"რა მჭირს? რა­ტომ ვარ მარ­ტო?"; "რა­ტომ ვერ ვპო­უ­ლობ წე­სი­ერ მა­მა­კაცს?" - რჩე­ვე­ბი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ნაშ­რო­მი­დან, რო­მელ­მაც გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში
"რა მჭირს? რა­ტომ ვარ მარ­ტო?"; "რა­ტომ ვერ ვპო­უ­ლობ წე­სი­ერ მა­მა­კაცს?" - რჩე­ვე­ბი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ნაშ­რო­მი­დან, რო­მელ­მაც გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში
რჩე­ვე­ბი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ნაშ­რო­მი­დან, რო­მელ­მაც გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში

რა ძალა აქვს ადა­მი­ა­ნის თვით­შფა­სე­ბას?


ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი შე­კი­თხვე­ბი, რომ­ლებ­საც ქა­ლე­ბი ბოლო დროს ხში­რად სვა­მენ, ასე ჟღერს: "რა მჭირს? რა­ტომ ვარ მარ­ტო?"; "რა­ტომ ვერ ვპო­უ­ლობ წე­სი­ერ მა­მა­კაცს?"

იმი­სათ­ვის, რომ პა­სუ­ხი მი­ი­ღოთ ამ მტკივ­ნე­ულ კი­თხვებ­ზე, მინ­და, თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა მი­ვა­პყრო მე­ცი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რის, ნე­ი­რო­ქი­რურ­გი­სა და ფსი­ქო­ლო­გის, მაქსველ მოლ­ცის ნაშ­რომს, სა­ხელ­წო­დე­ბით: "ფსი­ქო­კი­ბერ­ნე­ტი­კა".

მაქსველ მოლცმა, პა­ცი­ენ­ტებ­თან 10 წლი­ა­ნი მუ­შა­ო­ბი­სა და სიღ­რმი­სე­უ­ლი კვლე­ვე­ბის შემ­დეგ, გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ნაშ­რო­მი, რო­მელ­მაც სრუ­ლი
ამ სი­ტყვის მნიშ­ვნე­ლო­ბით, გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში.

მოლ­ცის ნაშ­რო­მის ძი­რი­თა­დი გზავ­ნი­ლი არის ის, რომ წარ­მოდ­გე­ნა სა­კუ­თა­რი "მე"-ს შე­სა­ხებ (თვი­თი­დენ­ტუ­რო­ბა - თვით­შე­ფა­სე­ბა) ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რა­მაა ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში! თუ თვით­შე­ფა­სე­ბა და­დაბ­ლე­ბუ­ლია, ე.ი. ადა­მი­ა­ნის ნე­ბის­მი­ე­რი წა­მო­წყე­ბა მარ­ცხით დას­რულ­დე­ბა, მათ შო­რის, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბიც სა­პი­რის­პი­რო სქეს­თან.

"თუ ახალ­გაზ­რდა გო­გო­ნამ, სხვა­დას­ხვა
მი­ზე­ზით, და­არ­წმუ­ნა სა­კუ­თა­რი თავი იმა­ში, რომ ის არა­ვის მოს­წონს, ეს ასეც იქ­ნე­ბა. ის კლუბ­ში სხვებ­ზე ხში­რად აღ­მოჩ­ნდე­ბა კა­ვა­ლე­რის გა­რე­შე. საქ­მე ისაა, რომ ის, თა­ვი­სი გა­მო­მე­ტყვე­ლე­ბი­თა და ქცე­ვით, რო­მე­ლიც გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ყალ­ბი წარ­მოდ­გე­ნე­ბით სა­კუ­თა­რი თა­ვის შე­სა­ხებ, და­აფრ­თხობს პო­ტენ­ცი­ურ კა­ვა­ლე­რებს; ასე­თი გო­გო­ნე­ბის მა­ხა­სი­ა­თე­ბელს წარ­მო­ად­გენს დაღ­ვრე­მი­ლი და მუდ­მი­ვად უკ­მა­ყო­ფი­ლო სახე, ზედ­მე­ტად თავ­და­უ­ჯე­რე­ბე­ლი და უხერ­ხუ­ლად შე­ნიღ­ბუ­ლი მოძ­რა­ო­ბე­ბი, მორ­ცხვო­ბა, ან პი­რი­ქით, გა­მომ­წვე­ვი, ზედ­მე­ტად თა­ვი­სუ­ფა­ლი და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი ქა­ლის ნი­ღა­ბი, რო­მე­ლიც აშ­კა­რად ვერ გა­დის ტესტს ხე­ლოვ­ნუ­რო­ბა­სა და სი­ყალ­ბე­ზე. რო­დე­საც მას ხელთ უპყრია სა­კუ­თა­რი პი­როვ­ნე­ბის შე­ფა­სე­ბის ისე­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც არა­ნა­ირ გა­სა­ჩივ­რე­ბას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, ის ვერც ხვდე­ბა, რომ ბო­რო­ტე­ბის ფეს­ვი არა სხვა­ში, არა­მედ პი­რა­დად მის მიერ შექ­მნილ, ყალბ წარ­მოდ­გე­ნა­შია სა­კუ­თა­რი "მე"-ს შე­სა­ხებ", - წერს დოქ­ტო­რი მაქსველ მოლ­ცი თა­ვის წიგნ­ში.

ასეთ დროს, თუ ქა­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში ჩნდე­ბა ღირ­სე­უ­ლი მა­მა­კა­ცი, ის ქვეც­ნო­ბი­ერ დო­ნე­ზე გა­ნი­ზი­დავს მას… თა­ნაც ამას ისე აკე­თებს, რომ თა­ვად ვერც კი ხვდე­ბა… არა­და, ეს მა­მა­კა­ცი მარ­თლაც გა­ნიც­დი­და მის მი­მართ გარ­კვე­ულ სიმ­პა­თი­ებს, მაგ­რამ…

რო­გორ მუ­შა­ობს ადა­მი­ა­ნის ფსი­ქო­კი­ბერ­ნე­ტი­კა?


უკეთ გა­სა­გე­ბი რომ იყოს, მოდი, ადა­მი­ა­ნის ფსი­ქო­კი­ბერ­ნე­ტი­კა შე­ვა­და­როთ თერ­მოს­ტატს. ყვე­ლა ავ­ტო­მო­ბილს აქვს თერ­მოს­ტა­ტი და რო­დე­საც წყა­ლი დუღ­დე­ბა, ავ­ტო­მა­ტუ­რად ირ­თვე­ბა თერ­მოს­ტა­ტი და იწყებს წყლის გა­ცი­ე­ბას.

ზუს­ტად იგი­ვე პრო­ცე­სი ხდე­ბა გო­გო­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბა­შიც: რო­დე­საც თვით­შე­ფა­სე­ბა და­უმ­სა­ხუ­რებ­ლად და­დაბ­ლე­ბუ­ლია (ანუ ქალი, სი­ნამ­დვი­ლე­ში, არ არის ამა­ში დამ­ნა­შა­ვე) და აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე თვლის, რომ არ არის საკ­მა­რი­სად კარ­გი, ის მხო­ლოდ ისე­თი მა­მა­კა­ცე­ბის მო­ზიდ­ვას შეძ­ლებს, რომ­ლებ­საც თა­ვად შე­ე­ფე­რე­ბა, და­ნარ­ჩენ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში კი სა­ბო­ტაჟს მო­უ­წყობს, რო­გორც სა­კუ­თარ თავს, ისე პო­ტენ­ცი­ურ კა­ვა­ლერ­საც. წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები