"ეს დღე იყო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე, ტყუილად მიცხოვრია! " - რას წერს 25 წლის გოგონას საქმეზე დაკავებული ექიმის მამა?
"ეს დღე იყო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე, ტყუილად მიცხოვრია! " - რას წერს 25 წლის გოგონას საქმეზე დაკავებული ექიმის მამა?
ნო­დარ ბო­ხუ­ას სა­ხე­ლო­ბის კარ­დი­ო­ვას­კუ­ლუ­რი ცენ­ტრის ოფი­ცი­ა­ლურ "ფე­ის­ბუქგ­ვერ­დზე" გა­მოქ­ვეყ­ნდა, კონ­სტან­ტი­ნე ყი­ფი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბა, რო­მე­ლიც და­კა­ვე­ბუ­ლი ექი­მის ვახ­ტანგ ყი­ფი­ა­ნის მა­მაა. და­კა­ვე­ბულს სამ­სა­ხუ­რებ­რივ გულ­გრი­ლო­ბა­ში, სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით თაღ­ლი­თო­ბა­სა და უკა­ნო­ნო სა­ე­ქი­მო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში სდე­ბენ ბრალს.

ბა­ტონ კოს­ტან­ტი­ნე ყი­ფი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბას უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:

"ვი­ნა­ი­დან უამ­რა­ვი ჩემი კო­ლე­გა, მე­გო­ბა­რი, პა­ცი­ენ­ტი და უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნი მი­კავ­შირ­დე­ბა, მე­კი­თხე­ბა პირ­ველ რიგ­ში თუ რო­გორ ვგრძნობ თავს და მერე გა­მოთ­ქვამს სურ­ვილს თა­ნად­გო­მის, გა­დავ­წყვი­ტე გა­მო­ვეხ­მა­უ­რო ყვე­ლა იმ ადა­მი­ანს, ვინც გულ­თან ახ­ლოს მი­ი­ტა­ნა ჩემი და ჩემი
ოჯა­ხის პრობ­ლე­მე­ბი. მინ­და დიდი თა­ნაგ­რძნო­ბა გა­მო­ვუ­ხა­ტო პა­ცი­ენ­ტის მშობ­ლებს, რა თქმა უნდა, მათი ტრა­გე­დია ვერ შე­ედ­რე­ბა ჩემი შვი­ლის სირ­თუ­ლე­ებს. მინ­და ვთქვა, რომ პირ­ვე­ლი დღი­დან, რო­დე­საც მოხ­და ეს შემ­თხვე­ვა მე ვი­ყა­ვი საქ­მის კურ­სში ეტა­პობ­რი­ვად, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვა არ იყო და­წყე­ბუ­ლი. 45 წე­ლია ვმუ­შა­ობ ქი­რურ­გი­ის ერთ-ერთი
რთუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რო­მელ­საც ჰქვია სის­ხლძარ­ღვთა ქი­რურ­გია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ყო­ველ­თვის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი არ ვყო­ფილ­ვარ. მერ­წმუ­ნეთ, ყო­ველ­თვის ვა­ა­ნა­ლი­ზებ­დი იქ­ნებ სხვა­ნა­ი­რად გა­მე­კე­თე­ბი­ნა ჩა­რე­ვა, იქ­ნებ მე და­ვუშ­ვი შეც­დო­მა. ეს მარ­ტო ჩემი არა, და­მი­ჯე­რეთ, ყვე­ლა ქი­რურ­გის ხვედ­რია.

აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გულ­წრფე­ლად გე­უბ­ნე­ბით, რომ ასე­თი სუ­ლის­კვე­თე­ბით ვზრდი­დი ჩემს მო­წა­ფე­ებს და რა თქმა უნდა უფრო მომ­თხოვ­ნი ვი­ყა­ვი ჩემი შვი­ლი­სად­მი. ჩემ­თვის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი ტრა­გე­დია იყო მოს­მე­ნა პრო­კუ­რო­რის და მა­ს­მე­დი­ის მხრი­დან გა­კე­თე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბი­სა, რომ თით­ქოს "ვახ­ტანგ ყი­ფი­ა­ნი თაღ­ლი­თია" და არა ის, რომ ვახ­ტან­გი და­ა­პა­ტიმ­რეს. ეს დღე იყო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე მძი­მე, ტყუ­ი­ლად მი­ცხოვ­რია! მე­ო­რე დღეს როცა სა­მე­დი­ცი­ნო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და მე შევხდით მი­ნისტრს, ვი­სა­უბ­რეთ არა მარ­ტო ვახ­ტანგზე, არა­მედ იმ ხარ­ვე­ზებ­ზე რაც არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ლი­ცენ­ზი­რე­ბას­თან და დავ­სა­ხეთ კონ­კრე­ტუ­ლი გეგ­მე­ბი, რო­გორ გა­მო­ვას­წო­როთ ხარ­ვე­ზე­ბი, რომ აღარ გან­მე­ორ­დეს შემ­დეგ­ში ასე­თი შე­უ­სა­ბა­მო­ბა. გან­ხილ­ვის შემ­დეგ ქალ­ბა­ტონ­მა ეკა­ტე­რი­ნემ და­ა­დას­ტუ­რა რომ ვახ­ტან­გი გა­უ­გებ­რო­ბის მსხვერ­პლია, ჩემ­ზე ბედ­ნი­ე­რი იმ წუ­თებ­ში ალ­ბათ არა­ვინ არ იყო. მე ნაკ­ლე­ბად მა­დარ­დებ­და რომ ის იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი, რად­გან დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი რომ ვახ­ტანგს უახ­ლო­ეს ხან­ში გა­მო­უშ­ვებ­დნენ ცი­ხი­დან და საქ­მე გა­და­ვი­დო­და ნორ­მა­ლურ სა­მარ­თლებ­რივ ჩარ­ჩო­ში.

ამ დღე­ებ­ში გა­მო­ხა­ტუ­ლი სა­ე­ქი­მო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის პრო­ტეს­ტი გა­მო­იწ­ვია არა ვახ­ტან­გის უსა­ფუძ­ვლო და­კა­ვე­ბამ, არა­მედ ექი­მებ­მა და­ი­ნა­ხეს, რა დიდი რის­კის ქვეშ შე­იძ­ლე­ბა იყოს თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი, გა­უ­გებ­რო­ბამ, რო­გო­რი უსა­მარ­თლო­ბის მსხვერ­პლად შე­იძ­ლე­ბა აქ­ცი­ოს ისი­ნი. ექი­მის საქ­მი­ა­ნო­ბა ისე­დაც წარ­მო­ად­გენს უდი­დეს რისკს, ნე­ბის­მი­ე­რი ჩა­რე­ვა შე­იძ­ლე­ბა არ დამ­თავ­რდეს და­დე­ბი­თი შე­დე­გით სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზის გამო და თუ ექიმს აქვს შეგ­რძნე­ბა და­უც­ვე­ლო­ბის, მერ­წმუ­ნეთ პირ­ველ რიგ­ში და­ზა­რალ­დე­ბა პა­ცი­ენ­ტი.

მე და ჩემი კო­ლე­გე­ბი ვე­ცა­დეთ, რომ თა­ვი­დან აგ­ვე­ცი­ლე­ბი­ნა სა­კი­თხის პო­ლი­ტი­ზი­რე­ბა, რად­გან ვხვდე­ბო­დით, აქ პო­ლი­ტი­კუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბის­თვის მყა­რი ნი­ა­და­გი მო­ი­ძებ­ნე­ბო­და. მე მად­ლი­ე­რი ვარ ყვე­ლა პო­ლი­ტი­კო­სის, რო­მე­ლიც გა­გე­ბით შეხ­ვდა ამ სა­კითხს და დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით ეს მიღ­წე­უ­ლია. რაც შე­ე­ხე­ბა შემ­დგომ ეტა­პებს ჩემი ცხოვ­რე­ბი­სა, ძა­ლი­ან დიდი იმე­დი მაქვს რომ უახ­ლო­ეს ხან­ში ვახ­ტანგს გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბენ წი­ნას­წა­რი პა­ტიმ­რო­ბი­დან და სა­სა­მარ­თლო­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა სი­მარ­თლე. შემ­დეგ ეტა­პად, ჩემი კო­ლე­გე­ბის დახ­მა­რე­ბით, მხედ­ვე­ლო­ბა­ში მაქვს დარ­გობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს­თან ერ­თად უნდა ვი­მუ­შა­ვოთ სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ბა­ზა­ზე, რომ სხვაც არ გახ­დეს მსგავ­სი უსა­მარ­თლო­ბის მსხვერპ­ლი. (წყარო)

შე­გახ­სე­ნებთ, გა­სულ კვი­რას მო­სა­მარ­თლის გან­ჩი­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე თბი­ლი­სის ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი ლობ­ჟა­ნი­ძე და ამა­ვე კლი­ნი­კის ექი­მი ვახ­ტანგ ყი­ფი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს. პრო­კუ­რა­ტუ­რამ საქ­მე სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი გულ­გრი­ლო­ბის, სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით თაღ­ლი­თო­ბი­სა და უკა­ნო­ნო სა­ე­ქი­მო საქ­მი­ა­ნო­ბის ფაქ­ტზე აღ­ძრა. უკა­ნო­ნო სა­ე­ქი­მო საქ­მი­ა­ნო­ბის გამო პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში მი­ე­ცა ანეს­თე­ზი­ო­ლო­გი მაგ­და ხო­ჭო­ლა­ვაც, მაგ­რამ რად­გან სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ არის, მას პა­ტიმ­რო­ბა და­უს­წრებ­ლად შე­ე­ფარ­და.25 წლის ნა­თია ცი­რე­კი­ძე 20 თვეა, კო­მა­ტო­ზურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია და ოჯა­ხი იმ ექი­მე­ბის დას­ჯას ითხოვს, ვინც გო­გო­ნა ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩა­აგ­დო.თამარი
14 აგვისტო 2020 11:35
ეს განსაცდელიც გადაივლის. მე არ ვარ ექიმი, მე ვარ ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული. 11 წელი ექიმებთან ერთად ვიბრძვი სიცოცხლისთვის. ცუდი ექიმი მე არ შემხვედრია. უბრალოდ ყველას ორგანიზმი ინდივიდუალურია და როდის რა მოხდება ყველაფერს ვერ გათვლი. ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა. მე მაინც მჯერა ექიმების. უდიდესი პატივისცემა თქვენ.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
თვის კითხვადი სტატიები