სი­ლა­მა­ზის სა­მი ასა­კი
22-06-2015
სი­ლა­მა­ზის სა­მი ასა­კი
თუ­კი 20 წლის ასაკ­ში ღა­მე ჭა­მა, ფასტ-ფუ­დი და ნაკლები ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა არაფერს ვნებს თქვენს სხე­ულ­ს, 30 წლის­თვის ამას უნდა ერიდოთ, თო­რემ რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში ორი ზო­მით დი­დი ტან­საც­მლის შე­ძე­ნა მო­გი­წევთ... სწო­რედ ამ დროს იწ­ყე­ბა `ჯა­დოს­ნუ­რი~“დი­ე­ტე­ბის ძი­ე­ბა, რომ­ლებიც უმე­ტესად უშე­დე­გოა, რადგან ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ორ­გა­ნიზ­მში ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის პრო­ცე­სი ნელ­დე­ბა, იც­ვლე­ბა ჰორ­მო­ნული ფო­ნი, მცირ­დე­ბა კუნ­თო­ვა­ნი მა­სა, ხო­ლო ცხი­მო­ვა­ნი - იზ­რდე­ბა.

30+ წლიდან არ უნ­და მის­ცეთ თავს გა­სუ­ქე­ბის ნე­ბა - კვე­ბის კო­რექ­ცი­ას­თან ერ­თად უნ­და
ივარ­ჯი­შოთ. თუ დი­ლით ვარ­ჯი­ში გიჭირთ, მო­სინ­ჯეთ აქ­ტი­ვო­ბის სხვა­ სა­ხე­ო­ბა (ცურ­ვა, ცეკ­ვა, იო­გა, ხელ­ბურ­თი).

1. შინ. თუ ყო­ველ­დღი­უ­რად 10 წუ­თი­ იხ­ტუ­ნა­ვებთ ან ჰუ­ლა­ჰუპს და­ატ­რი­ა­ლე­ბთ,­ წე­ლი და­გით­ხელ­დე­ბათ და გა­ი­მა­­გ­რებთ მუც­ლის, ფე­ხის და დუნ­დუ­ლე­ბის კუნ­თებს.
2. სამ­სა­ხურ­ში. სა­ათ­ში ერ­თხელ გა­ა­კე­თეთ­ მარ­ტი­ვი ვარ­ჯი­ში. სწო­რად და­ჯე­ქით და ხე­ლისგუ­ლე­ბი მუხ­ლებ­ზე და­ი­დეთ,
შე­ე­­ცა­დეთ, თი­თის წვე­რებ­ზე აი­წი­ოთ და თან ხე­ლე­ბით მუხ­ლებს და­აწ­ვეთ.
სა­ხის მოვ­ლა. არ­სე­ბობს კა­ნის და­ბე­რე­ბის ორი ტი­პი: წვრი­ლი ნა­ო­ჭე­ბის გა­ჩე­ნა და სა­ხის ოვა­ლის დე­ფორ­მა­ცია. წვრი­ლი ნა­ო­ჭების ფონ­ზე­ ოვა­ლი უც­ვლე­ლია, ხოლო სა­ხის კონ­ტუ­­რე­ბის დეფორმაციისას კა­ნია მოშ­ვე­ბუ­ლი. მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია ჰი­ა­ლუ­რო­ნის მჟა­ვის შემ­ცვე­ლი და­მა­ტე­ნი­ა­ნე­ბე­ლი კრე­მე­ბის, სკრა­ბე­ბის და მსუ­ბუ­ქი ლიფ­ტინ­გის გა­მო­ყე­ნე­ბა.
რა­ცი­ო­ნი. 1. სა­უზ­მე­ზე და დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მი­ირ­თვით ნახ­შირ­წყლე­ბის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, რად­გან მთე­ლი დღე წინ არის, ორ­გა­ნიზ­მი მო­ას­წრებს“ენერ­გი­ის გა­და­მუ­შა­ვე­ბას და არ გარ­დაქ­მნის მას ცხი­მე­ბად.
2. შიმ­ში­ლმა რომ არ შე­გა­წუ­ხოთ, ჭამეთ დღე­ში 5-6-ჯერ, მცი­რე ულუ­ფე­ბით.  
3. თქვენს მე­ნი­უ­ში მთა­ვა­რი უნ­და იყოს ხორ­ცი, თევ­ზი და ბოს­ტნე­ულ­ი. მი­ირ­თვით უმი ხი­ლი და ბოს­ტნე­უ­ლი 4-ჯერ დღე­ში, იხელ­მძღვა­ნე­ლეთ 4 ფე­რის“პრინ­ცი­პით: 1 წი­თე­ლი პა­მი­დო­რი, 1 ყვი­თე­ლი ბულ­გა­რუ­ლი­ წი­წა­კა, 1 მწვა­ნე ვაშ­ლი, 1 სტა­ფი­ლო...

მა­დის დაქ­ვე­ი­თე­ბის მარ­ტი­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბა - ჭა­მამ­დე ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თით ად­რე და­ლი­ეთ ნა­ხე­ვა­რი ჭი­ქა ჩი­რის ნა­ხარ­ში (უშაქ­რო).
მომ­ზა­დე­ბა: 3 ჭი­ქა წყა­ლი და ერ­თი ჭი­ქა ჩი­რი ხარ­შეთ 10-15 წუ­თი, სურ­ვი­ლი­სა­მებრ და­უ­მა­ტეთ ცო­ტა­ო­დე­ნი და­რი­ჩი­ნი.

40+ წლის შემ­დეგ იზ­რდე­ბა ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბა. სწო­რედ ამი­ტომ ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ძა­ლის­მი­ერ­ ვარ­ჯი­შებს. ტრე­ნა­ჟო­რე­ბი და ჰან­ტე­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა კუნ­თო­ვა­ნი მა­სე­ბის ზრდა­საც­ შე­უწ­ყობს ხელს და ძვლებ­საც გა­ა­მაგ­რებს. აე­რო­ბი­კა ნუ გა­გი­ტა­ცებთ, რად­გან მა­ღა­ლი ინ­ტენ­სი­ვო­ბით ის ხელს შე­უწ­ყობს კუნ­თო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლის მა­სის შემ­ცი­რე­ბას.

1. თუ გსურთ ახალ­გაზ­რდად იგ­რძნოთ თა­ვი, გახდით მოქ­ნი­ლი. ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვია - და­ყა­რეთ ია­ტაკ­ზე ასან­თის ღე­რე­ბი და სა­თი­თა­ოდ აკ­რი­ფეთ (50 ღე­რი ასან­თი).
2. გა­მო­ი­მუ­შა­ვეთ სა­სარ­გებ­ლო ჩვე­ვა: ყო­ველ­თვის, სა­ნამ სკამ­ზე დაჯ­დე­ბით, და­ძა­ბეთ დუნ­დუ­ლე­ბის კუნ­თე­ბი.
სა­ხის მოვ­ლა. 40 წლის შემ­დეგ ეპი­დერ­მი­სი ნელ-ნე­ლა თხელ­დე­ბა, ცხი­მო­ვა­ნი ჯირ­კვლე­ბი ატ­რო­ფი­ას გა­ნიც­დი­ს. ჩნდე­ბა ნა­ო­ჭე­ბი თვა­ლის ირ­გვლივ და შუბ­ლზე. კანი მძაფრად რე­ა­გი­რებს და­ბინ­ძუ­რე­ბულ ჰა­ერ­ზე და ულ­ტრა­ი­ის­ფერ სხი­ვებ­ზე. ხში­რი წმენ­და და სა­თა­ნა­დო მოვ­ლა შეუნარჩუნებს კანს ახალგაზრდობას.

მო­ამ­ზა­დეთ ნიღ­ბე­ბი ­შინ: წმინდად გა­ხე­ხეთ გათლი­ლი უმი კარ­ტო­ფი­ლი, მი­ღ­ე­ბულ ფა­ფას და­უ­მა­ტეთ მა­ღალ­ცხი­მი­ა­ნი ნა­ღე­ბი, კარ­გად აუ­რი­ეთ და წა­ის­ვით თვა­ლე­ბის ირ­გვლივ, გა­ი­ჩე­რეთ 15 წუ­თი... ნა­ო­ჭე­ბი თვა­ლე­ბის ირ­გვლივ ნაკ­ლე­ბად შე­სამ­ჩნე­ვი გახ­დე­ბა, თუ ყო­ველ სა­ღა­მოს თვა­ლე­ბთან ნუ­შის ზეთს შე­ი­ზელთ.

გახ­დო­მა არ არის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი. კო­კო შა­ნე­ლი ხში­რად იმე­ო­რებ­და, რომ 40 წლის ქალ­მა თა­ვად უნ­და გა­დაწ­ყვი­ტოს, მის­თვის რა უფ­რო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია: სა­ხე თუ ტა­ნი. იმი­სათ­ვის, რომ სხე­უ­ლის და სა­ხის სი­ლა­მა­ზე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ, მუდ­მი­ვად უნ­და აკონ­ტრო­ლოთ სხე­უ­ლის მა­სა, უა­რი თქვათ შაქ­არზე და მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ამ­ცი­როთ შაქრის შემცველი პრო­დუქ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

1. ჩვენს ორ­გა­ნიზმს შე­უძ­ლია სა­ათ­ში მხო­ლოდ 10 გ ნახ­შირ­წყლე­ბის გა­და­მუ­შა­ვე­ბა - სწო­რედ ამ­დენს შე­ი­ცავს ერ­თი ვაშლი­ ან ორი ნა­ტე­ხი შა­ქა­რი. ამი­ტომ მა­შინვე­ ნუ მი­ა­ყო­ლებთ მე­ო­რე ვაშლს, რად­გან ცხი­მე­ბის მა­რა­გი ორ­გა­ნიზ­მში 4 გრა­მით გა­იზ­რდე­ბა. ასე გროვ­დე­ბა ზედ­მე­ტი ცხიმი.
2. სის­ხლში შაქ­რის დო­ნემ რომ მკვეთ­რად არ მო­ი­მა­ტოს, ყო­ვე­ლი ულუ­ფა გა­ყა­ვით ორ ნა­წი­ლად, მე­ო­რე ნა­წი­ლი ცო­ტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­ირ­თვით, გა­მო­ვა ორი სა­უ­ზ­მე, ორი სა­დი­ლი და ორი ვახ­შა­მი. კუ­ჭიც­ მი­ეჩ­ვე­ვა მცი­რე ულუ­ფებს და წო­ნა­ში კლე­ბაც უფ­რო ად­ვი­ლი გახ­დე­ბა.
3. საკ­ვე­ბის პირ­ვე­ლი ათი ლუკმა რაც შე­იძ­ლე­ბა ნე­ლა მი­ირ­თვით და სა­გულ­და­გუ­ლოდ და­ღე­ჭეთ. თუ ყო­ველ­თვის ასე მო­იქ­ცე­ვით, თა­ვი­დან აი­ცი­ლებთ ზედ­მე­ტი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას.

50 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი ქა­ლის­თვის მთა­ვა­რია ჯან­მრთე­ლო­ბა! შე­სა­ბა­მი­სად, ნე­ბის­მი­ე­რი, თუნ­დაც მცი­რეხ­ნი­ა­ნი ფი­ზი­კუ­რი­ დატ­ვირ­თვა შე­იძ­ლე­ბა სრულ­ყო­ფილ ვარ­ჯი­შად ჩა­ით­ვა­ლოს (ფე­ხით სი­ა­რული - 20 წთ). სახ­ლის სა­მუ­შა­ოც კი უნარ­ჩუ­ნებს კუნ­თებს ტო­ნუსს. ამ­გვა­რად, ია­ტა­კის ან ფან­ჯ­რე­ბის წმენდა ამაგ­რებს კუნ­თებს.
სა­ხის მოვ­ლა. ით­ვლე­ბა, რომ 50 წლის შემ­დეგ ასა­კობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბის და­მალ­ვა კოს­მე­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ხო­ლო მათ­თვის, ვი­საც ნაკ­ლე­ბად გა­უ­მარ­თლა, პლას­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გია და­ეხ­მა­რე­ბა. თუმ­ცა ასე არ არის...
თუ მოშ­ვე­ბუ­ლი კა­ნი გაქვთ, კარ­გად აუ­რი­ეთ წმინდად გა­ხე­ხილი სტა­ფი­ლო, კვერ­ცხის ცი­ლა, 1 ჩ/კ ზე­ი­თუ­ნის ზე­თი და 0,5 ჩ/კ სა­ხა­მე­ბე­ლი, წა­ის­ვით სა­ხესა და ყელ­ზე, 15 წუ­თის შემ­დეგ ჩა­მო­ი­ბა­ნეთ თბი­ლი წყლით.
რა­ცი­ო­ნი. 50 წლის შემ­დეგ ყვე­ლა ქა­ლი გა­ნიც­დის ძლი­ერ ჰორ­მო­ნულ სტრესს. ზო­გი­ერ­თე­ბი ამ დროს წო­ნა­ში იკ­ლე­ბენ, მაგ­რამ ბევ­რი პი­რი­ქით - სუქ­დე­ბა. ნე­ბის­მი­ე­რი მკაც­რი შეზ­ღუდ­ვა და­უშ­ვე­ბე­ლია, რად­გან ეს მე­ტა­ბო­ლიზმს შე­ა­ფერ­ხებს. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ბა­ლან­სი­რე­ბულ საკ­ვებს.

1. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა რომ და­აჩ­ქა­როთ, ორ­გა­ნიზ­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი­ა­ სით­ხის საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბა: დღე­ში 2 ლ წყა­ლი.­ დე­ჰიდ­რა­ტა­ცია (გა­უწ­ყლო­ე­ბა) პრო­ვო­ცი­რე­ბას უწევს შიმ­შილს, ამი­ტომ ჭა­მამ­დე და­ლი­ეთ ნა­ხე­ვა­რი ჭი­ქა წყა­ლი, წყალ­ს შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე წვე­თი ლი­მო­ნი და­უ­მა­ტოთ.
2. არ თქვათ უა­რი და­ბალ­კა­ლო­რი­ულ პრო­დუქ­ტზე: სა­ლა­თის მომ­ზა­დე­ბა გე­ზა­რე­ბათ? მა­შინ სა­დი­ლის წინ მი­ირ­თვით სტა­ფი­ლო, კიტ­რი ან ტკბი­ლი წი­წა­კა.
3. წვნი­ანის მირ­თმევისას, შე­ე­ცა­დეთ, მეტი ბუ­ლი­ო­ნი და­ის­ხათ, ვიდ­რე შიგ­თავ­სი, ასე კა­ლო­რი­უ­ლო­ბას 1,5-ჯერ შე­ამ­ცი­რებთ.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით