Wizz Air-მა, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, პირდაპირი რეგულარული რეისები განაახლა - რა ფოტოებს ავრცელებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი?
Wizz Air-მა, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, პირდაპირი რეგულარული რეისები განაახლა - რა ფოტოებს ავრცელებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი?

Wizz Air-მა, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, პირდაპირი რეგულარული რეისები განაახლა - რა ფოტოებს ავრცელებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი?

ქუ­თა­ი­სის და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის სა­ხე­ლო­ბის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი აე­რო­პორ­ტი მგზავ­რე­ბის­თვის გა­იხ­სნა. სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის პრეს­სამ­სა­ხუ­რის ცნო­ბით, ავი­ა­კომ­პა­ნია Wizz Air-მა, სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­პას შო­რის პირ­და­პი­რი რე­გუ­ლა­რუ­ლი რე­ი­სე­ბი გა­ნა­ახ­ლა.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პან­დე­მი­ის შემ­დეგ, ვილ­ნი­უ­სი­დან ქუ­თა­ი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, პირ­ვე­ლი რე­გუ­ლა­რუ­ლი ფრე­ნა გან­ხორ­ცი­ელ­და.

"გა­ნახ­ლე­ბულ აე­რო­პორ­ტში რე­ისს იმე­რეთ­ში სა­ხელ­მწი­ფო რწმუ­ნე­ბუ­ლი ზვი­ად შა­ლამ­ბე­რი­ძე, ქუ­თა­ი­სის მერი იო­სებ ხა­ხა­ლე­იშ­ვი­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის დი­რექ­ტო­რი თა­მარ არ­ჩუ­ა­ძე და
ად­გი­ლობ­რი­ვი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის სხვა წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი დახ­ვდნენ. პირ­ვე­ლი რე­ი­სის მგზავ­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბი­სა და DMO IMERETI ორ­გა­ნი­ზე­ბით სიმ­ბო­ლუ­რი სა­ჩუქ­რე­ბი და­უ­რიგ­დათ“,-აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

თა­მარ არ­ჩუ­ა­ძის გან­ცახ­დე­ბით, 2 მა­ი­სი­დან აე­რო­პორ­ტში ოპე­რი­რე­ბას და­ი­წყებს ყა­ზა­ხუ­რი და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ნია ავი­ა­კომ­პა­ნია FlyArystan-ი, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ რე­გუ­ლა­რულ რე­ი­სებს ცენ­ტრა­ლუ­რი აზი­ი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს შო­რის სამი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს


"ზა­ფხუ­ლის სა­ნა­ვი­გა­ციო
სე­ზონს ქუ­თა­ი­სის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი აე­რო­პორ­ტით ვხვდე­ბით. დღე­ი­დან, ქუ­თა­ი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტმა გა­ნა­ახ­ლა ოპე­რი­რი­რე­ბა. პირ­ვე­ლი რე­ი­სი ავი­ა­კომ­პა­ნია Wizz Air-მა ვილ­ნი­უ­სი­დან შე­ას­რუ­ლა, დღეს­ვე ასე­ვე შეს­რულ­დე­ბა რე­ი­სი ვარ­შა­ვი­დან. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ჩვე­ნი აე­რო­პორ­ტის ტერ­მი­ნა­ლი გა­ნახ­ლდა და ოთხჯერ გა­ფარ­თოვ­და. რაც ჯამ­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 30 ათა­სი კვად­რა­ტულ ერ­თი­ან სივ­რცეს ქმნის - სა­ერ­თო მოფ­რე­ნი­სა და გაფ­რე­ნის დარ­ბა­ზე­ბით და ყვე­ლა იმ აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბით, რო­მე­ლიც აე­რო­პორ­ტის ოპე­რი­რე­ბის­თვი­საა სა­ჭი­რო. მა­ი­სი­დან აე­რო­პორ­ტში ვი­ზე­ა­რი რი­გი­სა და დორ­ტმუნ­დის მი­მარ­თლე­ბით ამა­ტებს რე­ი­სებს. ასე­ვე, 2 მა­ი­სი­დან აე­რო­პორ­ტში ოპე­რი­რე­ბას და­ი­წყებს ქუ­თა­ი­სის­თვის სრუ­ლია ახა­ლი, ყა­ზა­ხუ­რი და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ნია ავი­ა­კომ­პა­ნია FlyArystan, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ რე­გუ­ლა­რულ რე­ი­სებს ცენ­ტრა­ლუ­რი აზი­ი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს შო­რის სამი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. სხვა სი­ახ­ლე­ე­ბი ოპე­რი­რე­ბის გა­ნახ­ლე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად აე­რო­პორ­ტში ეტა­პობ­რი­ვად და­ი­ნერ­გე­ბა“,-გა­ნა­ცხა­და თა­მარ არ­ჩუ­ა­ძემ.

სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის ცნო­ბით, გა­ნახ­ლე­ბულ ტერ­მი­ნალ­ში 18 სა­რე­გის­ტრა­ციო დახ­ლი მო­ე­წყო, სა­ი­და­ნაც ორი ე.წ. baggage drop იქ­ნე­ბა და მგზავ­რე­ბი რე­გის­ტრა­ცი­ის ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ში გავ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში, ბარ­გის ჩა­ბა­რე­ბას თა­ვი­სით შეძ­ლე­ბენ.

"ქუ­თა­ი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტის ტერ­მი­ნა­ლის კონ­ცეფტ-დი­ზა­ი­ნი ჰო­ლან­დი­ურ არ­ქი­ტექ­ტუ­რულ კომ­პა­ნია UN STUDIO-ს ეკუთ­ვნის, ხოლო ქარ­თუ­ლი მხრი­დან ტერ­მი­ნა­ლის ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ინ­ზე იმუ­შა­ვა სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის არ­ქი­ტექ­ტორ-დი­ზა­ი­ნერ­მა მა­ი­რამ ყარ­ყა­რაშ­ვილ­მა, რო­მელ­მაც არ­სე­ბუ­ლი კონ­ცეფ­ცია აე­რო­პორ­ტის მო­თხოვ­ნებს მო­არ­გო. შე­გახ­სე­ნებთ, არ­სე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის თა­ნახ­მად, ტერ­მი­ნალ­ში და­იშ­ვე­ბი­ან მხო­ლოდ მგზავ­რე­ბი. ტერ­მი­ნალ­ში გამ­ცი­ლებ­ლის შეს­ვლა ნე­ბა­დარ­თუ­ლია მხო­ლოდ არას­რულ­წლო­ვა­ნი­სა და შშმ პი­რის თან­ხლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. პირ­ბა­დის გა­რე­შე ტერ­მი­ნალ­ში შეს­ვლა აკ­რძა­ლუ­ლია. მგზავ­რებს, რომ­ლებ­საც 37.5 ზე მეტი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და­უ­ფიქ­სირ­დე­ბათ შე­ნო­ბა­ში არ და­იშ­ვე­ბი­ან“,-აღ­ნიშ­ნუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს აე­რო­პორ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა