"გია მა­მის სრუ­ლი ას­ლია, ორი წვე­თი წყა­ლი­ვით გვა­ნან ერ­თმა­ნეთს!" - ვინ არის და რას საქმიანობს გია ფერაძის "უცნობი" ვაჟი?
"გია მა­მის სრუ­ლი ას­ლია, ორი წვე­თი წყა­ლი­ვით გვა­ნან ერ­თმა­ნეთს!" - ვინ არის და რას საქმიანობს გია ფერაძის "უცნობი" ვაჟი?
ერთ-ერთი უძ­ვე­ლე­სი თბი­ლი­სუ­რი ოჯა­ხი - ფე­რა­ძე­ე­ბის ოჯა­ხი, არა მხო­ლოდ თბი­ლი­სე­ლე­ბის­თვის, არა­მედ მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის კარ­გად არის ცნო­ბი­ლი. ფე­რა­ძე­ე­ბის ოჯა­ხის სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი ის­ტო­რია დაწ­ვრი­ლე­ბით არის მო­თხრო­ბი­ლი მსა­ხი­ო­ბის ძმის, ილი­კო ფე­რა­ძის წიგნ­ში - "მე, ბე­ბია, ბა­ბუა, დედა, მამა და გია ფე­რა­ძე".

AMBEBI.GE ილი­კო ფე­რა­ძეს და­უ­კავ­შირ­და და პირ­დად მის­გან მო­ის­მი­ნა უც­ნო­ბი თუ ნაც­ნო­ბი ის­ტო­რი­ე­ბი ფე­რა­ძე­ე­ბის ოჯა­ხის შე­სა­ხებ. სწო­რედ ბა­ტონ­მა ილი­კომ გვი­ამ­ბო, რომ ცნო­ბი­ლი ქა­ლა­ქუ­რი სიმ­ღე­რის - "ყვა­ვი­ლე­ბის ქვე­ყა­ნას" სი­ტყვე­ბის ავ­ტო­რი, მათი მამა ბი­ძი­ნა ფე­რა­ძე იყო,
ასე­ვე გაგ­ვიმ­ხი­ლა ამ ტექ­სტის შექ­მნის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რია...

AMBEBI.GE-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ის ცნო­ბი­ლი ძმის ცხოვ­რე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ეტა­პებ­საც იხ­სე­ნებს. გვიყ­ვე­ბა მსა­ხი­ო­ბის ოჯა­ხის ტრა­გე­დი­ი­სა და მისი შვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერთი - რუ­სეთ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი მე­ო­თხე ბიჭი, ცნო­ბი­ლი მა­მის სა­ხელს ატა­რებს და მისი ზუს­ტი ას­ლია...

"ცხრა წლით უფ­რო­სი ვი­ყა­ვი ჩემს
ძმა­ზე, გია ფე­რა­ძე­ზე. მე და­ვი­ბა­დე სა­მა­მუ­ლო ომამ­დე, ხოლო გია - ომის შემ­დეგ. რომ მე­კი­თხე­ბი­ან, რა­ტომ იყა­ვით ასე­თი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ძმე­ბიო, ვპა­სუ­ხობ - ჩვენს შო­რის მთე­ლი ომი იყო-მეთ­ქი.

ომმა ძა­ლი­ან შეც­ვა­ლა ბავ­შვე­ბი, რომ­ლებ­მაც ომი გა­მო­ი­ა­რეს უფრო გულ­ჩა­თხრო­ბი­ლე­ბი და დათ­რგუ­ნუ­ლე­ბი იყ­ვნენ, ხოლო ომის შემ­დეგ და­ბა­დე­ბუ­ლი ბავ­შვე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მხი­ა­რუ­ლე­ბი და ლა­ღე­ბი. გია ბავ­შვო­ბი­დან ძა­ლი­ან ცელ­ქი და მოძ­რა­ვი იყო. ერთ ად­გი­ლას ვერ გა­ა­ჩე­რებ­დით. ასე იყო სტუ­დენ­ტო­ბა­შიც. თე­ატ­რა­ლურ ინ­სტი­ტუ­ტში სამ­სა­ხი­ო­ბო ფა­კულ­ტეტ­ზე სწავ­ლი­სას მას უამ­რა­ვი მე­გო­ბა­რი ჰყავ­და, რო­მელ­თა ნა­წი­ლი დღეს ცნო­ბი­ლი მსა­ხი­ო­ბე­ბი არი­ან.

გან­სა­კუთ­რე­ბით ახლო ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და ელი­სო გუ­დი­აშ­ვილ­თან, ნა­ნუ­ლი სა­რა­ჯიშ­ვილ­თან, ას­მათ ტყაბ­ლა­ძეს­თან, ამი­რან ბუ­ა­ძეს­თან, დათო დვა­ლიშ­ვილ­თან და ა.შ. გიას იუ­მო­რის გრძნო­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის ცნო­ბი­ლი იყო, ის ხში­რად თვი­თონ ქმნი­და იუ­მო­რის­ტულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, კუ­რი­ო­ზებს.

ერთხელ, რუს­თა­ვი­დან თბი­ლის­ში ბრუნ­დე­ბო­და გია და მან­ქა­ნა­ში შე­ი­პა­ტი­ჟა ქუ­ჩა­ში მდგო­მი ელი­სო. თბი­ლი­სის მა­გივ­რად მან­ქა­ნის მხი­ა­რუ­ლი ეკი­პა­ჟი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მოხ­ვდა. გია ელი­სოს შე­სა­ში­ნებ­ლად მძღოლს აფა­რებ­და ხელს თვალ­ზე, ამ თა­მაშ­ში ავა­რი­ა­ში მოხ­ვდნენ და და­ზი­ან­დნენ. ელი­სომ ფეხი მო­ი­ტე­ხა, სხვა მე­გობ­რე­ბიც და­შავ­დნენ, გიამ ტვი­ნის შერ­ყე­ვა მი­ი­ღო.

სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მი­სუ­ლი დე­და­ჩე­მის­თვის გიას უთ­ქვამს - "აჰა მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა რომ მე­ძახ­დი შე უტვი­ნოო, ხომ და­გიმ­ტკი­ცე, რომ ტვი­ნი მქო­ნი­აო".

რაც შე­ე­ხე­ბა გია ფე­რა­ძის ოჯახს და მის ტრა­გი­კულ ის­ტო­რი­ას, ილი­კო ფე­რა­ძე AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში ამ­ბობს, რომ ეს ფაქ­ტი მე­დი­ით უამ­რავ­ჯერ გავ­რცელ­და, თუმ­ცა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში გარ­კვე­უ­ლი დე­ტა­ლე­ბი და­მა­ხინ­ჯე­ბუ­ლად და არას­წო­რად იყო გად­მო­ცე­მუ­ლი.

"გიას ირი­ნა მი­ქა­ტა­ძეს­თან ქორ­წი­ნე­ბამ­დე ორი მე­უღ­ლე ჰყავ­და, თითო შვი­ლი დარ­ჩა თითო ქორ­წი­ნე­ბი­დან.

უზო­მოდ უყ­ვარ­დათ ერ­თმა­ნე­თი ირი­ნას და გიას! ირი­ნა ძა­ლი­ან ცნო­ბი­ლი და კარ­გი ოჯა­ხი­დან იყო - ცნო­ბი­ლი მო­ქან­და­კე ჯუნა მი­ქა­ტა­ძე იყო მა­მა­მი­სი, ხოლო დედა ასე­ვე ცნო­ბი­ლი ოჯა­ხის, საყ­ვა­რე­ლი­ძე­ე­ბის ულა­მა­ზე­სი ქალ­ბა­ტო­ნი და ამ ოჯახ­ში ხში­რად ქა­ლა­ქის ცნო­ბი­ლი პი­როვ­ნე­ბე­ბი იყ­რი­და თავს, მათ შო­რის მა­შინ­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც. გია და ირი­ნა, ჯუნა მი­ქა­ტა­ძის სახ­ლში ცხოვ­რობ­დნენ...

რაც შე­ე­ხე­ბა იმ ტრა­გი­კულ დღეს, ასე გან­ვი­თარ­და მოვ­ლე­ნე­ბი: გია სა­ქე­ი­ფოდ იყო წა­სუ­ლი და სახ­ლში გვი­ან დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლა ნას­ვა­მი, რო­გორც ყო­ველ­თვის ირი­ნას და­უ­წყია ქოთ­ქო­თი. თუმ­ცა, მა­ლე­ვე დამ­შვი­დე­ბუ­ლან და სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში დამ­სხდა­რან ყა­ვის და­სა­ლე­ვად. გია სა­წოლ­ზე იყო წა­მო­წო­ლი­ლი, ხოლო ირი­ნა მის წინ იჯდა და ყა­ვას მი­ირ­თმევ­და. გიას ჯი­ბე­ში ედო სი­გა­რე­ტის კო­ლო­ფი და მას­თან ერ­თად კალ­მის­ტრის ფორ­მის ია­რა­ღი, რო­მე­ლიც "გე­კოს" ტყვი­ებს ის­რო­და.

არ ვიცი ვინ აჩუ­ქა ეს ია­რა­ღი მას, სულ თან დაჰ­ქონ­და. დღე­ო­ბებ­ზე რომ და­დი­ო­და მე­გობ­რე­ბის წრე­ში, სა­კი­დებ­ზე ჩა­მო­კი­დე­ბულ ქუ­დებს ეს­რო­და ხოლ­მე, გას­რო­ლი­სას დიდი ხმა ჰქონ­და და იყო ერთი წი­ო­კო­ბა და მხი­ა­რუ­ლე­ბა... იმ დღეს წა­მო­წო­ლი­ლი რომ იყო, წა­მო­წე­უ­ლა, ჯი­ბი­დან ამო­უ­ღია სი­გა­რე­ტის კო­ლო­ფი, სან­თე­ბე­ლა და მას­თან ერ­თად იდო ეს ია­რა­ღიც, რო­მე­ლიც გა­მო­ე­დო ჯი­ბეს და უეც­რად გა­უს­ვრია...

ირი­ნას და თა­ვად გიას, უბე­დუ­რი ბედი - ტყვი­ამ ნეკ­ნებს შო­რის გა­ი­ა­რა და ირი­ნა ად­გილ­ზე­ვე გარ­და­იც­ვა­ლა... გია შოკ­ში ჩა­ვარ­დნი­ლა, და­იბ­ნა, ძა­ლი­ან შე­ში­ნე­ბია და ფეხ­შიშ­ვე­ლი გაქ­ცე­უ­ლა გა­რეთ, წა­სუ­ლა მე­გო­ბარ­თან, რომ­ლის­თვი­საც ყვე­ლა­ფე­რი მო­უ­ყო­ლია, ერთი ბოთ­ლი არა­ყიც სულ­მო­უთ­ქმე­ლად და­უ­ლე­ვია და მი­უ­ღია პო­ლი­ცი­ის­თვის ჩა­ბა­რე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. მე­ო­რე დი­ლას ის თა­ვი­სით მი­ვი­და და ჩა­ბარ­და სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს.

მას თა­ვის დღე­ში ქა­თა­მი არ და­უკ­ლავს. ბე­ბი­ა­ჩე­მი რომ ეტყო­და - გია მოდი და­მი­კა­ლი ქა­თა­მიო, რას ამ­ბობ ბებო, ფა­შის­ტი ხომ არ ხარ? ქა­თამს რა და­მაკ­ვლე­ვი­ნებ­სო, ეტყო­და ხოლ­მე.

...ირი­ნას დაკ­რძალ­ვა­ზე იყ­ვნენ მა­შინ­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმაღ­ლე­სი პი­რე­ბი. ერთ-ერ­თმა მათ­გან­მა პირ­და­პირ თქვა, რომ ეს იმ­დე­ნად შემ­ზა­რა­ვი მკვლე­ლო­ბაა, მკვლე­ლი სა­მა­გა­ლი­თოდ უნდა და­ი­სა­ჯო­სო და მორ­ჩილ­მა „სა­მარ­თალ­დამ­ცავ­მა“ სტრუქ­ტუ­რებ­მა პირ­ნათ­ლად შე­ას­რუ­ლეს ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის და­ვა­ლე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თეს, რომ გიას სას­ჯე­ლის უმ­კაც­რე­სი ზომა შე­ფარ­დე­ბო­და...

"სწო­რი და სენ­სა­ცი­უ­რი არის ის, რომ ერთ-ერთ გას­ტროლ­ზე ყოფ­ნის შემ­დეგ, გიას აღ­მო­აჩ­ნდა რუ­სეთ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი მე­ო­თხე შვი­ლი, მა­საც ქვია გია, არის მოს­კო­ვის ერთ-ერთი თე­ატ­რის წამ­ყვა­ნი მსა­ხი­ო­ბი და ორი წვე­თი წყა­ლი­ვით გავს მა­მა­მისს გია ფე­რა­ძეს! (გია ფე­რა­ძე უმ­ცრო­სი დე­დის გვარ­საც ატა­რებს და მას მრუ­სეთ­ში იც­ნო­ბენ, რო­გორც გი­ორ­გი კუ­ზუ­ბოვს. ავტ)
უმცროსი გია ფერაძე დედასთან ერთად
მე და დე­დამ მის შე­სა­ხებ გა­ვი­გეთ გიას და­პა­ტიმ­რე­ბის შემ­დეგ. პა­ტა­რა გიას დე­დამ (ირი­ნა კუ­ზუ­ბო­ვა, ავტ.) გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნა ბავ­შვის სუ­რა­თი, რო­მელ­შიც ვერ გა­ნას­ხვა­ვებ­დი მა­მას და შვილს! შემ­დეგ და­ი­კარ­გა ჩვენს შო­რის კავ­ში­რი და უკვე 21 სა­უ­კუ­ნე­ში, რო­დე­საც ინ­ტერ­ნე­ტი შე­მო­ვი­და, მოვ­ძებ­ნე ჩემი ძმის­შვი­ლი, და­ვუ­კავ­შირ­დი და დედა-შვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მყავ­და ჩა­მოყ­ვა­ნი­ლი...

ახალ­გაზ­რდა გია ფე­რა­ძე მა­მის სრუ­ლი ას­ლია, ორი წვე­თი წყა­ლი­ვით გვა­ნან ერ­თმა­ნეთს! ყვე­ლა გა­ო­ცე­ბუ­ლი დარ­ჩა ამ მსგავ­სე­ბით. ისიც ნი­ჭი­ე­რია მა­მა­სა­ვით. რომ ჩა­მო­ვიდ­ნენ, სა­მე­ფო უბ­ნის თე­ატ­რში, მე­რაბ თა­ვა­ძის დახ­მა­რე­ბით, რო­გორც მსა­ხი­ობს სა­ღა­მო მო­ვუ­წყვე, სა­ღა­მო­ზე მო­ვი­და მთე­ლი თბი­ლი­სი.

მო­ვი­და აგ­რეთ­ვე გიას და ირი­ნას შვი­ლი მა­რი­კუ­ნა... ის დარ­ბაზ­ში არ შე­მო­სუ­ლა, გა­რეთ იც­დი­და. უმ­ცრო­სი გია იხ­სე­ნებს: "რომ გა­მო­ვე­დი გა­რეთ, მა­რი­კუ­ნას და­ნახ­ვის­თა­ნა­ვე ვიგ­რძე­ნი, რა­ღაც სი­ახ­ლო­ვე ჩვენს შო­რის და ისე მო­მე­წო­ნა, გა­ვი­ფიქ­რე ნე­ტავ, ეს ულა­მა­ზე­სი გოგო ჩემი და არ აღ­მოჩ­ნდე­ბო­დე­სო...

მას შემ­დეგ ძა­ლი­ან და­ახ­ლოვ­და და-ძმა და გიას უფ­როს შვი­ლებ­საც არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვთ" იხილეთ სრულად


მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
რომელი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები ყველაზე მეტად?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
რომელი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები ყველაზე მეტად?
თვის კითხვადი სტატიები