"რო­გორც და­ვი­ნა­ხე, მთლად მო­ხა­რუ­ლი არ იყო"- ბიძინა ივანიშვლთან შეხვედრის რა დეტალებს იხსენებს ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­ი ან­დრი­უს კუ­ბი­ლი­უს­ი?
"რო­გორც და­ვი­ნა­ხე, მთლად მო­ხა­რუ­ლი არ იყო"- ბიძინა ივანიშვლთან შეხვედრის რა დეტალებს იხსენებს  ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­ი ან­დრი­უს კუ­ბი­ლი­უს­ი?
კარ­გია, რომ ოპო­ზი­ცია უბ­რუნ­დე­ბა სა­პარ­ლა­მენ­ტო მუ­შა­ო­ბას. ოპო­ზი­ცი­ამ უნდა შე­ას­რუ­ლოს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი როლი და ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა უნდა გა­უ­წი­ოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, - ამის შე­სა­ხებ ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­მა ან­დრი­უს კუ­ბი­ლი­უს­მა ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტა­რე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით გა­მარ­თულ ონ­ლა­ინ დის­კუ­სი­ი­სას გა­ნა­ცხა­და, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ პო­ლი­ტი­კუ­რი სტა­ბი­ლუ­რო­ბის აღ­დგე­ნი­სა და რე­ფორ­მე­ბის გა­ტა­რე­ბის თე­მას მი­ე­ძღვნა.

მისი შე­ფა­სე­ბით, კარ­გია, რომ შე­თან­ხმე­ბას ხელი მო­ე­წე­რა, რად­გან ის ფა­რავს ნამ­დვი­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­კი­თხებს. ამას­თა­ნა­ვე კუ­ბი­ლი­უ­სის თქმით, მიღ­წე­უ­ლი შე­თან­ხმე­ბა არის პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი უფრო ფარ­თო შე­თან­ხმე­ბის­კენ, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ლი­ტი­კუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის.

"მო­ხა­რუ­ლი ვარ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა წარ­მა­ტე­ბით მოგ­ვარ­და. პირ­ველ რიგ­ში, უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­ამ საკ­მა­ოდ ხან­გრძლი­ვი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში ღრმა კრი­ზი­სი გა­ი­ა­რა. კრი­ზი­სი კარ­გია, რად­გან თუ ის არ გკლავს, მა­შინ გაძ­ლი­ე­რებს. ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ ეს გა­მოც­დი­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­ის­თვი­საც რა­ი­მე კარ­გი შე­დე­გის მომ­ტა­ნი იქ­ნე­ბა და გა­აძ­ლი­ე­რებს დე­მოკ­რა­ტი­ულ
ინ­სტი­ტუ­ცი­ებს. კარ­გი ის არის, რომ ჩვენ და­ვი­ნა­ხეთ ევ­რო­კავ­ში­რის ლი­დე­რო­ბის როლი და კარ­გია, რო­დე­საც ლი­დე­რო­ბის მსგავ­სი მა­გა­ლი­თის ნახ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გვეძ­ლე­ვა. სა­ქარ­თვე­ლო წინ მი­დის. ჩვენ ვი­ცით, რომ ქარ­თვე­ლე­ბი ემო­ცი­უ­რი ხალ­ხი ხართ, ზოგ­ჯერ ეს გავ­ლე­ნას ახ­დენს იმა­ზეც, თუ რო­გორ წა­რი­მარ­თე­ბა დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პრო­ცე­სი.

კარ­გია, რომ შე­თან­ხმე­ბას ხელი მო­ე­წე­რა. ის ფა­რავს ნამ­დვი­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­კი­თხებს. კარ­გია, რომ ოპო­ზი­ცია უბ­რუნ­დე­ბა სა­პარ­ლა­მენ­ტო მუ­შა­ო­ბას. ოპო­ზი­ცი­ამ უნდა შე­ას­რუ­ლოს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი როლი და ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბა უნდა გა­უ­წი­ოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­საც აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი როლი, რომ მო­უს­მი­ნოს ოპო­ზი­ცი­ას და ამავდრო­უ­ლად მი­ი­ღოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი,“- გა­ნა­ცხა­და კუ­ბი­ლი­უს­მა.

მი­სი­ვე თქმით, არ­სე­ბობს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და ოპო­ზი­ცი­ის მუ­შა­ო­ბის ევ­რო­პუ­ლი მო­დე­ლი, რო­მე­ლიც არ გუ­ლის­ხმობს აბ­სო­ლუ­ტურ თან­ხმო­ბას ყვე­ლა სა­კი­თხის ირ­გვლივ, მაგ­რამ რო­მელ­საც აქვს სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვის რე­სურ­სი სტრა­ტე­გი­ულ სა­კი­თხებ­ზე.

"არის ევ­რო­პუ­ლი ტრა­დი­ცია და მო­დე­ლი თუ რო­გორ უნდა იმუ­შა­ოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ და ოპო­ზი­ცი­ამ - ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ ყვე­ლა სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით უნდა იყოს აბ­სო­ლუ­ტუ­რი თან­ხმო­ბა, მაგ­რამ არ უნდა და­ი­კარ­გოს სტრა­ტე­გი­უ­ლი ხედ­ვა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი მიზ­ნე­ბი. რო­დე­საც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ჯერ კი­დევ „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ლი­დე­რი იყო, ვილ­ნი­უს­ში ვი­ზი­ტი­სას ჩვენ მას ვაჩ­ვე­ნეთ სა­პარ­ლა­მენ­ტო მუ­შა­ო­ბის ევ­რო­პუ­ლი მა­გა­ლი­თი, რო­დე­საც მწვა­ვე დე­ბა­ტე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ჩვენ ვრჩე­ბო­დით ერთ აზ­რზე ისეთ სტრა­ტე­გი­ულ სა­კი­თხებ­ზე, რო­გო­რიც, მა­გა­ლი­თად, თავ­დაც­ვი­თი სა­კი­თხე­ბია და მე მა­შინ გა­ვაჟ­ღე­რე ჩემი მე­სი­ჯი, რომ ჩვენ ერ­თმა­ნეთს არ ვგზავ­ნით სა­პა­ტიმ­რო­ში. რო­გორც და­ვი­ნა­ხე, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მთლად მო­ხა­რუ­ლი არ იყო ჩემი ამ გზავ­ნი­ლის გამო, მაგ­რამ მე ის მა­ინც გა­ვაჟ­ღე­რე. ეს შე­თან­ხმე­ბა, რო­მე­ლიც მი­იღ­წე­უ­ლია, არის პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი უფრო ფარ­თო შე­თან­ხმე­ბის­კენ, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ლი­ტი­კუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის. ეს არის შე­თან­ხმე­ბა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლად აყე­ნებს ინ­ტეგ­რა­ცი­ის დღის წეს­რიგს,“- გა­ნა­ცხა­და კუ­ბი­ლი­უს­მა.

სავლე
15 მაისი 2021 17:06
ნაცები რომ გზავნიდნენ ხალხს ციხეში , მაშინ სად იყავი თეოფილე ?

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები