"ცახალი" - რას წარმოადგენს არმია, რომელიც მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაშია
"ცახალი" - რას წარმოადგენს არმია, რომელიც მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაშია
ის­რა­ელ­სა და პა­ლეს­ტი­ნას შო­რის კონ­ფლიქ­ტი სულ უფრო ღრმავ­დე­ბა. ის­რა­ე­ლის სა­ო­მა­რი ოპე­რა­ცია, კო­დუ­რი სა­ხე­ლით: "კედ­ლე­ბის მცვე­ლი" (שומר החומות) გრძელ­დე­ბა. ქვეყ­ნის თავ­დაც­ვის არ­მია "ცა­ხა­ლი" (צה"ל ישראל) "ჰა­მა­სის" წი­ნა­აღ­მდეგ ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი თავ­დას­ხმის­თვის ემ­ზა­დე­ბა. სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხურ­ში გა­იწ­ვი­ეს რე­ზერ­ვის­ტე­ბის 70%. ამ დრო­ის­თვის ქვეყ­ნის სამ­ხრეთ ნა­წილ­ში კვლავ ის­მის სა­ო­მა­რი სი­რე­ნის ხმა. ქვეყ­ნის სჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის სის­ტე­მა "რკი­ნის გუმ­ბა­თი" კვლავ იგე­რი­ებს "ჰა­მა­სის" სა­რა­კე­ტო თავ­დას­ხმებს. არე­უ­ლო­ბაა რამ­დე­ნი­მე ქა­ლაქ­ში, სა­დაც არა­ბებ­სა და ებ­რა­ე­ლებს შო­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა კვლავ გრძელ­დე­ბა.

"ცა­ხა­ლი" - არ­მია, რო­მე­ლიც
მუდ­მივ საბ­რძო­ლო მზად­ყოფ­ნა­შია
თა­ვი­სი არ­სე­ბო­ბის თით­ქმის 73-წლი­ა­ნი ის­ტო­რი­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, პა­ტა­რა ის­რა­ელ­მა მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი არ­მი­ის შექ­ნა შეძ­ლო. სხვებ­თან შე­და­რე­ბით, მცი­რე რი­ცხოვ­ნო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, დღეს ის­რა­ელს მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით საკ­მა­ოდ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი, მო­ბი­ლუ­რი და ბრძო­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნი შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბი ჰყავს.

"ცა­ხა­ლი" - ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის არ­მია, სა­ხელ­მწი­ფო ის­რა­ე­ლის და­არ­სე­ბი­დან ორ კვი­რა­ში
შე­იქ­მნა. შე­სა­ბა­მის გან­კარ­გუ­ლე­ბას ხელი დავით ბენ-გუ­რი­ონ­მა 1948 წლის 26 მა­ისს მო­ა­წე­რა. ახ­ლად შექ­მნი­ლი თავ­დაც­ვის უწყე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბამ ნათ­ლად გა­ი­აზ­რა ახალ­დშექ­მნი­ლი ის­რა­ე­ლის გარ­შე­მო არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა

რო­გორც ცო­ცხა­ლი ძა­ლის, ასე­ვე სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კის თვალ­საზ­რი­სით. ის­რა­ელს რი­ცხობ­რი­ვად ძლი­ერ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გეს­თან მო­უ­წევ­და გამ­კლა­ვე­ბა. შე­და­რე­ბით სუს­ტი ეკო­ნო­მი­კა კი ქვე­ყა­ნას ხან­გრძლი­ვი საბ­რძო­ლო მოქ­მე­დე­ბე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მის­ცემ­და. ამი­ტო­მაც ომის და­წყე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში (ასე­თი შემ­თხვე­ვე­ბი კი ის­რა­ე­ლის ის­ტო­რი­ა­ში მრავ­ლად იყო) შე­ტე­ვა მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის არ­მი­ის ყვე­ლა­ზე სუსტ წერ­ტილ­ზე მი­ნი­მა­ლურ დრო­სა და სა­არ­მიო რე­სურ­სე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი გა­მო­ყე­ნე­ბით უნდა მომ­ხდა­რი­ყო.
პირ­ველ ეტაპ­ზე "ცა­ხალ­ში" ია­რა­ღი­სა და სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კის (მათ შო­რის თვითმფრი­ნა­ვე­ბის) დე­ფი­ცი­ტის კომ­პენ­სი­რე­ბა არ­სე­ბუ­ლის მო­დერ­ნი­ზა­ცი­ით ხდე­ბო­და. მოძ­ვე­ლე­ბულ მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დრო­ინ­დელ ტან­კებ­ზე ახა­ლი ძრა­ვე­ბი და ქვე­მე­ხე­ბი ყენ­დე­ბო­და. მაგ­რამ მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი პი­რა­დი შე­მად­გენ­ლო­ბის მომ­ზა­დე­ბა­ზე კეთ­დე­ბო­და.

სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბი­სას დიდ ყუ­რა­დღე­ბას "ცა­ხა­ლის" ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა ნა­ირ­სა­ხე­ო­ბე­ბის შე­თან­ხმე­ბულ მოქ­მე­დე­ბა­ზე ამახ­ვი­ლებ­და. რად­გან ბრძო­ლის ველ­ზე ამას გა­დამ­წყვე­ტი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ჰქონ­და.

სირ­თუ­ლე­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ის­რა­ე­ლის მთავ­რო­ბა შე­ი­ა­რა­ღე­ბის ყიდ­ვას სა­ზღვარ­გა­რე­თაც ახერ­ხებ­და. ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ეს პრო­ცე­დუ­რა გა­ყალ­ბე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბით, ქრთა­მის მი­ცე­მი­თა და ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბის მოს­ყიდ­ვით ხდე­ბო­და.

მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც ფრან­გე­ბი მიხ­ვდნენ, რომ მარ­სე­ლის ვერ­ფებ­ზე აშე­ნე­ბულ კა­ტარ­ღე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას ის­რა­ე­ლი სამ­ხედ­რო მიზ­ნებ­ში აპი­რებ­და, დამ­კვე­თის­თვის მათ გა­და­ცე­მა­ზე უარი თქვეს. თუმ­ცა თა­ვად ის­რა­ე­ლის­თვის ამას ხელი არ შე­უშ­ლია - "მო­სა­დის" თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა ისი­ნი ღა­მით გა­ი­ტა­ცეს. მსგავ­სი შემ­თხვე­ვე­ბი "ცა­ხა­ლის" ის­ტო­რი­ა­ში მრავ­ლა­დაა. გააგრძელეთ კითხვა

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები