"რო­დე­საც დი­ა­ბე­ტი­ა­ნი პა­ცი­ენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­დე­ბა, ჩა­რე­ვა ხში­რად უშე­დე­გოა" რა შემ­თხვე­ვა­ში დგე­ბა ლე­ტა­ლუ­რი შე­დე­გი დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებ­ში, Covid-19-ით ინ­ფი­ცი­რე­ბი­სას
"რო­დე­საც დი­ა­ბე­ტი­ა­ნი პა­ცი­ენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­დე­ბა, ჩა­რე­ვა ხში­რად უშე­დე­გოა" რა შემ­თხვე­ვა­ში დგე­ბა ლე­ტა­ლუ­რი შე­დე­გი დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებ­ში, Covid-19-ით ინ­ფი­ცი­რე­ბი­სას
ბოლო პე­რი­ოდ­ში საგ­რძნობ­ლად მო­ი­მა­ტა შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტის მოქ­ნე პა­ცი­ენ­ტებ­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტებ­მა. რა შემ­თხვე­ვა­ში დგე­ბა ლე­ტა­ლუ­რი შე­დე­გი დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებ­ში, Covid-19-ით ინ­ფი­ცი­რე­ბი­სას და რა­ტომ ვერ ხერ­ხდე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ავ­დე­ბის ისე მარ­თვა, რომ თა­ვი­დან იყოს აცი­ლე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა? Ambebi.ge ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ ლაშა უჩა­ვას ესა­უბ­რა.

- რა­ტომ მო­ი­მა­ტა კო­რო­ნა­ვირუ­სით დი­ა­ბე­ტის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტთა გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რი­ცხვმა ბოლო პე­რი­ოდ­ში?
- ეს ზო­გა­დად ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რი­ცხვის მა­ტე­ბას­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. კო­რო­ნა­ვირუ­სით გარ­დაც­ვლილ­თა რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდას­თან ერ­თად, მო­ი­მა­ტა შაქ­რი­ა­ნი დი­ბა­ე­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ­თა გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­თხვე­ვებ­მაც. თა­ვი­დან­ვე
გა­მოვ­ლინ­და, რომ ამ და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებს გა­ცი­ლე­ბით რთუ­ლად გა­დაჰ­ქონ­დათ კო­რო­ნა­ვირუ­სი. სა­ერ­თა­შო­რი­სო მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, დღეს­დღე­ო­ბით, შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი არის ერთ-ერთ პირ­ველ ად­გილ­ზე გარ­თუ­ლე­ბე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. ზო­გა­დად, ნე­ბის­მი­ე­რი ვირუ­სი და ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სი იწ­ვევს შაქ­რის ციფ­რე­ბის მა­ტე­ბას ორ­გა­ნიზ­მში, რაც ხელს უშ­ლის სტან­დარ­ტუ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას. რაც შე­ეხ­ბეა კო­რო­ნა­ვირუ­სის დროს დი­ა­ბე­ტი­ა­ნი პა­ცი­ნე­ტის
მკურ­ნა­ლო­ბას, აქ არ­სე­ბობს ერთ სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვა. დექ­სა­მე­ტა­ზო­ნი, რო­მელ­საც დღეს­დღე­ო­ბით წამ­ყვა­ნი ად­გი­ლი უჭი­რავს კო­რო­ნა­ვირუ­სის მკურ­ნა­ლო­ბის პრო­ტო­კოლ­ში, იწ­ვევს გლუ­კო­ზის დო­ნის მო­მა­ტე­ბას. ამი­ტომ მთა­ვა­რია გარ­თუ­ლე­ბე­ბე­მა­დე არ მი­ვი­დეს საქ­მე, თო­რემ შემ­დეგ მარ­თვა იოლი არ არის. მა­ღა­ლი შა­ქა­რის რი­ცხვე­ბი თა­ვად იწ­ვევს ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სის წარ­მოქ­მნას სის­ხლძ­რარ­ღვებ­ში და კუ­ა­გუ­ლა­ცი­ის დარ­ღვე­ვას. ეს კი პირ­და­პირ ქმნის ვირუ­სის დროს თრომ­ბო­ემ­ბო­ლი­ის გან­ვი­თარ­ბის რისკს, რაც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, იწ­ვევს სამ­წუ­ხა­რო გა­მო­სა­ვალს - გარ­და­ცც­ვა­ლე­ბას.

- რა შემ­თხვე­ვა­ში ურ­თულ­დე­ბათ დი­ბე­ტის მქო­ნე­ებს Covid-19?
- როცა შაქ­რის ციფ­რე­ბი კომ­პენ­სი­რე­ბუ­ლია და პა­ცი­ენ­ტი ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს მის და­ა­ვა­დე­ბას, რის­კე­ბი ზუს­ტად ისე­თი­ვეა, რო­გო­რიც სრუ­ლი­ად ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის შემ­თხვე­ვა­ში. თუ ადა­მი­ა­ნი არ იცავს ექი­მის მი­თი­თე­ბებს, არ იღებს შე­სა­ბა­მის მე­დი­კა­მენ­ტებს, არ­ღვევს სწო­რი კვე­ბის პრინ­ცი­პებს, ის აუ­ცი­ლებ­ლად აღ­მოჩ­ნდე­ბა ამ რის­კის წი­ნა­შე. შაქ­რის მა­ღა­ლი ციფ­რე­ბი იწ­ვევს ორ­გა­ნიზ­მში ნერ­ვუ­ლი იმ­პულ­სე­ბის გა­და­ცე­მის შე­ფერ­ხე­ბას, რაც აქ­ვე­ი­თებს იმუ­ნი­ტეტს. და­სუს­ტე­ბუ­ლი იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მა ვერ ებ­რძვის ორ­გა­ნიზ­მში შეჭ­რილ ვერ­ცერთ ვირუსს, მათ შო­რის ვერც კო­რო­ნა­ვირუსს.

- ძი­რი­თა­დად რა შემ­თხვე­ვა­ში დგე­ბა ფა­ტა­ლუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლი?

- ლე­ტა­ლუ­რი გა­მო­სავ­ლი მა­შინ დგე­ბა, რო­დე­საც ინ­ფი­ცი­რე­ბამ­დე ადა­მა­ი­ნი არ აქ­ცევს ყუ­რა­დღე­ბას შაქ­რის მაჩ­ვე­ნე­ბელს და მუდ­მი­ვად აქვს მა­ღა­ლი. რო­დე­საც დი­ა­ბე­ტი­ა­ნი პა­ცი­ენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­დე­ბა, ჩა­რე­ვა ხში­რად უშე­დე­გოა, რად­გან შაქ­რის დო­ნის მო­წეს­რი­გე­ბა ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია და ეს წა­მებ­ში არ ხდე­ბა. ამი­ტომ ინ­ფი­ცი­რე­ბამ­დე პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში, უნდა მი­აქ­ცი­ონ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა თა­ვი­ანთ და­ა­ვა­დე­ბას და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ გარ­თუ­ლე­ბე­ბის რის­კი. რო­გორც კო­რო­ნა­ვირუ­სი, ისე გლუ­კო­ზის მა­ღა­ლი დონე, იწ­ვევს სის­ხლძარ­ღვებ­ში ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას, რაც ხელს უწყობს თრომ­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. სწო­რედ თრომ­ბო­ემ­ბო­ლია ხდე­ბა ხში­რად შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბტის მქო­ნე პი­რე­ბის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი კო­რო­ნა­ვირუ­სის დროს. ვერ ვი­ტყვი, რომ ფა­ტა­ლუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლი დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის გამო ხდე­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ხში­რად ეს პა­ცი­ენ­ტთა და­უ­დევ­რო­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი.

- რო­დის უნდა მო­ი­თხო­ვონ კლი­ნი­კა­ში გა­დაყ­ვა­ნა დი­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ­მა პა­ცი­ენ­ტებ­მა, რომ­ლე­ბიც კო­რო­ნა­ვირუსს სახ­ლში მკურ­ნა­ლო­ბენ?
- რო­დე­საც მი­უ­ხე­და­ვად მცდ­ლო­ბე­ბი­სა, ვერ ხდე­ბა შაქ­რის ციფ­რე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბა. ამ დროს აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, პა­ცი­ენ­ტის გა­დაყ­ვა­ნა სტა­ცი­ო­ნარ­ში, იმი­სათ­ვის, რომ კლი­ნი­კა­ში იყოს მარ­თუ­ლი შაქ­რის დონე სხვა­დას­ხვა გა­დას­ხმე­ბი­თა და ინ­სუ­ლი­ნო­თე­რა­პი­ით. ისი­ნი მუდ­მი­ვად უნდა იყ­ვნენ ოჯა­ხის ექი­მი­სა და ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გის ზე­დამ­ხედვ­ლო­ბის ქვეშ სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში მკურ­ნა­ლო­ბი­სას.

- რა რე­კო­მე­და­ცი­ე­ბი გაქვთ კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი დი­ა­ბე­ტი­ა­ნი პი­რე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც ვირუსს სახ­ლში მკურ­ნა­ლო­ბენ?
- მსოფ­ლიო ჯან­დაც­ვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ 21 მარტს გა­მო­ი­ცა დე­ბუ­ლე­ბა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, კო­რო­ნა­ვირუ­სის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი პრე­ვენ­ცი­აა ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის პრინ­ცი­პე­ბის და­ნერგვა, რაც გუ­ლის­ხმობს სწორ კვე­ბას, ფი­ზი­კურ აქ­ტი­ვო­ბა­სა და სწორ ძილს. ამ კომ­პო­ნენ­ტე­ბის დარ­ღვე­ვა იწ­ვევს შაქ­რის ციფ­რე­ბის მო­მა­ტე­ბას. ვირუ­სის ფონ­ზე მიმ­დი­ნა­რე ზო­გა­დი სი­სუ­ტი­სა და უე­ნერ­გი­ო­ბის გამო, ადა­მი­ა­ნე­ბი შვე­ბას პო­უ­ლო­ბენ საკ­ვებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით ტკბილ საკ­ვებ­ში, ამ გზით ცდი­ლო­ენ ენერ­გი­ის აღ­დგე­ნას, რაც არის და­უშ­ვე­ბე­ლი. კო­რო­ნა­ვირუ­სის დროს ტკბილ საკ­ვებ­ზე უარი უნდა თქვან რო­გორც დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა, ასე­ვე მათ, ვი­საც დი­ა­ბე­ტი არ აწუ­ხებთ. გააგრძელეთ კითხვა
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები