"კოვიდი არ ჩერდება. ლაბორატორიაში შექმნილ ვირუსს დიდი ალბათობით განსხვავებული ქცევის ლოგიკა აქვს ბუნებრივთან შედარებით"
"კოვიდი არ ჩერდება. ლაბორატორიაში შექმნილ ვირუსს დიდი ალბათობით განსხვავებული ქცევის ლოგიკა აქვს ბუნებრივთან შედარებით"
აშშ-ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი ექი­მი ზუ­რაბ გუ­რუ­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე კო­რო­ნა­ვირუ­სულ პან­დე­მი­ა­ზე მო­რიგ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

à la guerre comme à la guerre

ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო სამ­სა­ხურ­მა, ვე­ტე­რა­ნე­ბის ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მამ დღე­ი­დან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გა­ხა­და კო­ვიდ-აცრა სის­ტე­მის ყვე­ლა რან­გის სა­მე­დი­ცი­ნო მო­სამ­სა­ხუ­რი­სათ­ვის. დღე­ი­დან 8 კვი­რა ეძ­ლე­ვა ყვე­ლა ექიმს, ექთანს, სა­ნი­ტარს, სა­მე­დი­ცი­ნო ტექ­ნი­კოსს, რომ აც­რის პრო­ცე­სი და­ას­რუ­ლოს; ამ ვა­დის გას­ვლის შემ­დეგ აუც­რე­ლე­ბი და­თხოვ­ნი­ლი იქ­ნე­ბი­ან სის­ტე­მი­დან.

ორი დღის წინ AHA-მ -ამე­რი­კის ჰოს­პი­ტალ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ამ, რო­მე­ლიც და­ახ­ლო­ე­ბით 5 ათას
კლი­ნი­კას აერ­თი­ა­ნებს, მხა­რი და­უ­ჭი­რა ჯან­დაც­ვის მუ­შა­კე­ბის სა­ყო­ველ­თაო და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ვაქ­ცი­ნა­ცი­ას. ასე რომ, მხო­ლოდ დრო­ის ამ­ბა­ვია, სა­ნამ აცრა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­დე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის, ვი­საც სო­ცი­უ­მის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი მო­ნა­პო­ვა­რით სარ­გებ­ლო­ბა სურს. ვე­ლო­დი ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და არ გამ­კვირ­ვე­ბია.

კო­ვი­დი არ ჩერ­დე­ბა. ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში შექ­მნილ ვირუსს დიდი ალ­ბა­თო­ბით გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ქცე­ვის ლო­გი­კა აქვს ბუ­ნებ­რივ­თან
შე­და­რე­ბით, რო­მე­ლიც თა­ვად "მშვიდ­დე­ბა" გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის შემ­დეგ. მიკ­რო­სამ­ყა­რო­სა და მაკ­რო­სამ­ყა­როს ჩვე­უ­ლი ომის ბა­ლან­სი და­ირ­ღვა, რად­გან მიკ­რო­სამ­ყა­როს მხა­რეს მაკ­რო­სამ­ყა­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი დად­გნენ და ერ­თად შე­უ­ტი­ეს კა­ცობ­რი­ო­ბას.

ეს ომია; და­უნ­დო­ბე­ლი ჰიბ­რი­დუ­ლი ომი. ომში კი სამ­ხედ­რო კა­ნო­ნე­ბი მოქ­მე­დებს. ირ­ღვე­ვა ადა­მი­ან­თა პი­რა­დი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა? ეს ძალ­და­ტა­ნე­ბაა? იძუ­ლე­ბაა?.. არ­გუ­მენ­ტე­ბი უთ­ვა­ლა­ვია. კა­მა­თი და­უს­რუ­ლებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა გაგ­რძელ­დეს. მაგ­რამ ... თუ ომია, შე­სა­ბა­მი­სი მსხვერ­პლი ყვე­ლამ უნდა გა­ი­ღოს, რათა გა­მარ­ჯვე­ბის შე­დე­გით ერ­თნა­ი­რად ისარ­გებ­ლოს. ასე­თია ომის კა­ნო­ნი. ამი­ტომ à la guerre comme à la guerre" - წერს ზუ­რაბ გუ­რუ­ლი.
ქეთი ბენდელიანი
28 ივლისი 2021 00:22
ვირუსის შექმნა თუ შეიძლებოდა, მაშინ წამლის შექმნაც შეიძლება. ამდენ დავიდარაბას აჯობებს ისინი დაისაჯონ ვინც ეს ვირუსი შექმნა და ამ გაუთავებელი ვაქცინაციის მაგივრად წამალი შექმნათ. უცნაურია, რომ ამაზე არ ზრუნავენ. მთელი ცხოვრება ვაქცინები ვიკეთოთ და ექიმებთან ვიაროთ?

რუბრიკის სხვა სიახლეები
27-09-2021
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები