სალომე ზურაბიშვილმა აგვისტოში შემოსავლის სახით მხოლოდ 40 ლარი მიიღო
სალომე ზურაბიშვილმა აგვისტოში შემოსავლის სახით მხოლოდ 40 ლარი მიიღო
პრე­ზი­დენ­ტო­ბის და­მო­უ­კი­დე­ბელ კან­დი­დატ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს 1-ელი აგ­ვის­ტო­დან 21 აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით, შე­მო­სავ­ლე­ბის სა­ხით მხო­ლოდ 40 ლარი აქვს მი­ღე­ბუ­ლი.

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის ფონ­დის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ხელ­მწი­ფო აუ­დი­ტის სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა ხარ­ჯებს, სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში ზუ­რა­ბიშ­ვილს გა­წე­უ­ლი აქვს 1740 ლა­რის ხარ­ჯი, სა­ი­და­ნაც 400 ლარს ავ­ტო­სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის იჯა­რის ხარ­ჯი შე­ად­გენს, 1300 ლარი კი ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე გა­წე­უ­ლი ხარ­ჯია. 40 ლარს წარ­მო­ად­გენს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ხარ­ჯებს, სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის
ფარ­გლებ­ში აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში ზუ­რა­ბიშ­ვილს გა­წე­უ­ლი აქვს 1740 ლა­რის ხარ­ჯი, სა­ი­და­ნაც 400 ლარს ავ­ტო­სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის იჯა­რის ხარ­ჯი შე­ად­გენს, 1300 ლარი კი ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე გა­წე­უ­ლი ხარ­ჯია. 40 ლარს წარ­მო­ად­გენს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხა.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა" სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მო­უ­წო­დებს, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის პოსტზე მხა­რი და­უ­ჭი­როს სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის კან­დი­და­ტუ­რას. რო­გორც
ჟურ­ნა­ლის­ტებს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ გა­ნუ­ცხა­და, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტის მი­მართ მხარ­და­ჭე­რა ის იქ­ნე­ბა, რომ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა" მათ შე­მომ­წირ­ვე­ლებს მო­უ­წო­დებს, თან­ხე­ბი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მიერ შექ­მნი­ლი ფონ­დის­კენ მი­მარ­თონ.