"დედამთილმა ვაჟს მოს­თხო­ვა, ცოლს უთ­ხა­რი, ოჯა­ხის საქ­მეს მი­ხე­დოს, გათ­ხო­ვი­ლი ქა­ლის საქ­მე არაა სამ­სა­ხურ­ში სი­ა­რუ­ლიო"
"დედამთილმა ვაჟს მოს­თხო­ვა, ცოლს უთ­ხა­რი, ოჯა­ხის საქ­მეს მი­ხე­დოს, გათ­ხო­ვი­ლი ქა­ლის საქ­მე არაა სამ­სა­ხურ­ში სი­ა­რუ­ლიო"
ერ­თი ახ­ლობ­ლის ამ­ბავს მოვ­ყვე­ბი. მარ­თა­ლია, მის­გან ნე­ბარ­თვა არ ამი­ღია, მაგ­რამ სა­ხე­ლებ­საც შევ­ცვლი და შე­ვეც­დე­ბი, ვე­რა­ვინ ამო­იც­ნოს.

ნი­ნო საკ­მა­ოდ სო­ლი­დურ ასაკ­ში გათხოვ­და.
უკ­ვე აღარც კი ჰქონ­და იმე­დი, რომ ოჯახს შექ­მნი­და და შვი­ლებს ეღირ­სე­ბო­და. თა­ვი­დან ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან კარ­გად იყო, შემ­დეგ კი დე­დამ­თი­ლი ჩა­მო­უ­ვი­და სა­ბერ­ძნე­თი­დან და სი­ტუ­ა­ცია აი­რია. ქალ­ბა­ტო­ნი მა­რი­ნა თა­ვი­დან­ვე არ გა­მო­ხა­ტავ­და აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბას შვი­ლის არ­ჩე­ვა­ნის გა­მო, მაგ­რამ შო­რი­დან ნე­გა­ტი­უ­რი აზ­რის და­ფიქ­სი­რე­ბას მა­ინც ერი­დე­ბო­და.

რო­დე­საც ჩა­მო­ვი­და, ბი­ნა იყი­და და მო­აწ­ყო... ამის მე­რე, რო­გორც
იტ­ყვი­ან, თავ­ში აუ­ვარ­და. ნი­ნოს ამად­ლი­და, რომ მის ნა­ყიდ ბი­ნა­ში ცხოვ­რობ­და, ყვე­ლა­ფე­რი მზამ­ზა­რე­უ­ლი (ამ სიტ­ყვის ხმა­რე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარ­და) ჰქონ­და და ხე­ლის გან­ძრე­ვა არ სჭირ­დე­ბო­და. არა­და, ნი­ნო არ მუ­შა­ობ­და, სულ შინ იყო, ბავშვს ზრდი­და, სახლს აწ­კრი­ა­ლებ­და, ერ­თი სიტ­ყვით, ისე იქ­ცე­ო­და, რო­გორც ნამ­დვილ ოჯა­ხის ქალს შე­ე­ფე­რე­ბა. დე­დამ­თილ­მა კი
ბიზ­ნე­სი წა­მო­იწ­ყო და მთე­ლი დღე გა­რეთ იყო გა­სუ­ლი. შინ დაბ­რუ­ნე­ბულს ყვე­ლა­ფე­რი მზამ­ზა­რე­უ­ლი ხვდე­ბო­და, მაგ­რამ მა­ინც უმა­დუ­რი იყო. სულ შე­ნიშ­ვნებს აძ­ლევ­და რძალს და ბუზ­ღუ­ნით იკ­ლებ­და. ხში­რად კა­მა­თობ­და რძალ-დე­დამ­თი­ლი... ქმა­რი? ამ დროს ქმა­რი იჯ­და და ხმას არ იღებ­და. არც დე­დას აწ­ყე­ნი­ნებ­და და არც ცოლს (თვი­თონ ასე ფიქ­რობ­და).

ნი­ნოს ამო­უ­ვი­და ყელ­ში ეს ყვე­ლა­ფე­რი, ბავ­შვიც წა­მო­ი­ზარ­და და უკ­ვე ბაღ­ში მიყ­ვა­ნა შე­იძ­ლე­ბო­და. იფიქ­რა, სახ­ლში ჯდო­მას ვე­რა­ფერს გა­მოვ­რჩე­ბიო და ძმის ფირ­მა­ში და­იწ­ყო მუ­შა­ო­ბა. - ძაღ­ლი შინ არ ვარ­გო­და და სა­ნა­დი­როდ გარ­ბო­დაო, - ასე­თი კო­მენ­ტა­რი გა­ა­კე­თა ქალ­ბა­ტონ­მა მა­რი­ნამ ამ ამ­ბავ­ზე და ირო­ნი­უ­ლად ჩა­ი­ცი­ნა. მკვეთ­რად არ გა­მო­უ­ხა­ტავს აზ­რი რძლის სამ­სა­ხურ­ში გას­ვლის გა­მო, მაგ­რამ ამის შემ­დეგ ბუზ­ღუნ­სა და ჩხუბს უფ­რო უმა­ტა. შინ დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი სულ ცდი­ლობ­და, რა­ი­მე გა­უ­კე­თე­ბე­ლი აღ­მო­ე­ჩი­ნა, რომ ეთ­ქვა - სამ­სა­ხუ­რის გა­მო საქ­მეს ვერ ას­წრებ, ბავშვს ყუ­რად­ღე­ბას აკ­ლე­ბო. რომ ვე­რა­ფერს გახ­და, შვილს მოს­თხო­ვა, ცოლს უთ­ხა­რი, შინ დაჯ­დეს, ოჯა­ხის საქ­მეს მი­ხე­დოს, გათ­ხო­ვი­ლი ქა­ლის საქ­მე არაა სამ­სა­ხურ­ში სი­ა­რუ­ლი, მე და შენ იმ­დენს კი გა­მო­ვი­მუ­შა­ვებთ, რომ ოჯახს ჰყოფ­ნის, მი­სი დახ­მა­რე­ბა რა­ღა სა­ჭი­რო­აო. იმა­ნაც სიტ­ყვა­სიტ­ყვით გა­ი­მე­ო­რა დე­დის ნათ­ქვა­მი, მაგ­რამ ნი­ნოს­გან წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბას რომ წა­აწ­ყდა, უკან აღარ და­ი­ხია და მაგ­რად იჩ­ხუ­ბეს.

ჩხუბ­მა და კა­მათ­მა ყო­ველ­დღი­უ­რი ხა­სი­ა­თი მი­ი­ღო და ცოლ-ქმარს შო­რის სი­ტუ­ა­ცია და­ი­ძა­ბა. ამა­სო­ბა­ში ნი­ნოს "ოდ­ნოკ­ლას­ნი­კებ­ში" ძვე­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი და­ე­კონ­ტაქ­ტა. ვა­ჟას 10 წლის წინ უყ­ვარ­და ნი­ნო, მაგ­რამ გო­გომ და­ი­წუ­ნა. ახ­ლა კი ლა­პა­რაკ­ში აჰ­ყვა და სხვა თვა­ლით შე­ხე­და. მათ შო­რის მი­მო­წე­რა თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში გრძელ­დე­ბო­და. დე­დამ­თილ­სა და ქმარ­ზე გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი ნი­ნო სა­ა­თო­ბით იჯ­და კომ­პი­უ­ტერ­თან და მე­სიჯს მე­სიჯ­ზე გზავ­ნი­და. შემ­დეგ შეხ­ვედ­რა­ზეც და­თან­ხმდა ვა­ჟას და ბევ­რი რომ არ გა­ვაგ­რძე­ლო, ცო­ტა ხან­ში მი­სი საყ­ვა­რე­ლიც გახ­და. ქმრი­სა და დე­დამ­თი­ლის გა­მოხ­დო­მებს მტკივ­ნე­უ­ლად აღარ გა­ნიც­დი­და... პი­რი­ქით, შუბ­ლსაც კი შე­იკ­რავ­და ხოლ­მე, თით­ქოს მა­თი საყ­ვე­დუ­რე­ბის გა­მო იბოღ­მე­ბო­და, მაგ­რამ გულ­ში ღი­ღი­ნებ­და. სა­მა­გი­ე­რო უკ­ვე გა­დახ­დი­ლი ჰქონ­და და სულ აღარ ნაღ­ვლობ­და. არც სინ­დი­სი ქენ­ჯნი­და.

დღე­საც არ­ხე­ი­ნად ცხოვ­რობს ქმარ­თან და ბუზ­ღუ­ნა დე­დამ­თილ­თან ერ­თად და სხვა მა­მა­კაც­საც ხვდე­ბა. ბო­ლომ­დე ვერც ვა­მარ­თლებ და ვერც ვამ­ტყუ­ნებ მე­გო­ბარს. ვე­უბ­ნე­ბი, გა­შორ­დი ქმარს-მეთ­ქი, მაგ­რამ ამ­ბობს - მაგ ბედ­ნი­ე­რე­ბას არ მი­ვა­ნი­ჭებ ჩემს დე­დამ­თილ­სო. რო­დემ­დე აპი­რებს ასე ცხოვ­რე­ბას, არ ვი­ცი. თუ მი­სი ღა­ლა­ტი გამ­ჟღავ­ნდა, მე­რე ექ­ნე­ბა სათ­ქმე­ლი დე­დამ­თილ­საც და თა­ვი საქ­ვეყ­ნოდ მო­ეჭ­რე­ბა.
ვერიკო
12 ივლისი 2020 07:32
ეჰ, სხვაზე შურისძიებით ზნედაცემულობა გამართლება არაა. მრუშობაა ეგ და ძალიან ცუდი საქციელია თქვენი მეგობრის მხრიდან. შვილებს ღალატობს, სხვას არავის! ის მოღალატე ცოლი და რძალი კი არა, მოღალატე და მეძავი დედაა!
თეა ბეჟიტაშვილი
10 ივლისი 2020 16:40
Sxvisi cxovreba advili gansasjelia modit jer chvens cxovrebas mivxedot da sxvis qiliks sheveshvat vin icis ta tkivili gadaitana am gogom da ram miiyvana im mdgomareobamde rom qmars ugalata dedamtilebs mivmartav cota dafiqrdit tqvens moqmedebebs ra moyveba nu daungrevt tqven enebit shvilebs cxivrebas da im dedikos bichebsac mivnartav kide dedikos kaltebs rom arian amofarebuli tu kaci xar kacurad iazrovne da dedasac da colsac tavisi adgili miuchinet dapativi ecit da daafaset meugleebi axhvenet siyvaruli da sitbo da rqebi agar dagedgmebat mere .
ირმა
10 ივლისი 2020 15:52
ქალს რომელსაც თავმოყვარეობა არ გაჩნია,მისი საქციელით ქმარი და დედამთილზე შური კიარ იძია არამედ თავმოყვარეობა დაკარგა მას სულში ჰქონდა ის ჩამჯდარი ღალატი,ხომ შეიძლებოდა სხვაგვარად მოქცეულიყო.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
აპირებთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
აპირებთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას?
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები