­ლი სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბას შეძ­ლებს.

პრო­ექ­ტზე ჰო­ლან­დი­უ­რი კომ­პა­ნია LAP მუ­შა­ობს, რო­მელ­მაც 2020 წლის და­სა­წყის­ში დი­ზა­ი­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სში გა­ი­მარ­ჯვა და ჩვე­ნი დე­და­ქა­ლა­ქის ცენ­ტრა­ლუ­რი პარ­კის მო­წყო­ბის უფ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვა. LAPის ვებ-გვერ­დზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში პარ­კი 10 000-დან 15 000-მდე სტუმ­რის მი­ღე­ბას შეძ­ლებს.

"ჩვე­ნი მი­ზა­ნია გან­ვა­ვი­თა­როთ ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის ადა­მი­ა­ნის­თვის მიმ­ზიდ­ვე­ლი და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი
ად­გი­ლი, სა­დაც ისი­ნი შეძ­ლე­ბენ გან­ტვირ­თვას და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღე­ბენ სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბებ­ში“, - ვკი­თხუ­ლობთ კომ­პა­ნი­ის ვებგ­ვერ­დზე გან­თავ­სე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

ცენ­ტრა­ლუ­რი პარ­კის კონ­ცეფ­ცია

ვი­ნა­ი­დან, ეს არის ყო­ფი­ლი იპოდ­რო­მის ტე­რი­ტო­რია, კომ­პა­ნია გეგ­მის მი­ხედ­ვით, ცენ­ტრა­ლუ­რი პარ­კის მო­წყო­ბი­სას ის­ტო­რი­უ­ლი კონ­ცეპ­ტი შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა. ვი­ზი­ტო­რე­ბის სა­ვა­ლი მთა­ვა­რი ბი­ლი­კი წრი­უ­ლი ფორ­მის იქ­ნე­ბა. ეს ბი­ლი­კი სტუ­მარს მთელ
პარკს შე­მო­ა­ტა­რებს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ცენ­ტრა­ლურ ბი­ლიკს კი შე­უ­ერ­თდე­ბა სხვა­დას­ხვა პა­ტარ-პა­ტა­რა ბი­ლი­კი, რომ­ლე­ბიც პარ­კის ამა თუ იმ ზო­ნა­ში მოხ­ვედ­რის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა.


პარ­კი ყვე­ლას­თვის

სტრუქ­ტუ­რუ­ლად თბი­ლი­სის ცენ­ტრა­ლუ­რი პარ­კი იმგვა­რად იქ­ნე­ბა მო­წყო­ბი­ლი, რომ მან უპა­სუ­ხოს სხვა­დას­ხვა სო­ცი­ა­ლუ­რი ჯგუ­ფე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებ­სა და სურ­ვი­ლებს. ამ მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად კი იგეგ­მე­ბა მოქ­ნი­ლი, ფუნ­ქცი­უ­რად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ზო­ნე­ბის შექ­მნა. სწო­რედ ამ მიზ­ნით კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სწავ­ლო­ბენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებს.  იხილეთ სრულად

მერაბი
17 თებერვალი 2021 15:58
ვეთანხმები ზემოდ .იქნებ სავალუტო ფონდს,წურბელასავით რომ გვაზის შევეკითხოთ ფაბრიკა ქარხნების აშენება „თუ შეიძლება“ დიდი ბოდიშის მოხდით.
სიმართლე
17 თებერვალი 2021 02:01
პარკები კი არა,ააშენეთ ფაბრიკა ქარხნები და დაასაქმეთ უმუშევარი ხალხი.საზღვარგარეთ რომ გარბის სამუშაოდ.რა გეპარკებათ,ვუს უხვევთ თვალებს,ევროპას? სასაცილოა ასეთებით თავის მოწონება,როცა ხალხი უმუშევარია ქვწყანაში
პატრიოტი 2
15 თებერვალი 2021 10:28
ფოტოები იცოცხლე ადრეჩ კარგი გვინახავს, გაკეთებული საქმე კი სამწუხაროდ არა. იქნებ ერთი რამე მაინც გაკეთდეს ფოტოების მიხედვით. ნეტარ არიან მორწმუნენი!!!

რუბრიკის სხვა სიახლეები