შარლ მიშელი აქვეყნებს ახალ წინადადებას, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა
შარლ მიშელი აქვეყნებს ახალ წინადადებას, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საქართველოსთვის სამომავლო გზასთან დაკავშირებით საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს დეტალური წინადადება შესთავაზა.

გთავაზობთ დოკუმენტის ტექსტს:

"ჩვენ, წინამდებარე შეთანხმებაზე ხელმომწერი პარტიები, ვითვალისწინებთ რა საერთო ინტერესებს იმისთვის, რომ:

დასრულდეს არსებული პოლიტიკური უთანხმოება და წინ წაიწიოს საქართველოს დემოკრატიული და კანონის უზენაესობის დღის წესრიგმა პოლიტიკური, მართლმსაჯულებისა და ანტიკორუფციული რეფორმების გატარების გზით; შესაძლებლობა მიეცეს ჩვენს ქვეყანას, იყოს ძლიერი და ერთიანი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ჯანდაცვისა და ეკონომიკურ გამოწვევებთან გასამკლავებლად; უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს
უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ინტერესები

რეგიონალური გამოწვევების პირობებში;

ვიმოქმედოთ მიზანდასახულად საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განსახორციელებლად;

ვაღიარებთ რა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მხარდაჭერას,

ვთანხმდებით, რომ:

ამ შეთანხმების ხელმოწერისთანავე შევალთ პარლამენტში და სრულად მივიღებთ

მონაწილეობას საპარლამენტო საქმიანობაში;

მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებამდე შევასრულებთ ჩვენს მოვალეობებს

ურთიერთპატივისცემით და იმის
აღიარებით, რომ საქართველოს სტაბილურობას

ერთიანობა სჭირდება.

შესაბამისად, ვიღებთ ვალდებულებას, რომ სწრაფად და კეთილსინდისიერად

განვახორციელებთ შემდგომში მოცემულ ყველა საკითხს:

2

პოლიტიზებულმართლმსაჯულებადაღქმულსაკითხებზერეაგირება

 საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ

შეთანხმების შესრულების მიზნით, ხელისმომწერები ვალდებულებას იღებენ, ამ

შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის ვადაში, რეაგირება მოახდინონ

პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ ორ საკითხზე, ამნისტიის საშუალებით

და / ან ისეთი ზომების მიღებით, რომელიც ანალოგიურ შედეგს გამოიღებს. კერძოდ, ამ

შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის ვადაში, პარლამენტში წარმოდგენილმა

პარტიამ უნდა მოახდინოს ინიცირება კანონისა ამნისტიის შესახებ, რომელიც 2019 წლის

19 – 21 ივნისის პროტესტებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა და დაკავებას

შეეხება.

 გარდა ამისა, პარლამენტმა რეაგირება უნდა მოახდინოს პოლიტიზებულ

მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე კანონმდებლობის საშუალებით და

(საჭიროების შემთხვევაში) შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები რეგლამენტში, რომ

პარლამენტის წევრის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო იყოს უბრალო

უმრავლესობაზე მეტი ხმა.

ვადები:

ხელმოწერიდანერთიკვირისგანმავლობაშიუნდაგანხორციელდესამდებულების

შესასრულებლად საჭირო ქმედებები.

ყველახელმომწერიშედისპარლამენტში, რომკენჭიუყაროსსაკანონმდებლოდა

რეგლამენტის ცვლილებებს.

3

ამბიციურისაარჩევნორეფორმა

 მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება სრულად პროპორციული. შემდეგი

ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერი იქნება ბუნებრივიდან 2%-მდე.

 პარლამენტის არანაკლებ 4 წევრისგან შემდგარი ჯგუფი შეძლებს შექმნას

საპარლამენტო ფრაქცია, რომელშიც შესაძლებელი იქნება დეპუტატების ჩართვა

სხვა პარტიებიდან.

 პარტიები მხარს დაუჭერენ 2 მარტს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტს

შემდეგი დამატებებით ან შესწორებებით:

 ადგილობრივი არჩევნები: პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატების 4/1

პროპორცია ხუთ დიდ ქალაქში და 2/1 პროპორცია ყველა დანარჩენში. 2.5%

ბარიერი თბილისში, 3% ბარიერი ყველგან თბილისს გარეთ.

 ცენტრალური საარჩევნო კომისია: 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრი.

პროფესიული წევრები აირჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-

ით. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიის

წარმომადგენელი.

 საოლქო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება და

პროფესიული წევრების ასარჩევად საჭირო იქნება ცესკოში ხმების 2/3.

 საუბნო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება, მას შემდეგ,

რაც მოხდება საპარლამენტო განხილვა მიზანშეწონილობის შესახებ.

პროფესიული წევრები ინიშნება საოლქო საარჩევნო კომისიების უბრალო

უმრავლესობას +1 ხმით. საუბნო საარჩევნო კომისიის ოქმებს ხელს მოაწერს

მინიმუმ 5 პროფესიული წევრი +1 პოლიტიკური პარტიის წევრი.

 ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს ხმების 2/3-ით.

 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ან / და პროფესიული

წევრების არჩევის შესაძლო დაბლოკვის საწინააღმდეგო მექანიზმი

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება:

პირველორმცდელობასპარლამენტისსრულიშემადგენლობის 2/3-

დასჭირდება. მესამე მცდელობას პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5

დასჭირდება. შემდგომ მცდელობებს ხმების უბრალო უმრავლესობა დასჭირდება.

ყოველიმომდევნოკენჭისყრაჩატარდებაარაუადრეს 4 კვირისაწინა

კენჭისყრიდან.

არჩევისშესაძლოდაბლოკვისსაწინააღმდეგოამპროცედურისშესაბამისად

ჩატარებული ნებისმიერი დანიშვნა (სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-ზე

ნაკლები) უნდა იყოს დროებითი. მისი ვადა ექვსი თვით შემოიფარგლება,

რომლის განმავლობაშიც დანიშვნის სტანდარტული პროცედურა თავიდან უნდა

დაიწყოს.

 უნდა განისაზღვროს მკაფიო კრიტერიუმები ბიულეტენების გადასათვლელად.

ქვეყნის მასშტაბით უბნების 10%-ის ავტომატური გადათვლის წესი ძალაში რჩება.

 ცესკოს უფლებამოსილების ქვეშ შეიქმნება მიზნობრივი ჯგუფი, რომელშიც

შევლენ სახალხო დამცველის ოფისისა და მოწვეული, სანდო, მიუკერძოებელი

4

არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, და ასევე

სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, დავების განხილვის

პროცესისითვის და ცესკოსთვის დროული რეკომენდაციების წარსადგენად.

შესაძლებელია, რომ ამ ჯგუფს მიენიჭოს დამატებითი ფუნქციები, როგორიცაა

გადათვლის პროცესში ჩართვა.

 ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის

უფლებების ოფისის (OშჩE/ODIHღ) 2021 წლის 20 მარტის ერთობლივი დასკვნის

შესაბამისად, რომელიც შეეხება 2021 წლის იანვარში ინიცირებულ ორ

კანონპროექტს (საკანონმდებლო ცვლილებებს პარტიების რეგისტრაციისა და

დაფინანსების შესახებ) და შეთავაზებული ცვლილებები უნდა გადაიხედოს.

ვადები:

საარჩევნოკანონპროექტისგანხილვასამუშაოჯგუფშიგანახლდებასხვა

ოპოზიციური პარტიების პარლამენტში შესვლის შემდეგ.

შეთანხმებისმიღწევიდანორიკვირისგანმავლობაშიშეცვლილიკანონპროექტი,

რომელიც ამ შეთანხმებას სრულად ასახავს, გაიგზავნება ეუთოს დემოკრატიული

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში (OშჩE/ODIHღ) დასკვნის

მისაღებად.

ყველასაჭიროცვლილებადროულადუნდაიყოსმიღებულიპარლამენტისმიერ

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე.

5

კანონისუზენაესობა/სასამართლორეფორმა

ამ საპარლამენტო ვადაში, ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის

მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგის ნიშნად,

პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა, შემდეგი პუნქტების

ჩათვლით:

 სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, ანგარიშვალდებულების და

ხარისხის გასაზრდელად, საქართველოს ხელისუფლებამ, 2017 და 2019 წლებში

მიღებული მართლმსაჯულების რეფორმების ორი პაკეტის შესაბამისად:

ა) პირველი ინსტანციის და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეების

დანიშვნისას უნდა გაზარდოს გამჭვირვალობა და დამსახურებაზე დაფუძნებული

შერჩევა, განსაკუთრებით მოსამართლეების დასანიშნად კეთილსინდისიერებასა

და კომპეტენციის კრიტერიუმებზე დაფუძნებული წერილობითი დასაბუთების

გამოქვეყნების გზით;

ბ) პარლამენტს უნდა წარუდგინოს კანონპროექტი უზენაეს სასამართლოში

დანიშვნებთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიის 2019 წლის 24 ივნისის

#949/2019 დასკვნის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით, რაც ეხება

დანიშვნებისადმი ეტაპობრივ მიდგომას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ღია

კენჭისყრას და საბჭოს მიერ წარდგენების დასაბუთების საჭიროებას;

გ) უზენაეს სასამართლოში არსებული წესებით დანიშვნებისგან თავი უნდა

შეიკავოს;

დ) მიიღოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2019 წლის ივნისში

მიღებული გადაწყვეტილების აღმსრულებელი კანონმდებლობა, სასამართლოს

გადაწყვეტილებების გამოსაქვეყნებლად წესების დადგენის გზით.

 ამავდროულად, უზენაეს სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშვნა უნდა

შეჩერდეს და ხელახლა დაიწყოს განცხადებების მიღება ახალ კანდიდატებთან

დაკავშირებითაც მას შემდეგ რაც, ახალი კანონი ძალაში შევა.

 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სიღრმისეული რეფორმა, რათა გაიზარდოს

გამჭვირვალეობა, კეთილსინდისიერება და ანგარიშვალდებულება, მათ შორის

განისაზღვროს დანიშვნის, შეფასების, დაწინაურების, გადაყვანის,

დისციპლინური გადაწყვეტილებების და დავების საკითხები, რომელიც

გაეგზავნა ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და

ადამიანის უფლებების ოფისს (OშჩE/ODIHღ) განსახილველად და მათი

რეკომენდაციები სრულად უნდა იყოს შესრულებული.

 რაც შეეხება მომავალ გენერალურ პროკურორებს, საკონსტიტუციო ცვლილებების

განსახორციელებლად აუცილებელი პროცედურების შემდეგ, საჯარო დებატების

ჩათვლით, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, განაგრძონ საერთო პოლიტიკური

პოზიციის გაზიარება, რომ შემდეგი გენერალური პროკურორების დანიშვნისთვის

საჭირო იქნება პარლამენტის წევრთა კვალიფიციური უმრავლესობის ხმები, რაც

ფართომასშტაბიან, ყველა პოლიტიკური პარტიის ჩართულობას და მხარდაჭერას

უზრუნველყოფს; ეს დანიშვნები უნდა ჩატარდეს საუკეთესო საერთაშორისო

პრაქტიკის შესაბამისად, გაჭვირვალე, მიუკერძოებელი, დამსახურებაზე

დაფუძნებული დანიშვნების უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, მხარეები იღებენ

ვალდებულებას, განაგრძონ საერთო პოლიტიკური პოზიციის გაზიარება,

6

მომავალი გენერალური პროკურორების არჩევის შესაძლო დაბლოკვის

საწინააღმდეგო მექანიზმის შემდეგნაირ ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით:

პირველორმცდელობასპარლამენტისწევრთაკვალიფიციურიუმრავლესობის

ხმები დასაჭირდება. შემდგომ მცდელობებს ხმების უბრალო უმრავლესობა

დასჭირდება.

ყოველიმომდევნოკენჭისყრაჩატარდებაარაუადრეს 4 კვირისაწინა

კენჭისყრიდან.

არჩევისშესაძლოდაბლოკვისსაწინააღმდეგოამპროცედურისშესაბამისად

ჩატარებული ნებისმიერი დანიშვნა (უბრალო უმრავლესობით) უნდა იყოს

დროებითი. მისი ვადა ერთი წლით შემოიფარგლება, რომლის განმავლობაშიც

დანიშვნის სტანდარტული პროცედურა თავიდან უნდა დაიწყოს.

 პარტიები იღებენ ვალდებულებას, განაგრძონ სასამართლო რეფორმა

ინკლუზიური პროცესის საშუალებით, სასამართლო რეფორმის მესამე და მეოთხე

ტალღის ეფექტიანობის შეფასების ჩათვლით. ამ რეფორმების განხორციელების

პროცესში გამოყენებული იქნება საერთაშორისო ექსპერტების რჩევები და

დახმარება, განსაკუთრებით დასანიშნი მოსამართლეების

კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით.

ვადები:

ამშეთანხმებისგანხორციელებისადაშემდგომირეფორმებისშესახებდისკუსია

იწყება სხვა ოპოზიციური პარტიების პარლამენტში შესვლისთანავე.

პროექტიშედგენილიადა 1 ივლისამდეიგზავნებავენეციისკომისიაშიდასკვნის

მისაღებად.

პირველიკენჭისყრაპარლამენტის 2021 წლისსაშემოდგომოსესიაზეჩატარდება.
პარლამენტისწრაფადდაამტკიცებსრეფორმებს, არაუგვიანეს 2022 წლის

საგაზაფხულო სესიისა.

7

პარლამენტშიძალაუფლებისგანაწილება

 პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან უხელმძღვანელებენ ხუთ

კომიტეტს, საიდანაც ორი კომიტეტი შერჩეული იქნება ქვემოთ მოყვანილი

სიიდან:

საპროცედუროსაკითხთადაწესებისკომიტეტი
იურიდიულსაკითხთაკომიტეტი
ადამიანისუფლებათადაცვისადასამოქალაქოინტეგრაციისკომიტეტი
საბიუჯეტოდასაფინანსოკომიტეტი
საგარეოსაქმეთაკომიტეტი

 პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან დაიკავებენ საპარლამენტო

დელეგაციის თავმჯდომარის 1 პოზიციას იმ საპარლამენტო დელეგაციებში,

რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ შემდეგ საერთაშორისო ფორუმებში:

ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა, ევროკავშირი–საქართველოს საპარლამენტო

ასოცირების კომიტეტი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და ეუთოს

საპარლამენტო ასამბლეა.

 სამომავლოდ, სხვა პოზიციები განაწილდება ისეთი ინკლუზიური ფორმულის

გამოყენებით, როგორიცაა D'Hონდტ მეთოდი [რომელიც არაპროპორციულობის

მინიმუმამდე დაყვანისთვის გამოიყენება]

 პარტიები იზრუნებენ ,,ჟან მონეს დიალოგის" ფორმატის შექმნაზე

ევროპარლამენტთან.

ვადები: ხელმოწერიდან ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დაიწყოს პარლამენტში

ძალაუფლების მეტი განაწილების პროცესი, რომ ცვლილებები ძალაში შევიდეს 2021

წლის საშემოდგომო სესიის მოწვევისთანავე.

8

მომავალიარჩევნები

ქართული ოცნების 2021 წლის 16 აპრილის შეთავაზების შესაბამისად, ვადამდელი

საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება 2022 წელს იმ შემთხვევაში, თუ 2021 წლის

ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება

მიიღებს ნამდვილი პროპორციული ხმების 43% -ზე ნაკლებს.

პარტიები მხედველობაში იღებენ ეუთო/ოდირის შეფასებას, რომლის მიხედვით "31

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი

თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამის მიუხედავად, ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ

ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და მმართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის

საზღვრის ბუნდოვანება საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტის მიმართ საზოგადოების

ნდობას ამცირებდა. (...) ფორმალურ საფუძველზე საჩივრების უდიდესი ნაწილის

განხილვაზე სისტემურმა უარის თქმამ საგრძნობლად შეამცირა მათზე ეფექტური

სამართლებრივი რეაგირება."

პარტიები აღიარებენ, რომ ისინი განსხვავებულად აფასებენ 2020 წლის არჩევნებს და

თანხმდებიან საპარლამენტო მანდატებზე და მონაწილეობაზე მომავალ არჩევნებში,

რომელიც ჩატარდება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული საარჩევნო რეფორმის

საფუძველზე, საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობისა და წინამდებარე

შეთანხმების განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე.

2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოს ხელისუფლება

მოითხოვს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ჩამოსვლას.

ვადები: მხარეებს პოლიტიკური ვალდებულება ეკისრებათ შეთანხმების

ხელმოწერისთანავე
ალექს
19 აპრილი 2021 06:28
საკვირველია, რომ ევროპას და ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკურ ოლიმპს არ ესმის, რომ პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკურ სცენაზე ხელოვნური პოლიელიტა დგას, რომელსაც პოლიტიკური სვლაგეზი , იდეური სამიზნე და მისი მიღწევის რაიმე ინსტრუმენტი არ გააჩნიათ , ფუქსავატ და ზერელე კომკავშირელთა უკანასკნელი არიერგარდის წარმომადგენელ შპანას პოლიტიკური პროდუქტის შექმნა არ ძალუძს, ისინი მედროვე ფუნქციონერებია, მათ დონეზე და მათ მიერ პოლიტკური გადაწყვეტილებები არასოდეს მიიღებოდა, რადგან ასეთის უნარს მოკლებულებია, ისინი უბრალოდ მიტმასნილი და მექანიკურა მიწებებეული ადგილებმონაცვლე მუდმივად პოზიციების და შეხედეულებების , უფროს წორად სხვადასხვა დროს სხვადასხვა როლების შემსრულებელი მდარე არაპროფესიონალებია, პიონერმერგოლურების დონეს არ გაცდენიან, ბავშვობიდან პროტექციით და გრანტშეწირულობებით მიიღეს ზედაპირული განათლება , "ისწავლეს" და იარეს კარიერულ კიბეზე ბიძების და პროტეჟე ნათლიების მხრებზე ამხედრებულებმა , საკუთრივ შექმნილი არაფერი აქვსთ, გარდა სხვისათვის წანართმევ მითვისებულისა , ცოტა ძნელი დასაჯერებელია , მაგრამ თუ ისტორიულ ექსკურსს გასდევთ, "საიდან ესენი ოლიმპზე ", იოლად აღმოაჩენთ, რომ ეს მარტივი ტიკინები სრულიად პოლიტიკურად ცვედანი გამოგონილი ტიკინებია , საქაჩულებია ,მარიონეტები და პოლიტიკურ ველზე რომ რეალური პოლიტიკოსები არ გამოჩდნენ , თავისუფალი სივრცის შესავსებად წინასწარ დადებული ბალასტია პოლიტიკური ველის 268 პოარტიით გასაჯერებლად ინერტულ მასალად გამოყენებული რეალურად მმართველი ძალის მიერ, ეს კი კომპარტიული ოლიგარქიაა, რომელიც კულისებში მოღვაწეობს, არცერთი იმ 268 პარტიიდან არ არის, იმიტომ რომ კომპარტიაა, და ზოგადად საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პარტოკრატიაა და უმაღლესი სამართალდამცავ სპეცსამსახურების კგბ და ასეთების ნაზავია , სინდიკატია საფინანსო საბანკო სფეროს მაგნატების და მედია სატელევიზიო ღიბუცების გაერთიანებასთან ერთად , ესენი ყოველგვარი იდეოლოგიურ მსოფლმხედველობითი ბაგაჟისა და პოლიტკური მრწამსისაგან თავისუფალი დაპირისპირებული შრეების წარმომადგენლებია , დემოკრატიის ელემენტარული წესების და პრინციპების ფალსიფიცრების და უწყალოდ გაყალბებული არჩევნების პოლიტიკური ფარსის და თანმხვედრი ყვითელი ტაშფანდურ ბომონდური მუდმივი წარმოდგენების მოწყობით , უგემოვნობის და ხეპრედ გაუნათლებლობის გავრცელებით , ასევე იარაღით მოიპოვებენ და ინარჩუნებენ უხილავი ხელისუფალის პოზიციებს, ღვრიდნენ და კვლავაც დაღვრიან სისხლს, ფლობენ რა საერთო სახალხო სახელმწიფო ქონების მართვის ყველა ბერკეტს, მათ ის ძალადობრივად ან რბილად მიიტაცეს დიდი ხნის წინ და ბუნებრივია რომ ეკონომიკური პროცესი კრახს განიცდის, მათ მისი მართვა არ შეუძლიათ, ისინი ხომ ათწლეულობის განმავლობაში ქრთამითა და ატკატით ცხოვრობდნენ და თავად პროდუქტის შექმნა არ შეუძლიათ, სხვები კი პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ნიჰილიზმში ყავთ ჩამწყვდეული ! შთქმულების თეორიაა ??!! კი , შთქმული ვარ ! თქვენცა ! თან დიდი ხნით ! გამოდით არჩევნებზე და არცერთი ხმა ამათ და მოვლენ უპატრონო პოლიტიკოსები , არადა იწუწუნეთ მთელი ცხოვრება !
ლევანი
19 აპრილი 2021 00:07
რატომ 43 და არა 48%. ხომ ამბობს ოცნება ჩვენ 48% ავიღეთო.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები