სი­ლა­მა­ზის სა­მი ასა­კი
22-06-2015
სი­ლა­მა­ზის სა­მი ასა­კი
თუ­კი 20 წლის ასაკ­ში ღა­მე ჭა­მა, ფასტ-ფუ­დი და ნაკლები ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა არაფერს ვნებს თქვენს სხე­ულ­ს, 30 წლის­თვის ამას უნდა ერიდოთ, თო­რემ რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში ორი ზო­მით დი­დი ტან­საც­მლის შე­ძე­ნა მო­გი­წევთ... სწო­რედ ამ დროს იწ­ყე­ბა `ჯა­დოს­ნუ­რი~“დი­ე­ტე­ბის ძი­ე­ბა, რომ­ლებიც უმე­ტესად უშე­დე­გოა, რადგან ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ორ­გა­ნიზ­მში ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის პრო­ცე­სი ნელ­დე­ბა, იც­ვლე­ბა ჰორ­მო­ნული ფო­ნი, მცირ­დე­ბა კუნ­თო­ვა­ნი მა­სა, ხო­ლო ცხი­მო­ვა­ნი - იზ­რდე­ბა.

30+ წლიდან არ უნ­და მის­ცეთ თავს გა­სუ­ქე­ბის ნე­ბა - კვე­ბის კო­რექ­ცი­ას­თან ერ­თად უნ­და
ივარ­ჯი­შოთ. თუ დი­ლით ვარ­ჯი­ში გიჭირთ, მო­სინ­ჯეთ აქ­ტი­ვო­ბის სხვა­ სა­ხე­ო­ბა (ცურ­ვა, ცეკ­ვა, იო­გა, ხელ­ბურ­თი).

1. შინ. თუ ყო­ველ­დღი­უ­რად 10 წუ­თი­ იხ­ტუ­ნა­ვებთ ან ჰუ­ლა­ჰუპს და­ატ­რი­ა­ლე­ბთ,­ წე­ლი და­გით­ხელ­დე­ბათ და გა­ი­მა­­გ­რებთ მუც­ლის, ფე­ხის და დუნ­დუ­ლე­ბის კუნ­თებს.
2. სამ­სა­ხურ­ში. სა­ათ­ში ერ­თხელ გა­ა­კე­თეთ­ მარ­ტი­ვი ვარ­ჯი­ში. სწო­რად და­ჯე­ქით და ხე­ლისგუ­ლე­ბი მუხ­ლებ­ზე და­ი­დეთ,
შე­ე­­ცა­დეთ, თი­თის წვე­რებ­ზე აი­წი­ოთ და თან ხე­ლე­ბით მუხ­ლებს და­აწ­ვეთ.
სა­ხის მოვ­ლა. არ­სე­ბობს კა­ნის და­ბე­რე­ბის ორი ტი­პი: წვრი­ლი ნა­ო­ჭე­ბის გა­ჩე­ნა და სა­ხის ოვა­ლის დე­ფორ­მა­ცია. წვრი­ლი ნა­ო­ჭების ფონ­ზე­ ოვა­ლი უც­ვლე­ლია, ხოლო სა­ხის კონ­ტუ­­რე­ბის დეფორმაციისას კა­ნია მოშ­ვე­ბუ­ლი. მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია ჰი­ა­ლუ­რო­ნის მჟა­ვის შემ­ცვე­ლი და­მა­ტე­ნი­ა­ნე­ბე­ლი კრე­მე­ბის, სკრა­ბე­ბის და მსუ­ბუ­ქი ლიფ­ტინ­გის გა­მო­ყე­ნე­ბა.
რა­ცი­ო­ნი. 1. სა­უზ­მე­ზე და დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მი­ირ­თვით ნახ­შირ­წყლე­ბის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, რად­გან მთე­ლი დღე წინ არის, ორ­გა­ნიზ­მი მო­ას­წრებს“ენერ­გი­ის გა­და­მუ­შა­ვე­ბას და არ გარ­დაქ­მნის მას ცხი­მე­ბად.
2. შიმ­ში­ლმა რომ არ შე­გა­წუ­ხოთ, ჭამეთ დღე­ში 5-6-ჯერ, მცი­რე ულუ­ფე­ბით.  
3. თქვენს მე­ნი­უ­ში მთა­ვა­რი უნ­და იყოს ხორ­ცი, თევ­ზი და ბოს­ტნე­ულ­ი. მი­ირ­თვით უმი ხი­ლი და ბოს­ტნე­უ­ლი 4-ჯერ დღე­ში, იხელ­მძღვა­ნე­ლეთ 4 ფე­რის“პრინ­ცი­პით: 1 წი­თე­ლი პა­მი­დო­რი, 1 ყვი­თე­ლი ბულ­გა­რუ­ლი­ წი­წა­კა, 1 მწვა­ნე ვაშ­ლი, 1 სტა­ფი­ლო...

მა­დის დაქ­ვე­ი­თე­ბის მარ­ტი­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბა - ჭა­მამ­დე ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თით ად­რე და­ლი­ეთ ნა­ხე­ვა­რი ჭი­ქა ჩი­რის ნა­ხარ­ში (უშაქ­რო).
მომ­ზა­დე­ბა: 3 ჭი­ქა წყა­ლი და ერ­თი ჭი­ქა ჩი­რი ხარ­შეთ 10-15 წუ­თი, სურ­ვი­ლი­სა­მებრ და­უ­მა­ტეთ ცო­ტა­ო­დე­ნი და­რი­ჩი­ნი.

40+ წლის შემ­დეგ იზ­რდე­ბა ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბა. სწო­რედ ამი­ტომ ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ძა­ლის­მი­ერ­ ვარ­ჯი­შებს. ტრე­ნა­ჟო­რე­ბი და ჰან­ტე­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა კუნ­თო­ვა­ნი მა­სე­ბის ზრდა­საც­ შე­უწ­ყობს ხელს და ძვლებ­საც გა­ა­მაგ­რებს. აე­რო­ბი­კა ნუ გა­გი­ტა­ცებთ, რად­გან მა­ღა­ლი ინ­ტენ­სი­ვო­ბით ის ხელს შე­უწ­ყობს კუნ­თო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლის მა­სის შემ­ცი­რე­ბას.

1. თუ გსურთ ახალ­გაზ­რდად იგ­რძნოთ თა­ვი, გახდით მოქ­ნი­ლი. ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვია - და­ყა­რეთ ია­ტაკ­ზე ასან­თის ღე­რე­ბი და სა­თი­თა­ოდ აკ­რი­ფეთ (50 ღე­რი ასან­თი).
2. გა­მო­ი­მუ­შა­ვეთ სა­სარ­გებ­ლო ჩვე­ვა: ყო­ველ­თვის, სა­ნამ სკამ­ზე დაჯ­დე­ბით, და­ძა­ბეთ დუნ­დუ­ლე­ბის კუნ­თე­ბი.
სა­ხის მოვ­ლა. 40 წლის შემ­დეგ ეპი­დერ­მი­სი ნელ-ნე­ლა თხელ­დე­ბა, ცხი­მო­ვა­ნი ჯირ­კვლე­ბი ატ­რო­ფი­ას გა­ნიც­დი­ს. ჩნდე­ბა ნა­ო­ჭე­ბი თვა­ლის ირ­გვლივ და შუბ­ლზე. კანი მძაფრად რე­ა­გი­რებს და­ბინ­ძუ­რე­ბულ ჰა­ერ­ზე და ულ­ტრა­ი­ის­ფერ სხი­ვებ­ზე. ხში­რი წმენ­და და სა­თა­ნა­დო მოვ­ლა შეუნარჩუნებს კანს ახალგაზრდობას.

მო­ამ­ზა­დეთ ნიღ­ბე­ბი ­შინ: წმინდად გა­ხე­ხეთ გათლი­ლი უმი კარ­ტო­ფი­ლი, მი­ღ­ე­ბულ ფა­ფას და­უ­მა­ტეთ მა­ღალ­ცხი­მი­ა­ნი ნა­ღე­ბი, კარ­გად აუ­რი­ეთ და წა­ის­ვით თვა­ლე­ბის ირ­გვლივ, გა­ი­ჩე­რეთ 15 წუ­თი... ნა­ო­ჭე­ბი თვა­ლე­ბის ირ­გვლივ ნაკ­ლე­ბად შე­სამ­ჩნე­ვი გახ­დე­ბა, თუ ყო­ველ სა­ღა­მოს თვა­ლე­ბთან ნუ­შის ზეთს შე­ი­ზელთ.

გახ­დო­მა არ არის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი. კო­კო შა­ნე­ლი ხში­რად იმე­ო­რებ­და, რომ 40 წლის ქალ­მა თა­ვად უნ­და გა­დაწ­ყვი­ტოს, მის­თვის რა უფ­რო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია: სა­ხე თუ ტა­ნი. იმი­სათ­ვის, რომ სხე­უ­ლის და სა­ხის სი­ლა­მა­ზე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ, მუდ­მი­ვად უნ­და აკონ­ტრო­ლოთ სხე­უ­ლის მა­სა, უა­რი თქვათ შაქ­არზე და მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ამ­ცი­როთ შაქრის შემცველი პრო­დუქ­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

1. ჩვენს ორ­გა­ნიზმს შე­უძ­ლია სა­ათ­ში მხო­ლოდ 10 გ ნახ­შირ­წყლე­ბის გა­და­მუ­შა­ვე­ბა - სწო­რედ ამ­დენს შე­ი­ცავს ერ­თი ვაშლი­ ან ორი ნა­ტე­ხი შა­ქა­რი. ამი­ტომ მა­შინვე­ ნუ მი­ა­ყო­ლებთ მე­ო­რე ვაშლს, რად­გან ცხი­მე­ბის მა­რა­გი ორ­გა­ნიზ­მში 4 გრა­მით გა­იზ­რდე­ბა. ასე გროვ­დე­ბა ზედ­მე­ტი ცხიმი.
2. სის­ხლში შაქ­რის დო­ნემ რომ მკვეთ­რად არ მო­ი­მა­ტოს, ყო­ვე­ლი ულუ­ფა გა­ყა­ვით ორ ნა­წი­ლად, მე­ო­რე ნა­წი­ლი ცო­ტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­ირ­თვით, გა­მო­ვა ორი სა­უ­ზ­მე, ორი სა­დი­ლი და ორი ვახ­შა­მი. კუ­ჭიც­ მი­ეჩ­ვე­ვა მცი­რე ულუ­ფებს და წო­ნა­ში კლე­ბაც უფ­რო ად­ვი­ლი გახ­დე­ბა.
3. საკ­ვე­ბის პირ­ვე­ლი ათი ლუკმა რაც შე­იძ­ლე­ბა ნე­ლა მი­ირ­თვით და სა­გულ­და­გუ­ლოდ და­ღე­ჭეთ. თუ ყო­ველ­თვის ასე მო­იქ­ცე­ვით, თა­ვი­დან აი­ცი­ლებთ ზედ­მე­ტი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას.

50 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი ქა­ლის­თვის მთა­ვა­რია ჯან­მრთე­ლო­ბა! შე­სა­ბა­მი­სად, ნე­ბის­მი­ე­რი, თუნ­დაც მცი­რეხ­ნი­ა­ნი ფი­ზი­კუ­რი­ დატ­ვირ­თვა შე­იძ­ლე­ბა სრულ­ყო­ფილ ვარ­ჯი­შად ჩა­ით­ვა­ლოს (ფე­ხით სი­ა­რული - 20 წთ). სახ­ლის სა­მუ­შა­ოც კი უნარ­ჩუ­ნებს კუნ­თებს ტო­ნუსს. ამ­გვა­რად, ია­ტა­კის ან ფან­ჯ­რე­ბის წმენდა ამაგ­რებს კუნ­თებს.
სა­ხის მოვ­ლა. ით­ვლე­ბა, რომ 50 წლის შემ­დეგ ასა­კობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბის და­მალ­ვა კოს­მე­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ხო­ლო მათ­თვის, ვი­საც ნაკ­ლე­ბად გა­უ­მარ­თლა, პლას­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გია და­ეხ­მა­რე­ბა. თუმ­ცა ასე არ არის...
თუ მოშ­ვე­ბუ­ლი კა­ნი გაქვთ, კარ­გად აუ­რი­ეთ წმინდად გა­ხე­ხილი სტა­ფი­ლო, კვერ­ცხის ცი­ლა, 1 ჩ/კ ზე­ი­თუ­ნის ზე­თი და 0,5 ჩ/კ სა­ხა­მე­ბე­ლი, წა­ის­ვით სა­ხესა და ყელ­ზე, 15 წუ­თის შემ­დეგ ჩა­მო­ი­ბა­ნეთ თბი­ლი წყლით.
რა­ცი­ო­ნი. 50 წლის შემ­დეგ ყვე­ლა ქა­ლი გა­ნიც­დის ძლი­ერ ჰორ­მო­ნულ სტრესს. ზო­გი­ერ­თე­ბი ამ დროს წო­ნა­ში იკ­ლე­ბენ, მაგ­რამ ბევ­რი პი­რი­ქით - სუქ­დე­ბა. ნე­ბის­მი­ე­რი მკაც­რი შეზ­ღუდ­ვა და­უშ­ვე­ბე­ლია, რად­გან ეს მე­ტა­ბო­ლიზმს შე­ა­ფერ­ხებს. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ბა­ლან­სი­რე­ბულ საკ­ვებს.

1. ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა რომ და­აჩ­ქა­როთ, ორ­გა­ნიზ­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი­ა­ სით­ხის საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბა: დღე­ში 2 ლ წყა­ლი.­ დე­ჰიდ­რა­ტა­ცია (გა­უწ­ყლო­ე­ბა) პრო­ვო­ცი­რე­ბას უწევს შიმ­შილს, ამი­ტომ ჭა­მამ­დე და­ლი­ეთ ნა­ხე­ვა­რი ჭი­ქა წყა­ლი, წყალ­ს შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე წვე­თი ლი­მო­ნი და­უ­მა­ტოთ.
2. არ თქვათ უა­რი და­ბალ­კა­ლო­რი­ულ პრო­დუქ­ტზე: სა­ლა­თის მომ­ზა­დე­ბა გე­ზა­რე­ბათ? მა­შინ სა­დი­ლის წინ მი­ირ­თვით სტა­ფი­ლო, კიტ­რი ან ტკბი­ლი წი­წა­კა.
3. წვნი­ანის მირ­თმევისას, შე­ე­ცა­დეთ, მეტი ბუ­ლი­ო­ნი და­ის­ხათ, ვიდ­რე შიგ­თავ­სი, ასე კა­ლო­რი­უ­ლო­ბას 1,5-ჯერ შე­ამ­ცი­რებთ.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს  საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თვის კითხვადი სტატიები